Poème-France.com

Poeme : Sans ToiSans Toi

Je n’en peux plus !
J’avance péniblement avec un boulet au pied
M’as-tu abandonné ? Je me sens si triste et perdue
Ma tête emplie d’idées noires veut éclater !
J’ai mal, si mal… Je me gruge de l’intérieur
Le soleil est gris et la brume m’envahit
Ma vie présente me donne la nausée au cœur
Je voudrais m’endormir mais je te lance un dernier cri !
Sors-moi de ce guêpier… Toi qui es Tout…
Soulages mes nombreuses blessures par ton Amour !
Je sais que tu le peux si tu le veux
Arracher la racine de mon mal si lourd…
N’es-tu pas le plus grand magicien ?
Pour que je retrouve une solution à mes maux !
Chasses les démons qui nourrissent ma peur !
Envoies-moi la protection de tes Anges !
Sèches mes larmes et mes pensées d’horreur !
Redonnes-moi confiance aux lendemains !
Tends-moi un câble pour me remonter !
Rallume pour moi les étoiles !
Je suis ton enfant… Aides-moi !
Redonnes-moi le goût de vivre…
Sans Toi… je sens que je me noie…
Remaquille mon visage d’un sourire !

^^ Gothica ^^
Gothica

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nɑ̃ pø plys !
ʒavɑ̃sə penibləmɑ̃ avεk œ̃ bulε o pje
ma ty abɑ̃dɔne ? ʒə mə sɑ̃s si tʁistə e pεʁdɥ
ma tεtə ɑ̃pli dide nwaʁə vø eklate !
ʒε mal, si mal… ʒə mə ɡʁyʒə də lɛ̃teʁjœʁ
lə sɔlεj ε ɡʁiz- e la bʁymə mɑ̃vai
ma vi pʁezɑ̃tə mə dɔnə la noze o kœʁ
ʒə vudʁε mɑ̃dɔʁmiʁ mε ʒə tə lɑ̃sə œ̃ dεʁnje kʁi !
sɔʁ mwa də sə ɡεpje… twa ki ε tu…
sulaʒə mε nɔ̃bʁøzə blesyʁə paʁ tɔ̃n- amuʁ !
ʒə sε kə ty lə pø si ty lə vø
aʁaʃe la ʁasinə də mɔ̃ mal si luʁ…
nε ty pa lə plys ɡʁɑ̃ maʒisjɛ̃ ?
puʁ kə ʒə ʁətʁuvə ynə sɔlysjɔ̃ a mε mo !
ʃasə lε demɔ̃ ki nuʁʁise ma pœʁ !
ɑ̃vwa mwa la pʁɔtεksjɔ̃ də tεz- ɑ̃ʒə !
sεʃə mε laʁməz- e mε pɑ̃se dɔʁœʁ !
ʁədɔnə mwa kɔ̃fjɑ̃sə o lɑ̃dəmɛ̃ !
tɑ̃ mwa œ̃ kablə puʁ mə ʁəmɔ̃te !
ʁalymə puʁ mwa lεz- etwalə !
ʒə sɥi tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃… εdə mwa !
ʁədɔnə mwa lə ɡu də vivʁə…
sɑ̃ twa… ʒə sɑ̃s kə ʒə mə nwa…
ʁəmakjə mɔ̃ vizaʒə dœ̃ suʁiʁə !

siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə