Poeme-France : Lecture Écrit Mort

Poeme : Moi

Poème Mort
Publié le 13/04/2004 00:00

L'écrit contient 393 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Goth

Moi

Je suis sur une chaise devant un ordinateur,
J’attends l’inspiration mais rien ne viens, pourquoi ?
Je n’en sais rien, il y a beaucoup de chose auquels je ne peu pas répondre,
Certaine chose m’inquiète : la mort,
Souvent j’ai voulu me donner la mort,
Souvent je me suis retrouver assise dans la salle de bain,
Avec des médicaments dans la main,
Souvent j’ai voullu me tailler les veines,
Mais toujours une force interieur ma retenu,
Ces phrases ne sont pas vraiment un poeme,
Mes plutot tout ce que j’ai sur le cœur,
Ma famille je ne l’aime pas,
Mes parents ne font que de s’engueler, je ne les supportent plus,
Ma sœur a un caractère de chacal, je la deteste,
Mon frère j’ai rien contre lui, c’est bien le seul,
Le seul reconfort que je peu recevoir viens de mes ami (e) s,
Mais aucun d’eux ne connais la vérité a propos de ces tentatives de suicide,
Tout les soirs je me couche avec un mal de cœur incesant,
Et je pleure, mais ce n’est pas ces pleurs qui m’aide,
Ma mère ma deja emmener voir un psy,
Cela n’a menner a rien juste a une longue seance de pleure et de tristesse,
Maintenant mes sentiments se décrivent dans mes poemes,
Et dans un journal intime seul réel confident a mes yeux,
Seul chose a tout connaître de moi,
De petit ami, je n’en ai jamais eu,
Je mens toujours a ce sujet,
A 16 ne jamais avoir embrasser quelqu’un,
Mais je m’en moque, plusieurs fois j’ai eu l’occasion,
Mais nan, je ne l’ai pas voulu,
Meme un simple bisous sur le levres,
Jamais, je m’en porte bien,
Au moins je ne souffre pas aussi du chagrin d’amour,
Certaine chose m’inquiete : la vie,
Ne pas savoir quand viendra le dernier jour,
Ne pas savoir le dernier jour sur cet terre,
Je voudrais pouvoir choisir mon dernier jour,
Mais toujours une force interieur m’en empeche,
Cet petit voix me dit que j’ai encore des choses a faire ici,
Je ne voit pas de quoi elle veux parler,
Et je ne cherche même plus a le comprendre,
J’en ai marre de tout, de réflechir, d’écrire…
Je voudrais mourir.
 • Pieds Hyphénique: Moi

