Poeme : Dernier Mensonge…

Dernier Mensonge…

Dissimulée dans l’ombre du printemps,
La lave te recouvrant te semble glaciale,
Tu ne cesses de piétiner les roses sur ton chemin,
Aucune n’a l’odeur de celle qui fut jadis la notre.

Etendue contre le corps d’une autre,
Humant une pequ qui te restera etrangere,
Tu poses tes levres et goute le poison,
Que seule la seve de notre rose surpasse en intensité.

Que de nuits partagées au sein d’une inconnue,
En quète d’un sommeil par moi detenu.
Tes rêves m’appartiennent encore,
Et tel ton désir la rose hante et derobe tes nuits.

Tu veux trouver la sauce de cette sève,
Est ce l’envie et le désir qu’émanent les petales,
Ou la douleur et domination des épines ?
Mais cette sève je suis et les racines tu resteras,

Seule la graine est à blâmer et coupable…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dernier Mensonge…

  dis=si=mu=lée=dans=lom=bre=du=prin=temps 10
  la=lave=te=re=cou=vrant=te=sem=ble=gla=ciale 11
  tu=ne=ces=ses=de=pié=ti=ner=les=roses=sur=ton=che=min 14
  au=cune=na=lo=deur=de=cel=le=qui=fut=ja=dis=la=notre 14

  eten=due=con=tre=le=corps=du=ne=au=tre 10
  hu=mant=une=pe=qu=qui=te=res=te=ra=e=tran=ge=re 14
  tu=poses=tes=le=vres=et=gou=te=le=poi=son 11
  que=seule=la=se=ve=de=no=tre=ro=se=sur=pas=seen=in=ten=si=té 17

  que=de=nuits=par=ta=gées=au=sein=dunein=con=nue 11
  en=quète=dun=som=meil=par=moi=de=te=nu 10
  tes=rê=ves=map=par=tien=nent=en=co=re 10
  et=tel=ton=dé=sir=la=rose=han=teet=de=ro=be=tes=nuits 14

  tu=veux=trou=ver=la=sau=ce=de=cet=te=sè=ve 12
  est=ce=len=vie=et=le=dé=sir=qué=ma=nent=les=pe=tales 14
  ou=la=dou=leur=et=do=mi=na=ti=on=des=é=pi=nes 14
  mais=cette=sè=ve=je=suis=et=les=ra=ci=nes=tu=res=te=ras 15

  seu=le=la=grai=ne=est=à=blâ=mer=et=cou=pa=ble 13
 • Phonétique : Dernier Mensonge…

  disimyle dɑ̃ lɔ̃bʁə dy pʁɛ̃tɑ̃,
  la lavə tə ʁəkuvʁɑ̃ tə sɑ̃blə ɡlasjalə,
  ty nə sesə də pjetine lε ʁozə syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃,
  okynə na lɔdœʁ də sεllə ki fy ʒadi la nɔtʁə.

  ətɑ̃dɥ kɔ̃tʁə lə kɔʁ dynə otʁə,
  ymɑ̃ ynə pək ki tə ʁεstəʁa εtʁɑ̃ʒəʁə,
  ty pozə tε ləvʁəz- e ɡutə lə pwazɔ̃,
  kə sələ la səvə də nɔtʁə ʁozə syʁpasə ɑ̃n- ɛ̃tɑ̃site.

  kə də nɥi paʁtaʒez- o sɛ̃ dynə ɛ̃kɔnɥ,
  ɑ̃ kεtə dœ̃ sɔmεj paʁ mwa dətəny.
  tε ʁεvə mapaʁtjεne ɑ̃kɔʁə,
  e tεl tɔ̃ deziʁ la ʁozə-ɑ̃tə e dəʁɔbə tε nɥi.

  ty vø tʁuve la sosə də sεtə sεvə,
  ε sə lɑ̃vi e lə deziʁ kemane lε pətalə,
  u la dulœʁ e dɔminasjɔ̃ dεz- epinə ?
  mε sεtə sεvə ʒə sɥiz- e lε ʁasinə ty ʁεstəʁa,

  sələ la ɡʁεnə εt- a blame e kupablə…
 • Syllabes Phonétique : Dernier Mensonge…

  di=si=my=le=dɑ̃=lɔ̃=bʁə=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 10
  la=la=və=tə=ʁə=ku=vʁɑ̃=tə=sɑ̃=blə=ɡla=sjalə 12
  tynə=se=sə=də=pje=ti=ne=lε=ʁo=zə=syʁ=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 14
  o=kynə=na=lɔ=dœʁ=də=sεllə=ki=fy=ʒa=di=la=nɔtʁə 13

  ə=tɑ̃dɥ=kɔ̃=tʁə=lə=kɔʁ=dy=nə=o=tʁə 10
  y=mɑ̃=ynə=pək=ki=tə=ʁεs=tə=ʁa=ε=tʁɑ̃=ʒəʁə 12
  ty=po=zə=tε=lə=vʁə=ze=ɡu=tə=lə=pwa=zɔ̃ 12
  kə=sə=lə=lasə=və=də=nɔ=tʁə=ʁo=zə=syʁ=pa=səɑ̃=nɛ̃=tɑ̃=si=te 17

  kə=də=nɥi=paʁ=ta=ʒe=zo=sɛ̃=dynə=ɛ̃=kɔ=nəɥ 12
  ɑ̃=kε=tə=dœ̃=sɔ=mεj=paʁ=mwa=də=tə=ny 11
  tε=ʁε=və=ma=paʁ=tj=ε=ne=ɑ̃=kɔ=ʁə 11
  e=tεl=tɔ̃=de=ziʁ=la=ʁo=zə-ɑ̃təe=də=ʁɔ=bə=tε=nɥi 14

  ty=vø=tʁu=ve=la=so=sə=də=sε=tə=sε=və 12
  εsə=lɑ̃=vi=e=lə=de=ziʁ=ke=ma=ne=lε=pə=talə 13
  u=la=du=lœʁ=e=dɔ=mi=na=sjɔ̃=dε=ze=pinə 12
  mε=sεtə=sε=və=ʒə=sɥi=ze=lε=ʁa=si=nə=ty=ʁεs=tə=ʁa 15

  sə=lə=la=ɡʁε=nə=ε=ta=bla=me=e=ku=pablə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 14:21Psymonea

J aprécie beacoup tes ecrit, je trouve qu il on un petit truc que je ne sait zexpliquer

Auteur de Poésie
11/09/2005 18:55Rebec

t’ecri tro bien serieux !
j’adore ce que tu fais
bisous a toi
rebec

Poème Amour
Publié le 11/09/2005 14:12

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Goldenrose

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs