Poème-France.com

Poeme : Un Silence…Un Silence…

Silence d’un jour ou d’une nuit…
Il n’est jamais pareil mais là…
Il te fait écrire les plus beaux vers,
Il te donne l’occasion de hurler…

Silence d’une saison ou d’une année…
Il te fait pourtant danser dans le néant,
Mais comme il te prouve ton existence,
Il te crucifie et te laisse périr…

Silence d’une vie ou d’une mort prochaine,
Tu le fuis et tu l’appelles les nuits…
Tu le garde en toi, tu vis avec le vide,
Et tu lui demande de te protéger du mien…

Silence d’un passé ou même d’une rose…
Dans ton silence tu la sens toujours…
Il te guérit peut être mais te détruit…
Mais qui a dit que la mort n’était pas un remède ?
Goldenrose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

silɑ̃sə dœ̃ ʒuʁ u dynə nɥi…
il nε ʒamε paʁεj mε la…
il tə fε ekʁiʁə lε plys bo vεʁ,
il tə dɔnə lɔkazjɔ̃ də yʁle…

silɑ̃sə dynə sεzɔ̃ u dynə ane…
il tə fε puʁtɑ̃ dɑ̃se dɑ̃ lə neɑ̃,
mε kɔmə il tə pʁuvə tɔ̃n- εɡzistɑ̃sə,
il tə kʁysifi e tə lεsə peʁiʁ…

silɑ̃sə dynə vi u dynə mɔʁ pʁoʃεnə,
ty lə fɥiz- e ty lapεllə lε nɥi…
ty lə ɡaʁdə ɑ̃ twa, ty vis avεk lə vidə,
e ty lɥi dəmɑ̃də də tə pʁɔteʒe dy mjɛ̃…

silɑ̃sə dœ̃ pase u mεmə dynə ʁozə…
dɑ̃ tɔ̃ silɑ̃sə ty la sɑ̃s tuʒuʁ…
il tə ɡeʁi pø εtʁə mε tə detʁɥi…
mε ki a di kə la mɔʁ netε pa œ̃ ʁəmεdə ?