  je=suis=sur=une=chai=se=de=vant=un=or=di=na=teur 13
  jat=tends=lins=pi=ra=tion=mais=rien=ne=viens=pour=quoi 12
  je=nen=sais=rien=il=y=a=beau=coup=de=choseau=quels=je=ne=peu=pas=ré=pondre 18
  cer=tai=ne=cho=se=min=quiè=te=la=mort 10
  sou=vent=jai=vou=lu=me=don=ner=la=mort 10
  souvent=je=me=suis=re=trou=ver=as=si=se=dans=la=sal=le=de=bain 16
  a=vec=des=mé=di=ca=ments=dans=la=main 10
  sou=vent=jai=voul=lu=me=tail=ler=les=veines 10
  mais=tou=jours=une=for=cein=te=rieur=ma=re=te=nu 12
  ces=phrases=ne=sont=pas=vrai=ment=un=poe=me 10
  mes=plu=tot=tout=ce=que=jai=sur=le=cœur 10
  ma=fa=mil=le=je=ne=lai=me=pas 9
  mes=parents=ne=font=que=de=sen=gue=ler=je=ne=les=sup=por=tent=plus 16
  ma=sœur=a=un=ca=rac=tère=de=cha=cal=je=la=de=tes=te 15
  mon=frère=jai=rien=con=tre=lui=cest=bien=le=seul 11
  le=seul=re=con=fort=que=je=peu=re=ce=voir=viens=de=mes=a=mi=e=s 18
  mais=au=cun=deux=ne=con=nais=la=vé=ri=té=a=pro=pos=de=ces=ten=ta=tives=de=sui=cide 22
  tout=les=soirs=je=me=couchea=vec=un=mal=de=cœur=in=ce=sant 14
  et=je=pleure=mais=ce=nest=pas=ces=pleurs=qui=maide 11
  ma=mère=ma=de=ja=em=me=ner=voir=un=p=sy 12
  ce=la=na=men=ner=a=rien=jus=tea=une=lon=gue=sean=ce=de=pleu=re=et=de=tris=tes=se 22
  mainte=nant=mes=sen=ti=ments=se=dé=cri=vent=dans=mes=poe=mes 14
  et=dans=un=jour=nal=in=time=seul=réel=con=fi=dent=a=mes=yeux 15
  seul=cho=se=a=tout=con=naî=tre=de=moi 10
  de=pe=tit=a=mi=je=nen=ai=ja=mais=eu 11
  je=mens=tou=jours=a=ce=su=jet 8
  a=seize=ne=ja=mais=a=voir=em=bras=ser=quel=quun 12
  mais=je=men=mo=que=plu=sieurs=fois=jai=eu=loc=ca=sion 13
  mais=nan=je=ne=lai=pas=vou=lu 8
  me=me=un=simple=bi=sous=sur=le=le=vres 10
  ja=mais=je=men=por=te=bien 7
  au=moins=je=ne=souf=fre=pas=aus=si=du=cha=grin=da=mour 14
  cer=tai=ne=cho=se=min=quie=te=la=vie 10
  ne=pas=sa=voir=quand=vien=dra=le=der=nier=jour 11
  ne=pas=sa=voir=le=der=nier=jour=sur=cet=terre 11
  je=vou=drais=pou=voir=choi=sir=mon=der=nier=jour 11
  mais=tou=jours=une=for=cein=te=rieur=men=em=pe=che 12
  cet=pe=tit=voix=me=dit=que=jai=en=core=des=cho=ses=a=fai=re=i=ci 18
  je=ne=voit=pas=de=quoi=elle=veux=par=ler 10
  et=je=ne=cherche=mê=me=plus=a=le=com=prendre 11
  jen=ai=mar=re=de=tout=de=réfle=chir=dé=crire 11
  je=vou=drais=mou=rir 5
 • Phonétique : Moi

  ʒə sɥi syʁ ynə ʃεzə dəvɑ̃ œ̃n- ɔʁdinatœʁ,
  ʒatɑ̃ lɛ̃spiʁasjɔ̃ mε ʁjɛ̃ nə vjɛ̃, puʁkwa ?
  ʒə nɑ̃ sε ʁjɛ̃, il i a boku də ʃozə okεl ʒə nə pø pa ʁepɔ̃dʁə,
  sεʁtεnə ʃozə mɛ̃kjεtə : la mɔʁ,
  suvɑ̃ ʒε vuly mə dɔne la mɔʁ,
  suvɑ̃ ʒə mə sɥi ʁətʁuve asizə dɑ̃ la salə də bɛ̃,
  avεk dε medikamɑ̃ dɑ̃ la mɛ̃,
  suvɑ̃ ʒε vuly mə taje lε vεnə,
  mε tuʒuʁz- ynə fɔʁsə ɛ̃təʁjœʁ ma ʁətəny,
  sε fʁazə nə sɔ̃ pa vʁεmɑ̃ œ̃ poəmə,
  mε plyto tu sə kə ʒε syʁ lə kœʁ,
  ma famijə ʒə nə lεmə pa,
  mε paʁɑ̃ nə fɔ̃ kə də sɑ̃ɡəle, ʒə nə lε sypɔʁte plys,
  ma sœʁ a œ̃ kaʁaktεʁə də ʃakal, ʒə la dətεstə,
  mɔ̃ fʁεʁə ʒε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə lɥi, sε bjɛ̃ lə səl,
  lə səl ʁəkɔ̃fɔʁ kə ʒə pø ʁəsəvwaʁ vjɛ̃ də mεz- ami (ə) s,
  mεz- okœ̃ dø nə kɔnε la veʁite a pʁɔpo də sε tɑ̃tativə də sɥisidə,
  tu lε swaʁ ʒə mə kuʃə avεk œ̃ mal də kœʁ ɛ̃səzɑ̃,
  e ʒə plœʁə, mε sə nε pa sε plœʁ ki mεdə,
  ma mεʁə ma dəʒa aməne vwaʁ œ̃ psi,
  səla na mεne a ʁjɛ̃ ʒystə a ynə lɔ̃ɡ səɑ̃sə də plœʁə e də tʁistεsə,
  mɛ̃tənɑ̃ mε sɑ̃timɑ̃ sə dekʁive dɑ̃ mε poəmə,
  e dɑ̃z- œ̃ ʒuʁnal ɛ̃timə səl ʁeεl kɔ̃fide a mεz- iø,
  səl ʃozə a tu kɔnεtʁə də mwa,
  də pəti ami, ʒə nɑ̃n- ε ʒamεz- y,
  ʒə mɑ̃ tuʒuʁz- a sə syʒε,
  a sεzə nə ʒamεz- avwaʁ ɑ̃bʁase kεlkœ̃,
  mε ʒə mɑ̃ mɔkə, plyzjœʁ fwa ʒε y lɔkazjɔ̃,
  mε nɑ̃, ʒə nə lε pa vuly,
  məmə œ̃ sɛ̃plə bizus syʁ lə ləvʁə,
  ʒamε, ʒə mɑ̃ pɔʁtə bjɛ̃,
  o mwɛ̃ ʒə nə sufʁə pa osi dy ʃaɡʁɛ̃ damuʁ,
  sεʁtεnə ʃozə mɛ̃kjətə : la vi,
  nə pa savwaʁ kɑ̃ vjɛ̃dʁa lə dεʁnje ʒuʁ,
  nə pa savwaʁ lə dεʁnje ʒuʁ syʁ sεt teʁə,
  ʒə vudʁε puvwaʁ ʃwaziʁ mɔ̃ dεʁnje ʒuʁ,
  mε tuʒuʁz- ynə fɔʁsə ɛ̃təʁjœʁ mɑ̃n- ɑ̃pεʃə,
  sεt pəti vwa mə di kə ʒε ɑ̃kɔʁə dε ʃozəz- a fεʁə isi,
  ʒə nə vwa pa də kwa εllə vø paʁle,
  e ʒə nə ʃεʁʃə mεmə plysz- a lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  ʒɑ̃n- ε maʁə də tu, də ʁeflεʃiʁ, dekʁiʁə…
  ʒə vudʁε muʁiʁ.
 • Pieds Phonétique : Moi

  ʒə=sɥi=syʁ=ynə=ʃε=zə=də=vɑ̃=œ̃=nɔʁ=di=na=tœʁ 13
  ʒa=tɑ̃=lɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃=mε=ʁjɛ̃nə=vjɛ̃=puʁ=kwa 11
  ʒə=nɑ̃=sε=ʁjɛ̃=il=i=a=bo=kudə=ʃo=zəo=kεl=ʒə=nə=pø=pa=ʁe=pɔ̃dʁə 18
  sεʁ=tε=nə=ʃo=zə=mɛ̃=kjε=tə=la=mɔʁ 10
  su=vɑ̃=ʒε=vu=ly=mə=dɔ=ne=la=mɔʁ 10
  su=vɑ̃ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=ve=a=si=zə=dɑ̃=la=sa=lə=də=bɛ̃ 16
  a=vεk=dε=me=di=ka=mɑ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 10
  su=vɑ̃=ʒε=vu=ly=mə=ta=je=lε=vεnə 10
  mε=tu=ʒuʁ=zynə=fɔʁ=səɛ̃=tə=ʁjœʁ=ma=ʁə=tə=ny 12
  sε=fʁazə=nə=sɔ̃=pa=vʁε=mɑ̃=œ̃=po=ə=mə 11
  mε=ply=to=tu=sə=kə=ʒε=syʁ=lə=kœʁ 10
  ma=fa=mi=jə=ʒə=nə=lε=mə=pa 9
  mε=pa=ʁɑ̃nə=fɔ̃=kə=də=sɑ̃=ɡə=le=ʒə=nə=lε=sy=pɔʁ=te=plys 16
  ma=sœʁ=a=œ̃=ka=ʁak=tεʁə=də=ʃa=kal=ʒə=ladə=tεstə 13
  mɔ̃=fʁεʁə=ʒε=ʁjɛ̃=kɔ̃=tʁə=lɥi=sε=bjɛ̃=lə=səl 11
  lə=səl=ʁə=kɔ̃=fɔʁkə=ʒə=pø=ʁə=sə=vwaʁ=vjɛ̃=də=mε=za=mi=ə=s 17
  mε=zo=kœ̃=dønə=kɔ=nε=la=ve=ʁi=te=a=pʁɔ=po=də=sε=tɑ̃=ta=ti=və=də=sɥi=sidə 22
  tu=lε=swaʁʒə=mə=ku=ʃəa=vεk=œ̃=mal=də=kœʁ=ɛ̃=sə=zɑ̃ 14
  e=ʒə=plœ=ʁə=mεsə=nε=pa=sε=plœʁ=kimεdə 10
  ma=mεʁə=ma=də=ʒa=a=mə=ne=vwaʁ=œ̃=psi 11
  sə=la=na=mε=ne=a=ʁjɛ̃=ʒys=təa=ynə=lɔ̃ɡ=sə=ɑ̃=sə=də=plœ=ʁə=e=də=tʁis=tεsə 21
  mɛ̃tə=nɑ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=sə=de=kʁi=ve=dɑ̃=mε=po=ə=mə 15
  e=dɑ̃=zœ̃=ʒuʁ=nal=ɛ̃=timə=səl=ʁe=εl=kɔ̃=fi=de=a=mε=ziø 16
  səl=ʃo=zə=a=tu=kɔ=nε=tʁə=də=mwa 10
  də=pə=ti=a=miʒə=nɑ̃=nε=ʒa=mε=zy 10
  ʒə=mɑ̃=tu=ʒuʁ=za=sə=sy=ʒε 8
  a=sεzə=nə=ʒa=mε=za=vwaʁ=ɑ̃=bʁa=se=kεl=kœ̃ 12
  mεʒə=mɑ̃=mɔ=kə=ply=zjœʁ=fwa=ʒε=y=lɔ=ka=zjɔ̃ 12
  mε=nɑ̃=ʒə=nə=lε=pa=vu=ly 8
  mə=mə=œ̃=sɛ̃plə=bi=zus=syʁ=lə=lə=vʁə 10
  ʒa=mε=ʒə=mɑ̃=pɔʁ=tə=bj=ɛ̃ 8
  o=mwɛ̃ʒə=nə=su=fʁə=pa=o=si=dy=ʃa=ɡʁɛ̃=da=muʁ 13
  sεʁ=tε=nə=ʃo=zə=mɛ̃=kjə=tə=la=vi 10
  nə=pa=sa=vwaʁ=kɑ̃=vjɛ̃=dʁalə=dεʁ=nje=ʒuʁ 10
  nə=pa=sa=vwaʁlə=dεʁ=nje=ʒuʁ=syʁ=sεt=teʁə 10
  ʒə=vu=dʁε=pu=vwaʁ=ʃwa=ziʁ=mɔ̃=dεʁ=nje=ʒuʁ 11
  mε=tu=ʒuʁ=zynə=fɔʁsə=ɛ̃=tə=ʁjœʁ=mɑ̃=nɑ̃pεʃə 10
  sεt=pə=ti=vwamə=di=kə=ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=dε=ʃo=zə=za=fε=ʁə=i=si 18
  ʒə=nə=vwa=padə=kwa=εl=lə=vø=paʁ=le 10
  e=ʒə=nə=ʃεʁʃə=mε=mə=plys=za=lə=kɔ̃pʁɑ̃dʁə 10
  ʒɑ̃=nε=maʁə=də=tu=də=ʁe=flε=ʃiʁ=de=kʁiʁə 11
  ʒə=vu=dʁε=mu=ʁiʁ 5

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Darkkily

Maintenant je comprends mieux pourquoi tes poèmes sont aussi noirs. . . Mais tu devrais
regarder mieux autour de toi, la vie cache énormément de choses fabuleuses, donne toi la peine
de les regarder. Il est plus facile de voir tout en noir, mais si tu fais l’effort de regarder le monde
avec des yeux sans haine et sans colère, tu verras que parfois le monde dans lequel tu vis peut
être beau

Un fan qui adore tes poèmes

Auteur de Poésie
13/04/2004 00:00Goth

Mais je voit aussi les belles choses de la vie mais souvent un rien me refera plongée dans cet univers. . . C’est comme une sphère autour de moi je peu pas en sortir ou que j’aille sa sera tout le temps sa que je verrais. . .
Je suis pesimiste mais enormement plus que la normal. . .