Poème-France.com

Poeme : MoiMoi

Je suis sur une chaise devant un ordinateur,
J’attends l’inspiration mais rien ne viens, pourquoi ?
Je n’en sais rien, il y a beaucoup de chose auquels je ne peu pas répondre,
Certaine chose m’inquiète : la mort,
Souvent j’ai voulu me donner la mort,
Souvent je me suis retrouver assise dans la salle de bain,
Avec des médicaments dans la main,
Souvent j’ai voullu me tailler les veines,
Mais toujours une force interieur ma retenu,
Ces phrases ne sont pas vraiment un poeme,
Mes plutot tout ce que j’ai sur le cœur,
Ma famille je ne l’aime pas,
Mes parents ne font que de s’engueler, je ne les supportent plus,
Ma sœur a un caractère de chacal, je la deteste,
Mon frère j’ai rien contre lui, c’est bien le seul,
Le seul reconfort que je peu recevoir viens de mes ami (e) s,
Mais aucun d’eux ne connais la vérité a propos de ces tentatives de suicide,
Tout les soirs je me couche avec un mal de cœur incesant,
Et je pleure, mais ce n’est pas ces pleurs qui m’aide,
Ma mère ma deja emmener voir un psy,
Cela n’a menner a rien juste a une longue seance de pleure et de tristesse,
Maintenant mes sentiments se décrivent dans mes poemes,
Et dans un journal intime seul réel confident a mes yeux,
Seul chose a tout connaître de moi,
De petit ami, je n’en ai jamais eu,
Je mens toujours a ce sujet,
A 16 ne jamais avoir embrasser quelqu’un,
Mais je m’en moque, plusieurs fois j’ai eu l’occasion,
Mais nan, je ne l’ai pas voulu,
Meme un simple bisous sur le levres,
Jamais, je m’en porte bien,
Au moins je ne souffre pas aussi du chagrin d’amour,
Certaine chose m’inquiete : la vie,
Ne pas savoir quand viendra le dernier jour,
Ne pas savoir le dernier jour sur cet terre,
Je voudrais pouvoir choisir mon dernier jour,
Mais toujours une force interieur m’en empeche,
Cet petit voix me dit que j’ai encore des choses a faire ici,
Je ne voit pas de quoi elle veux parler,
Et je ne cherche même plus a le comprendre,
J’en ai marre de tout, de réflechir, d’écrire…
Je voudrais mourir.
Goth

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi syʁ ynə ʃεzə dəvɑ̃ œ̃n- ɔʁdinatœʁ,
ʒatɑ̃ lɛ̃spiʁasjɔ̃ mε ʁjɛ̃ nə vjɛ̃, puʁkwa ?
ʒə nɑ̃ sε ʁjɛ̃, il i a boku də ʃozə okεl ʒə nə pø pa ʁepɔ̃dʁə,
sεʁtεnə ʃozə mɛ̃kjεtə : la mɔʁ,
suvɑ̃ ʒε vuly mə dɔne la mɔʁ,
suvɑ̃ ʒə mə sɥi ʁətʁuve asizə dɑ̃ la salə də bɛ̃,
avεk dε medikamɑ̃ dɑ̃ la mɛ̃,
suvɑ̃ ʒε vuly mə taje lε vεnə,
mε tuʒuʁz- ynə fɔʁsə ɛ̃təʁjœʁ ma ʁətəny,
sε fʁazə nə sɔ̃ pa vʁεmɑ̃ œ̃ poəmə,
mε plyto tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ,
ma famijə ʒə nə lεmə pa,
mε paʁɑ̃ nə fɔ̃ kə də sɑ̃ɡəle, ʒə nə lε sypɔʁte plys,
ma sœʁ a œ̃ kaʁaktεʁə də ʃakal, ʒə la dətεstə,
mɔ̃ fʁεʁə ʒε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə lɥi, sε bjɛ̃ lə səl,
lə səl ʁəkɔ̃fɔʁ kə ʒə pø ʁəsəvwaʁ vjɛ̃ də mεz- ami (ə) s,
mεz- okœ̃ dø nə kɔnε la veʁite a pʁɔpo də sε tɑ̃tativə də sɥisidə,
tu lε swaʁ ʒə mə kuʃə avεk œ̃ mal də kœʁ ɛ̃səzɑ̃,
e ʒə plœʁə, mε sə nε pa sε plœʁ ki mεdə,
ma mεʁə ma dəʒa aməne vwaʁ œ̃ psi,
səla na mεne a ʁjɛ̃ ʒystə a ynə lɔ̃ɡ səɑ̃sə də plœʁə e də tʁistεsə,
mɛ̃tənɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ sə dekʁive dɑ̃ mε poəmə,
e dɑ̃z- œ̃ ʒuʁnal ɛ̃timə səl ʁeεl kɔ̃fide a mεz- iø,
səl ʃozə a tu kɔnεtʁə də mwa,
də pəti ami, ʒə nɑ̃n- ε ʒamεz- y,
ʒə mɑ̃ tuʒuʁz- a sə syʒε,
a sεzə nə ʒamεz- avwaʁ ɑ̃bʁase kεlkœ̃,
mε ʒə mɑ̃ mɔkə, plyzjœʁ fwa ʒε y lɔkazjɔ̃,
mε nɑ̃, ʒə nə lε pa vuly,
məmə œ̃ sɛ̃plə bizus syʁ lə ləvʁə,
ʒamε, ʒə mɑ̃ pɔʁtə bjɛ̃,
o mwɛ̃ ʒə nə sufʁə pa osi dy ʃaɡʁɛ̃ damuʁ,
sεʁtεnə ʃozə mɛ̃kjətə : la vi,
nə pa savwaʁ kɑ̃ vjɛ̃dʁa lə dεʁnje ʒuʁ,
nə pa savwaʁ lə dεʁnje ʒuʁ syʁ sεt teʁə,
ʒə vudʁε puvwaʁ ʃwaziʁ mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ,
mε tuʒuʁz- ynə fɔʁsə ɛ̃təʁjœʁ mɑ̃n- ɑ̃pεʃə,
sεt pəti vwa mə di kə ʒε ɑ̃kɔʁə dε ʃozəz- a fεʁə isi,
ʒə nə vwa pa də kwa εllə vø paʁle,
e ʒə nə ʃεʁʃə mεmə plysz- a lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
ʒɑ̃n- ε maʁə də tu, də ʁeflεʃiʁ, dekʁiʁə…
ʒə vudʁε muʁiʁ.