Poeme : Lovely Path…

Lovely Path…

Sweet pain, sweet path…
Lovely anger, lovely death…
I’m looking for you since a long time,
Why didn’t you call me early ?

Sweet tears, sweet hill…
Lovely hell, lovely poison…
Let me taste you tonight,
Why are you staying invisible ?

I wish I had gone my self…
I just want to be free now…
Dear death, I know now,
That you are the one here,

Who I could love more than her…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lovely Path…

  sweet=pain=s=weet=pa=th 6
  love=ly=an=ger=lo=ve=ly=dea=th 9
  im=loo=king=for=you=sincea=long=time 8
  why=didnt=you=call=me=ear=ly 7

  sweet=tears=s=weet=hil=l 6
  love=ly=hell=lo=ve=ly=poi=son 8
  let=me=taste=you=to=night 6
  why=a=re=you=staying=in=vi=sible 8

  i=wi=sh=i=had=gone=my=self 8
  i=just=want=to=be=free=now 7
  dear=dea=th=i=k=now=now 7
  that=you=are=the=o=ne=he=re 8

  who=i=could=love=mo=re=than=her 8
 • Phonétique : Lovely Path…

  swi pɛ̃, swi pat…
  lɔvəli ɑ̃ʒe, lɔvəli dəat…
  iεm lukiŋ fɔʁ iu sɛ̃sə a lɔ̃ timə,
  wi didnte iu kal mə əaʁli ?

  swi təaʁ, swi ij…
  lɔvəli εll, lɔvəli pwazɔ̃…
  lεt mə tastə iu tɔniɡt,
  wi aʁə iu stεjiŋ ɛ̃viziblə ?

  i wiʃ i-ad ɡɔnə mi sεlf…
  i ʒyst wɑ̃ to bə fʁi nɔw…
  dəaʁ dəat, i knɔw nɔw,
  ta iu aʁə tə ɔnə əʁə,

  wo i kuld lɔvə mɔʁə tɑ̃ εʁ…
 • Syllabes Phonétique : Lovely Path…

  swi=pɛ̃=swi=pat 4
  lɔ=və=li=ɑ̃=ʒe=lɔ=və=li=də=at 10
  i=εm=lu=kiŋ=fɔʁ=i=u=sɛ̃sə=a=lɔ̃timə 10
  wi=did=nte=i=u=kal=mə=ə=aʁ=li 10

  swi=tə=aʁ=swi=ij 5
  lɔ=və=li=εll=lɔ=və=li=pwa=zɔ̃ 9
  lεt=mə=tas=tə=i=u=tɔ=niɡt 8
  wi=a=ʁə=i=u=stε=jiŋ=ɛ̃=vi=ziblə 10

  i=wiʃ=i-ad=ɡɔ=nə=mi=sεlf 8
  i=ʒyst=wɑ̃=to=bə=fʁi=nɔw 7
  də=aʁ=də=at=i=knɔw=nɔw 7
  ta=i=u=a=ʁə=tə=ɔ=nə=ə=ʁə 10

  wo=i=kuld=lɔ=və=mɔ=ʁə=tɑ̃=εʁ 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 23:22Lancu, Cooloost

Keep on writing

Poème - Sans Thème -
Publié le 11/09/2005 14:09

L'écrit contient 74 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Goldenrose

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs