Poeme : Qu’importe ?

Qu’importe ?

Qu’importe le jour ou je te le dirai ?
Qu’importe l’heure ou je t’embrasserai ?
Qu’importe le lieu ou je te désabillerai ?
Qu’importe le moment ou je te le demanderai ?

Et puis qu’importe que je te le dise ?
La nuit ou je te ferai l’amour tu le sauras déjà,
Lorsque je t’offrirai la rose tu l’acceptera,
Beauté sans regard nous détruirait encore…

A quoi te dire ce « je t’aime » que tu sais déjà,
Puisque tu l’ignores sans cesse pour m’oublier ?
Et crois moi, demain tu le sauras encore,
Serait ce peut être moi qui l’oublira alors ?

Non, je n’ai plus mal, je m’inquiète plus,
Qui donc t’offrirai ce que tu as déjà ?
Pourquoi sentirais tu une fleure queje t’ai déjà offerte ?
Je t’aime sans souffrir car tu ne m’aimes plus.
Je t’aime sans avoir la peur de te perdre,
Je t’ai déjà perdu, je n’ai plus mal…

Tu es eu ton histoire, j’ai eu la miene,
Elle nous a donné les mots et l’inspiration,
Tu n’as pas besoin de mon amour dis tu…
Et moi je sais que si car tu ne cesses de me reve.
Alors dis moi tendre rose, qu’importe ?
Qu’importe de te dire ce que tu ne ressens plus ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Qu’importe ?

  quim=por=te=le=jour=ou=je=te=le=di=rai 11
  quim=por=te=l=heu=re=ou=je=tem=bras=se=rai 12
  quim=por=te=le=lieu=ou=je=te=dé=sa=bille=rai 12
  quim=porte=le=mo=ment=ou=je=te=le=de=man=de=rai 13

  et=puis=quim=por=te=que=je=te=le=di=se 11
  la=nuit=ou=je=te=fe=rai=la=mour=tu=le=sau=ras=dé=jà 15
  lors=que=je=tof=fri=rai=la=rose=tu=lac=cep=te=ra 13
  beau=té=sans=re=gard=nous=dé=trui=rait=en=co=re 12

  a=quoi=te=dire=ce=je=tai=me=que=tu=sais=dé=jà 13
  puis=que=tu=li=gno=res=sans=ces=se=pour=mou=blier 12
  et=crois=moi=de=main=tu=le=sau=ras=en=co=re 12
  se=rait=ce=peut=être=moi=qui=lou=bli=ra=a=lors 12

  non=je=nai=plus=mal=je=min=qui=è=te=plus 11
  qui=donc=tof=fri=rai=ce=que=tu=as=dé=jà 11
  pour=quoi=sen=ti=rais=tu=une=fleu=re=que=je=tai=dé=jà=of=ferte 16
  je=tai=me=sans=souf=frir=car=tu=ne=mai=mes=plus 12
  je=tai=me=sans=a=voir=la=peur=de=te=per=dre 12
  je=tai=dé=jà=per=du=je=nai=plus=mal 10

  tu=es=eu=ton=his=toi=re=jai=eu=la=mie=ne 12
  elle=nous=a=don=né=les=mots=et=lins=pi=ra=tion 12
  tu=nas=pas=be=soin=de=mon=a=mour=dis=tu 11
  et=moi=je=sais=que=si=car=tu=ne=ces=ses=de=me=reve 14
  a=lors=dis=moi=ten=dre=ro=se=quim=por=te 11
  quim=porte=de=te=di=re=ce=que=tu=ne=res=sens=plus 13
 • Phonétique : Qu’importe ?

  kɛ̃pɔʁtə lə ʒuʁ u ʒə tə lə diʁε ?
  kɛ̃pɔʁtə lœʁ u ʒə tɑ̃bʁasəʁε ?
  kɛ̃pɔʁtə lə ljø u ʒə tə dezabijʁε ?
  kɛ̃pɔʁtə lə mɔmɑ̃ u ʒə tə lə dəmɑ̃dəʁε ?

  e pɥi kɛ̃pɔʁtə kə ʒə tə lə dizə ?
  la nɥi u ʒə tə fəʁε lamuʁ ty lə soʁa deʒa,
  lɔʁskə ʒə tɔfʁiʁε la ʁozə ty laksεptəʁa,
  bote sɑ̃ ʁəɡaʁ nu detʁɥiʁε ɑ̃kɔʁə…

  a kwa tə diʁə sə « ʒə tεmə » kə ty sε deʒa,
  pɥiskə ty liɲɔʁə sɑ̃ sεsə puʁ mublje ?
  e kʁwa mwa, dəmɛ̃ ty lə soʁaz- ɑ̃kɔʁə,
  səʁε sə pø εtʁə mwa ki lubliʁa alɔʁ ?

  nɔ̃, ʒə nε plys mal, ʒə mɛ̃kjεtə plys,
  ki dɔ̃k tɔfʁiʁε sə kə ty a deʒa ?
  puʁkwa sɑ̃tiʁε ty ynə flœʁə kəʒə tε deʒa ɔfεʁtə ?
  ʒə tεmə sɑ̃ sufʁiʁ kaʁ ty nə mεmə plys.
  ʒə tεmə sɑ̃z- avwaʁ la pœʁ də tə pεʁdʁə,
  ʒə tε deʒa pεʁdy, ʒə nε plys mal…

  ty ε y tɔ̃n- istwaʁə, ʒε y la mjənə,
  εllə nuz- a dɔne lε moz- e lɛ̃spiʁasjɔ̃,
  ty na pa bəzwɛ̃ də mɔ̃n- amuʁ di ty…
  e mwa ʒə sε kə si kaʁ ty nə sesə də mə ʁəvə.
  alɔʁ di mwa tɑ̃dʁə ʁozə, kɛ̃pɔʁtə ?
  kɛ̃pɔʁtə də tə diʁə sə kə ty nə ʁəsɛ̃ plys ?
 • Syllabes Phonétique : Qu’importe ?

  kɛ̃=pɔʁ=tə=lə=ʒuʁ=u=ʒə=tə=lə=di=ʁε 11
  kɛ̃=pɔʁ=tə=lœ=ʁə=u=ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=ʁε 11
  kɛ̃=pɔʁ=tə=lə=ljø=u=ʒə=tə=de=za=bij=ʁε 12
  kɛ̃=pɔʁtə=lə=mɔ=mɑ̃=u=ʒə=tə=lə=də=mɑ̃=də=ʁε 13

  e=pɥi=kɛ̃=pɔʁ=tə=kə=ʒə=tə=lə=di=zə 11
  la=nɥi=uʒə=tə=fə=ʁε=la=muʁ=ty=lə=so=ʁa=de=ʒa 14
  lɔʁskə=ʒə=tɔ=fʁi=ʁε=la=ʁo=zə=ty=lak=sεp=tə=ʁa 13
  bo=te=sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=nu=det=ʁɥi=ʁε=ɑ̃=kɔ=ʁə 12

  a=kwatə=di=ʁə=sə=ʒə=tε=mə=kə=ty=sε=de=ʒa 13
  pɥis=kə=ty=li=ɲɔ=ʁə=sɑ̃=sε=sə=puʁ=mu=blje 12
  e=kʁwa=mwa=də=mɛ̃=ty=lə=so=ʁa=zɑ̃=kɔ=ʁə 12
  sə=ʁεsə=pø=ε=tʁə=mwa=ki=lu=bli=ʁa=a=lɔʁ 12

  nɔ̃=ʒə=nε=plys=mal=ʒə=mɛ̃=kj=ε=tə=plys 11
  ki=dɔ̃k=tɔ=fʁi=ʁεs=ə=kə=ty=a=de=ʒa 11
  puʁ=kwa=sɑ̃=ti=ʁε=ty=ynə=flœ=ʁə=kə=ʒə=tε=de=ʒa=ɔ=fεʁtə 16
  ʒə=tε=mə=sɑ̃=su=fʁiʁ=kaʁ=ty=nə=mε=mə=plys 12
  ʒə=tε=mə=sɑ̃=za=vwaʁ=la=pœʁ=də=tə=pεʁ=dʁə 12
  ʒə=tε=de=ʒa=pεʁ=dy=ʒə=nε=plys=mal 10

  ty=ε=y=tɔ̃=nis=twa=ʁə=ʒε=y=la=mjə=nə 12
  εllə=nu=za=dɔ=ne=lε=mo=ze=lɛ̃s=pi=ʁa=s=jɔ̃ 13
  ty=na=pa=bə=zwɛ̃=də=mɔ̃=na=muʁ=di=ty 11
  e=mwaʒə=sε=kə=si=kaʁ=ty=nə=se=sə=də=mə=ʁə=və 14
  a=lɔʁ=di=mwa=tɑ̃=dʁə=ʁo=zə=kɛ̃=pɔʁ=tə 11
  kɛ̃=pɔʁtə=də=tə=di=ʁə=sə=kə=ty=nəʁə=sɛ̃=plys 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2005 22:07Fyofyo

jm bcp ta poésie (clin d’oeil)

Auteur de Poésie
15/09/2005 17:00Rebec

J’adore tro ce ke tu ecris miss j’m bcp bcp ta plume 😉
Gros bisoux a toi
Rebec ki t’embrasse (K)

Poème Amour
Publié le 13/09/2005 03:22

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Goldenrose

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs