Poeme : Je Sais…

Je Sais…

Je t’écris dans ces vers ce que tu rêves d’entendre,
Que tu saches que je sais moi aussi belle rose…
Ton âme m’aime comme mon cœur t’aime,
Je pleure ton cœur qui n’aime que notre histoire,

Oui je sais ma tendre et douce rose, je savais…
Je sais ce que je n’accepte pas mon amour,
Je sais ce que je pleure sans cesse mon ange,
Ce savoir me détruit, il fait encore semblant,
Il persiste se faisant passer pour une illusion.
Je la prie chaque jour pour qu’elle soit réelle.
Oui je sais, si ça peut te rassurer belle fleur,
C’est mon amour qui te le dit aujourd’hui,
Je sais que tu ne m’offriras plus jamais,
Ce que tu m’as déjà offert dans notre passé.

Le temps ni fera rien, l’oubli non plus…
Il n’y a qu’une seule fin, on l’a déjà vécu,
Tu le sais et je le sais, on en souffre…
Laisse moi juste te rassurer belle rose,
Oui tendre rose laisse moi te dire que je sais,
Et que je n’attend plus rien de toi.

Je t’aime, tu le sais et tu le sens,
Je te hais c’est vrai tu as raison,
Tu m’as trompé c’était notre fin,
Une fin que tu veux rattraper,
A chaque fois que tu te sens seule…
Un amour que tu veux ressentir,
En attendant de retrouver cette histoire,
La notre, mais avec une autre, pas moi…

Laisse moi te rassurer tendre rose,
Je sais tout ce que tu ressens,
Je sais, et je t’aime tendre rose,
Oui je sais… il n’y aura aucun retour…

Si seulement je pouvais me tromper dans ce poème…
Et si seulement je pouvais ne pas savoir…
Si seulement Vanessa…
Si seulement ce savoir était faux…
Si seulement cette fin était un mirage…
Si seulement c’est ton cœur qui m’aimait…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Sais…

  je=té=cris=dans=ces=vers=ce=que=tu=rê=ves=den=ten=dre 14
  que=tu=sa=ches=que=je=sais=moi=aus=si=bel=le=ro=se 14
  ton=â=me=mai=me=com=me=mon=cœur=taime 10
  je=pleure=ton=cœur=qui=nai=me=que=no=tre=his=toire 12

  oui=je=sais=ma=tendreet=dou=ce=ro=se=je=sa=vais 12
  je=sais=ce=que=je=nac=cep=te=pas=mon=a=mour 12
  je=sais=ce=que=je=pleure=sans=ces=se=mon=ange 11
  ce=sa=voir=me=dé=truit=il=fait=en=core=sem=blant 12
  il=per=siste=se=fai=sant=pas=ser=pour=u=ne=illu=sion 13
  je=la=prie=cha=que=jour=pour=quel=le=soit=réelle 11
  oui=je=sais=si=ça=peut=te=ras=su=rer=bel=le=fleur 13
  cest=mon=a=mour=qui=te=le=dit=au=jourdhui 10
  je=sais=que=tu=ne=mof=fri=ras=plus=ja=mais 11
  ce=que=tu=mas=dé=jà=of=fert=dans=notre=pas=sé 12

  le=temps=ni=fe=ra=rien=lou=bli=non=plus 10
  il=ny=a=quune=seu=le=fin=on=la=dé=jà=vé=cu 13
  tu=le=sais=et=je=le=sais=on=en=souf=fre 11
  laisse=moi=jus=te=te=ras=su=rer=bel=le=rose 11
  oui=tendre=ro=se=lais=se=moi=te=di=re=que=je=sais 13
  et=que=je=nat=tend=plus=rien=de=toi 9

  je=tai=me=tu=le=sais=et=tu=le=sens 10
  je=te=hais=cest=vrai=tu=as=rai=son 9
  tu=mas=trom=pé=cé=tait=no=tre=fin 9
  u=ne=fin=que=tu=veux=rat=tra=per 9
  a=cha=que=fois=que=tu=te=sens=seu=le 10
  un=a=mour=que=tu=veux=res=sen=tir 9
  en=at=ten=dant=de=re=trou=ver=cette=his=toire 11
  la=notre=mais=a=vec=u=neau=tre=pas=moi 10

  lais=se=moi=te=ras=su=rer=ten=dre=rose 10
  je=sais=tout=ce=que=tu=res=sens 8
  je=sais=et=je=tai=me=ten=dre=ro=se 10
  oui=je=sais=il=ny=au=ra=au=cun=re=tour 11

  si=seule=ment=je=pou=vais=me=trom=per=dans=ce=po=ème 13
  et=si=seule=ment=je=pou=vais=ne=pas=sa=voir 11
  si=seu=le=ment=va=nes=sa 7
  si=seu=le=ment=ce=sa=voir=é=tait=faux 10
  si=seule=ment=cet=te=fin=é=tait=un=mi=rage 11
  si=seu=le=ment=cest=ton=cœur=qui=mai=mait 10
 • Phonétique : Je Sais…

  ʒə tekʁi dɑ̃ sε vεʁ sə kə ty ʁεvə dɑ̃tɑ̃dʁə,
  kə ty saʃə kə ʒə sε mwa osi bεllə ʁozə…
  tɔ̃n- amə mεmə kɔmə mɔ̃ kœʁ tεmə,
  ʒə plœʁə tɔ̃ kœʁ ki nεmə kə nɔtʁə istwaʁə,

  ui ʒə sε ma tɑ̃dʁə e dusə ʁozə, ʒə savε…
  ʒə sε sə kə ʒə naksεptə pa mɔ̃n- amuʁ,
  ʒə sε sə kə ʒə plœʁə sɑ̃ sεsə mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  sə savwaʁ mə detʁɥi, il fε ɑ̃kɔʁə sɑ̃blɑ̃,
  il pεʁsistə sə fəzɑ̃ pase puʁ ynə ilyzjɔ̃.
  ʒə la pʁi ʃakə ʒuʁ puʁ kεllə swa ʁeεllə.
  ui ʒə sε, si sa pø tə ʁasyʁe bεllə flœʁ,
  sε mɔ̃n- amuʁ ki tə lə di oʒuʁdɥi,
  ʒə sε kə ty nə mɔfʁiʁa plys ʒamε,
  sə kə ty ma deʒa ɔfεʁ dɑ̃ nɔtʁə pase.

  lə tɑ̃ ni fəʁa ʁjɛ̃, lubli nɔ̃ plys…
  il ni a kynə sələ fɛ̃, ɔ̃ la deʒa veky,
  ty lə sεz- e ʒə lə sε, ɔ̃n- ɑ̃ sufʁə…
  lεsə mwa ʒystə tə ʁasyʁe bεllə ʁozə,
  ui tɑ̃dʁə ʁozə lεsə mwa tə diʁə kə ʒə sε,
  e kə ʒə natɑ̃ plys ʁjɛ̃ də twa.

  ʒə tεmə, ty lə sεz- e ty lə sɑ̃s,
  ʒə tə-ε sε vʁε ty a ʁεzɔ̃,
  ty ma tʁɔ̃pe setε nɔtʁə fɛ̃,
  ynə fɛ̃ kə ty vø ʁatʁape,
  a ʃakə fwa kə ty tə sɑ̃s sələ…
  œ̃n- amuʁ kə ty vø ʁəsɑ̃tiʁ,
  ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də ʁətʁuve sεtə istwaʁə,
  la nɔtʁə, mεz- avεk ynə otʁə, pa mwa…

  lεsə mwa tə ʁasyʁe tɑ̃dʁə ʁozə,
  ʒə sε tu sə kə ty ʁəsɛ̃,
  ʒə sε, e ʒə tεmə tɑ̃dʁə ʁozə,
  ui ʒə sε… il ni oʁa okœ̃ ʁətuʁ…

  si sələmɑ̃ ʒə puvε mə tʁɔ̃pe dɑ̃ sə pɔεmə…
  e si sələmɑ̃ ʒə puvε nə pa savwaʁ…
  si sələmɑ̃ vanesa…
  si sələmɑ̃ sə savwaʁ etε fo…
  si sələmɑ̃ sεtə fɛ̃ etε œ̃ miʁaʒə…
  si sələmɑ̃ sε tɔ̃ kœʁ ki mεmε…
 • Syllabes Phonétique : Je Sais…

  ʒə=te=kʁi=dɑ̃=sε=vεʁsə=kə=ty=ʁε=və=dɑ̃=tɑ̃dʁə 12
  kə=ty=saʃə=kə=ʒə=sε=mwa=o=si=bεl=lə=ʁozə 12
  tɔ̃=na=mə=mε=mə=kɔ=mə=mɔ̃=kœʁ=tεmə 10
  ʒə=plœ=ʁə=tɔ̃=kœʁ=ki=nεmə=kə=nɔ=tʁə=is=twaʁə 12

  u=iʒə=sε=ma=tɑ̃=dʁəe=du=sə=ʁo=zə=ʒə=sa=vε 13
  ʒə=sε=sə=kə=ʒə=nak=sεp=tə=pa=mɔ̃=na=muʁ 12
  ʒə=sε=sə=kə=ʒə=plœ=ʁə=sɑ̃=sε=sə=mɔ̃=nɑ̃ʒə 12
  sə=sa=vwaʁmə=det=ʁɥi=il=fε=ɑ̃=kɔ=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 12
  il=pεʁ=sistə=sə=fə=zɑ̃=pa=se=puʁ=y=nə=i=ly=zjɔ̃ 14
  ʒə=la=pʁi=ʃakə=ʒuʁ=puʁ=kεl=lə=swa=ʁe=εl=lə 12
  u=iʒə=sε=si=sa=pø=tə=ʁa=sy=ʁe=bεllə=flœʁ 12
  sε=mɔ̃=na=muʁ=ki=tə=lə=di=o=ʒuʁ=dɥi 11
  ʒə=sε=kə=ty=nə=mɔ=fʁi=ʁa=plys=ʒa=mε 11
  sə=kə=ty=ma=de=ʒa=ɔ=fεʁ=dɑ̃=nɔ=tʁə=pase 12

  lə=tɑ̃=ni=fə=ʁa=ʁj=ɛ̃=lu=bli=nɔ̃=plys 11
  il=ni=a=kynə=sə=lə=fɛ̃=ɔ̃=la=de=ʒa=ve=ky 13
  ty=lə=sε=ze=ʒə=lə=sε=ɔ̃=nɑ̃=su=fʁə 11
  lε=sə=mwa=ʒys=tə=tə=ʁa=sy=ʁe=bεl=lə=ʁozə 12
  ui=tɑ̃dʁə=ʁo=zə=lεsə=mwa=tə=di=ʁə=kə=ʒə=sε 12
  e=kə=ʒə=na=tɑ̃=plys=ʁj=ɛ̃=də=twa 10

  ʒə=tε=mə=ty=lə=sε=ze=ty=lə=sɑ̃s 10
  ʒə=tə-ε=sε=vʁε=ty=a=ʁε=zɔ̃ 9
  ty=ma=tʁɔ̃=pe=se=tε=nɔ=tʁə=fɛ̃ 9
  y=nə=fɛ̃=kə=ty=vø=ʁa=tʁa=pe 9
  a=ʃa=kə=fwa=kə=ty=tə=sɑ̃s=sə=lə 10
  œ̃=na=muʁ=kə=ty=vø=ʁə=sɑ̃=tiʁ 9
  ɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃=də=ʁə=tʁu=ve=sε=tə=is=twaʁə 12
  la=nɔ=tʁə=mε=za=vεk=y=nə=o=tʁə=pa=mwa 12

  lε=sə=mwa=tə=ʁa=sy=ʁe=tɑ̃=dʁə=ʁo=zə 11
  ʒə=sε=tu=sə=kə=ty=ʁə=sɛ̃ 8
  ʒə=sε=e=ʒə=tε=mə=tɑ̃=dʁə=ʁo=zə 10
  u=i=ʒə=sε=il=ni=o=ʁa=o=kœ̃=ʁə=tuʁ 12

  sisə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=mə=tʁɔ̃=pe=dɑ̃=sə=pɔεmə 12
  e=si=sə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε=nə=pa=sa=vwaʁ 12
  si=sə=lə=mɑ̃=va=ne=sa 7
  si=sə=lə=mɑ̃=sə=sa=vwaʁ=e=tε=fo 10
  si=sə=lə=mɑ̃=sε=tə=fɛ̃=e=tε=œ̃=mi=ʁaʒə 12
  si=sə=lə=mɑ̃=sε=tɔ̃=kœ=ʁə=ki=mε=mε 11

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/09/2005 22:04(F)Fleurlune Mimi(F)

magnifique poeme
bien parlé ma puce
on trouvera nos amour un jour ...

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
27/09/2005 23:40°° La Mysterieuse °°

courage:)tres touchan..
tte mon affection(f)
la mysterieuse