Poeme : Ce Qu’il Reste De Nous…

Ce Qu’il Reste De Nous…

De l’amitié, peut être même de l’amour,
Je ne peut qualifier ce qu’il y a entre nous.

Telle une rivière qui n’a pas de source,
Tellz une parole qui ne se prononce pas,
Telle une étoile qui ne se voit pas,
Tu m’apparaitras presque à chaque seconde,

Un feu qui ne s’étaindra surment jamais,
Une cendre qui restera toujours brûlante,
Une nuit qui ne suivra pas de son aurore,
Tu resteras à jamais mon histoire inachevée.

Tu tiens encore toujours dans ta main,
Ce couteau avec une lame qui a soif de moi,
Qui cherche cette plaie qui tu connais déjà,
Quand auras tu le courage de nous tuer ?

C’est vrai, je ne suis rien, j’ai renié mon passé,
C’est vrai, je n’ai plus le droit de parler d’elle :
La rose… Je me suis dégoutée de moi même en y reniant,
Je pensais à toi, à ton couteau et à ta colère.

Ta haine me sauvera t elle de cette rose un jour ?
J’ai tout essayé pourtant, tu me hais enfin,
Mais il y a autre chose que de la haine, je le ressent.
Une chose que je ne citerai pas car tu sais…

Il y a cette possession qu’on admettra jamais,
Il y a aussi encore cette dépendance inexpliquée,
Il y a cette rivière qui nous sépare et nous unie.
Mais il y a aussi la chose perdue que je sens toujours :
La rose…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ce Qu’il Reste De Nous…

  de=la=mi=ti=é=peut=être=mê=me=de=la=mour 12
  je=ne=peut=qua=li=fier=ce=quil=y=a=entre=nous 12

  tel=le=u=ne=ri=viè=re=qui=na=pas=de=source 12
  tellz=une=pa=ro=le=qui=ne=se=pro=non=ce=pas 12
  tel=le=u=ne=é=toi=le=qui=ne=se=voit=pas 12
  tu=map=pa=rai=tras=pres=que=à=cha=que=se=conde 12

  un=feu=qui=ne=sé=tain=dra=sur=ment=ja=mais 11
  u=ne=cen=dre=qui=res=te=ra=tou=jours=brû=lante 12
  u=ne=nuit=qui=ne=sui=vra=pas=de=son=au=rore 12
  tu=res=te=ras=à=ja=mais=mon=his=toire=i=na=che=vée 14

  tu=tiens=en=co=re=tou=jours=dans=ta=main 10
  ce=cou=teau=a=vec=une=la=me=qui=a=soif=de=moi 13
  qui=cher=che=cet=te=plaie=qui=tu=con=nais=dé=jà 12
  quand=au=ras=tu=le=cou=ra=ge=de=nous=tuer 11

  cest=vrai=je=ne=suis=rien=jai=re=nié=mon=pas=sé 12
  cest=vrai=je=nai=plus=le=droit=de=par=ler=del=le 12
  la=rose=je=me=suis=dé=gou=tée=de=moi=mê=meen=y=re=niant 15
  je=pen=sais=à=toi=à=ton=cou=teau=et=à=ta=co=lère 14

  ta=haine=me=sau=ve=ra=t=elle=de=cet=te=ro=seun=jour 14
  jai=tout=es=say=é=pour=tant=tu=me=hais=en=fin 12
  mais=il=y=a=autre=cho=se=que=de=la=hai=ne=je=le=ressent 15
  une=cho=se=que=je=ne=ci=te=rai=pas=car=tu=sais 13

  il=y=a=cette=pos=ses=sion=quon=ad=met=tra=ja=mais 13
  il=y=a=aus=si=en=core=cet=te=dé=pen=dan=ce=i=nex=pli=quée 17
  il=y=a=cette=ri=viè=re=qui=nous=sé=pa=reet=nous=u=nie 15
  mais=il=y=a=aus=si=la=chose=per=due=que=je=sens=tou=jours 15
  la=ro=se 3
 • Phonétique : Ce Qu’il Reste De Nous…

  də lamitje, pø εtʁə mεmə də lamuʁ,
  ʒə nə pø kalifje sə kil i a ɑ̃tʁə nu.

  tεllə ynə ʁivjεʁə ki na pa də suʁsə,
  tεllz ynə paʁɔlə ki nə sə pʁonɔ̃sə pa,
  tεllə ynə etwalə ki nə sə vwa pa,
  ty mapaʁεtʁa pʁεskə a ʃakə səɡɔ̃də,

  œ̃ fø ki nə setɛ̃dʁa syʁme ʒamε,
  ynə sɑ̃dʁə ki ʁεstəʁa tuʒuʁ bʁylɑ̃tə,
  ynə nɥi ki nə sɥivʁa pa də sɔ̃n- oʁɔʁə,
  ty ʁεstəʁaz- a ʒamε mɔ̃n- istwaʁə inaʃəve.

  ty tjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə tuʒuʁ dɑ̃ ta mɛ̃,
  sə kuto avεk ynə lamə ki a swaf də mwa,
  ki ʃεʁʃə sεtə plε ki ty kɔnε deʒa,
  kɑ̃t- oʁa ty lə kuʁaʒə də nu tɥe ?

  sε vʁε, ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, ʒε ʁənje mɔ̃ pase,
  sε vʁε, ʒə nε plys lə dʁwa də paʁle dεllə :
  la ʁozə… ʒə mə sɥi deɡute də mwa mεmə ɑ̃n- i ʁənjɑ̃,
  ʒə pɑ̃sεz- a twa, a tɔ̃ kuto e a ta kɔlεʁə.

  ta-εnə mə sovəʁa te εllə də sεtə ʁozə œ̃ ʒuʁ ?
  ʒε tut- esεje puʁtɑ̃, ty mə-εz- ɑ̃fɛ̃,
  mεz- il i a otʁə ʃozə kə də la-εnə, ʒə lə ʁəse.
  ynə ʃozə kə ʒə nə sitəʁε pa kaʁ ty sε…

  il i a sεtə pɔsesjɔ̃ kɔ̃n- admεtʁa ʒamε,
  il i a osi ɑ̃kɔʁə sεtə depɑ̃dɑ̃sə inεksplike,
  il i a sεtə ʁivjεʁə ki nu sepaʁə e nuz- yni.
  mεz- il i a osi la ʃozə pεʁdɥ kə ʒə sɑ̃s tuʒuʁ :
  la ʁozə…
 • Syllabes Phonétique : Ce Qu’il Reste De Nous…

  də=la=mi=tje=pø=ε=tʁə=mε=mə=də=la=muʁ 12
  ʒə=nə=pø=ka=li=fje=sə=kil=i=a=ɑ̃tʁə=nu 12

  tεl=lə=y=nə=ʁi=vjε=ʁə=ki=na=pa=də=suʁsə 12
  tεllz=ynə=pa=ʁɔ=lə=ki=nə=sə=pʁo=nɔ̃=sə=pa 12
  tεl=lə=y=nə=e=twa=lə=ki=nə=sə=vwa=pa 12
  ty=ma=pa=ʁε=tʁa=pʁεs=kə=a=ʃa=kə=sə=ɡɔ̃də 12

  œ̃=fø=ki=nə=se=tɛ̃=dʁa=syʁ=me=ʒa=mε 11
  y=nə=sɑ̃=dʁə=ki=ʁεs=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=bʁy=lɑ̃tə 12
  y=nə=nɥi=ki=nə=sɥi=vʁa=pa=də=sɔ̃=no=ʁɔʁə 12
  ty=ʁεstə=ʁa=za=ʒa=mε=mɔ̃=nis=twa=ʁə=i=na=ʃə=ve 14

  ty=tj=ɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=tu=ʒuʁ=dɑ̃=ta=mɛ̃ 11
  sə=ku=to=a=vεk=ynə=la=mə=ki=a=swaf=də=mwa 13
  ki=ʃεʁ=ʃə=sε=tə=plε=ki=ty=kɔ=nε=de=ʒa 12
  kɑ̃=to=ʁa=ty=lə=ku=ʁa=ʒə=də=nu=tɥe 11

  sε=vʁε=ʒə=nə=sɥi=ʁjɛ̃=ʒε=ʁə=nje=mɔ̃=pa=se 12
  sε=vʁε=ʒə=nε=plys=lə=dʁwa=də=paʁ=le=dεl=lə 12
  la=ʁozə=ʒə=mə=sɥi=de=ɡu=te=də=mwa=mε=məɑ̃=ni=ʁə=njɑ̃ 15
  ʒə=pɑ̃=sε=za=twa=a=tɔ̃=ku=to=e=a=takɔlεʁə 12

  ta-εnə=mə=so=və=ʁa=te=εllə=də=sε=tə=ʁo=zəœ̃=ʒuʁ 14
  ʒε=tu=te=sε=je=puʁ=tɑ̃=ty=mə-ε=zɑ̃=fɛ̃ 12
  mε=zil=i=a=otʁə=ʃo=zə=kə=də=la-ε=nə=ʒə=lə=ʁə=se 16
  ynə=ʃo=zə=kə=ʒə=nə=si=tə=ʁε=pa=kaʁ=ty=sε 13

  il=i=a=sεtə=pɔ=se=sjɔ̃=kɔ̃=nad=mε=tʁa=ʒa=mε 13
  il=i=a=o=si=ɑ̃=kɔʁə=sε=tə=de=pɑ̃=dɑ̃=sə=i=nεk=spli=ke 17
  il=i=a=sεtə=ʁi=vjε=ʁə=ki=nu=se=pa=ʁəe=nu=zy=ni 15
  mε=zil=i=a=o=si=la=ʃozə=pεʁdɥ=kə=ʒə=sɑ̃s=tu=ʒuʁ 14
  la=ʁo=zə 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 14:44Rebec

Comment il est tro beau !!!
Non mais serieux je c’est pas pk tu m’as di de pa te lire pcke c tro bo d’ailleur j’le met dans mes favoris telement il est tro bo !!
bonne continuation
rebec

Auteur de Poésie
13/09/2005 09:24Mel017

Poème poignant et magnifique!
j’adore!

bisous

Poème Amour
Publié le 09/09/2005 15:46

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Goldenrose

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs