Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Quand…

Poème Souffrance
Publié le 07/04/2004 00:00

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Gothica

Quand…

Quand le paradis deviendra l’enfer,
Quand la paix deviendra la guerre et l’amour, la haine,
Quand l’apocalypse deviendra le début,
Quand la terre deviendra la mer et la lune, le soleil,
Quand la droite deviendra la gauche,
Quand je deviendrais toi,
Et que mon esprit ne me dira que des choses irréelles,
Là, mon cœur sera apaisé,
Ces douleur si profondes, tellement épouvantables,
Qu’elles deviennent indescriptibles.
Personne ne peut le comprendre, ni les réparer,
Elles se rempliront et s’effaceront par de la joie
Cette joie que tu me procure,
Et j’aimerais ne jamais être en rupture,
Mais mon cœur,
Par ta faute,
A stocker de l’amour,
Tes faux sentiments,
Que tu éprouvais pour moi,
Me laissant de faux souvenirs,
Qui ne s’effaceront jamais,
Mais dés que j’aurais accompli mon désir dont je rêve chaque nuit,
Mon souhait éternel,
Mon désir le plus fort,
Me suicider,
Pour aller en enfer comme je le mérite,
Là où je me sentirai dans mon élément,
Là où mes pensées seront saines,
Et où mon cœur sera en paix,
De ne plus pouvoir te supporter,
Jours après jours,
Après la souffrance que tu m’as fait endurer…
 • Pieds Hyphénique: Quand…

  quand=le=pa=ra=dis=de=vien=dra=len=fer 10
  quand=la=paix=de=vien=dra=la=guerreet=la=mour=la=haine 12
  quand=la=po=ca=lyp=se=de=vien=dra=le=dé=but 12
  quand=la=terre=de=vien=dra=la=mer=et=la=lu=ne=le=so=leil 15
  quand=la=droite=de=vien=dra=la=gauche 8
  quand=je=de=vien=drais=toi 6
  et=que=mon=es=prit=ne=me=di=ra=que=des=choses=ir=réel=les 15
  là=mon=cœur=se=ra=a=pai=sé 8
  ces=dou=leur=si=pro=fondes=tel=le=ment=é=pou=van=tables 13
  quel=les=de=viennent=in=des=crip=tibles 8
  per=sonne=ne=peut=le=com=pren=dre=ni=les=ré=pa=rer 13
  elles=se=rem=pli=ront=et=sef=face=ront=par=de=la=joie 13
  cet=te=joie=que=tu=me=pro=cure 8
  et=jaime=rais=ne=ja=mais=ê=treen=rup=ture 10
  mais=mon=cœur 3
  par=ta=fau=te 4
  a=sto=cker=de=la=mour 6
  tes=faux=sen=ti=ments 5
  que=tu=é=prou=vais=pour=moi 7
  me=lais=sant=de=faux=sou=ve=nirs 8
  qui=ne=sef=fa=ce=ront=ja=mais 8
  mais=dés=que=jau=rais=ac=com=pli=mon=dé=sir=dont=je=rêve=cha=que=nuit 17
  mon=sou=hait=é=ter=nel 6
  mon=dé=sir=le=plus=fort 6
  me=sui=ci=der 4
  pour=al=ler=en=en=fer=comme=je=le=mé=rite 11
  là=où=je=me=sen=ti=rai=dans=mon=élément 10
  là=où=mes=pen=sées=se=ront=saines 8
  et=où=mon=cœur=se=ra=en=paix 8
  de=ne=plus=pou=voir=te=sup=por=ter 9
  jours=a=près=jours 4
  après=la=souf=france=que=tu=mas=fait=en=du=rer 11
 • Phonétique : Quand…

  kɑ̃ lə paʁadi dəvjɛ̃dʁa lɑ̃fe,
  kɑ̃ la pε dəvjɛ̃dʁa la ɡeʁə e lamuʁ, la-εnə,
  kɑ̃ lapɔkalipsə dəvjɛ̃dʁa lə deby,
  kɑ̃ la teʁə dəvjɛ̃dʁa la mεʁ e la lynə, lə sɔlεj,
  kɑ̃ la dʁwatə dəvjɛ̃dʁa la ɡoʃə,
  kɑ̃ ʒə dəvjɛ̃dʁε twa,
  e kə mɔ̃n- εspʁi nə mə diʁa kə dε ʃozəz- iʁeεllə,
  la, mɔ̃ kœʁ səʁa apεze,
  sε dulœʁ si pʁɔfɔ̃də, tεllmɑ̃ epuvɑ̃tablə,
  kεllə dəvjεne ɛ̃dεskʁiptiblə.
  pεʁsɔnə nə pø lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, ni lε ʁepaʁe,
  εllə sə ʁɑ̃pliʁɔ̃ e sefasəʁɔ̃ paʁ də la ʒwa
  sεtə ʒwa kə ty mə pʁɔkyʁə,
  e ʒεməʁε nə ʒamεz- εtʁə ɑ̃ ʁyptyʁə,
  mε mɔ̃ kœʁ,
  paʁ ta fotə,
  a stɔke də lamuʁ,
  tε fo sɑ̃timɑ̃,
  kə ty epʁuvε puʁ mwa,
  mə lεsɑ̃ də fo suvəniʁ,
  ki nə sefasəʁɔ̃ ʒamε,
  mε des kə ʒoʁεz- akɔ̃pli mɔ̃ deziʁ dɔ̃ ʒə ʁεvə ʃakə nɥi,
  mɔ̃ suε etεʁnεl,
  mɔ̃ deziʁ lə plys fɔʁ,
  mə sɥiside,
  puʁ ale ɑ̃n- ɑ̃fe kɔmə ʒə lə meʁitə,
  la u ʒə mə sɑ̃tiʁε dɑ̃ mɔ̃n- elemɑ̃,
  la u mε pɑ̃se səʁɔ̃ sεnə,
  e u mɔ̃ kœʁ səʁa ɑ̃ pε,
  də nə plys puvwaʁ tə sypɔʁte,
  ʒuʁz- apʁε ʒuʁ,
  apʁε la sufʁɑ̃sə kə ty ma fε ɑ̃dyʁe…
 • Pieds Phonétique : Quand…

  kɑ̃lə=pa=ʁa=di=də=vjɛ̃=dʁa=lɑ̃=fe 9
  kɑ̃=la=pεdə=vjɛ̃=dʁa=la=ɡe=ʁəe=la=muʁ=la-εnə 12
  kɑ̃=la=pɔ=ka=lip=sə=də=vjɛ̃=dʁalə=de=by 11
  kɑ̃=la=te=ʁə=də=vjɛ̃=dʁa=la=mεʁ=e=la=lynə=lə=sɔ=lεj 15
  kɑ̃=la=dʁwatə=də=vjɛ̃=dʁa=la=ɡoʃə 8
  kɑ̃=ʒə=də=vj=ɛ̃=dʁε=twa 7
  e=kə=mɔ̃=nεs=pʁinə=mə=di=ʁa=kə=dε=ʃo=zə=zi=ʁe=εllə 15
  la=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=a=pε=ze 8
  sε=du=lœʁ=si=pʁɔfɔ̃də=tεl=lmɑ̃=e=pu=vɑ̃tablə 10
  kεllə=də=vjε=ne=ɛ̃=dεs=kʁip=tiblə 8
  pεʁ=sɔnə=nə=pø=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=ni=lε=ʁe=pa=ʁe 13
  εllə=sə=ʁɑ̃=pli=ʁɔ̃=e=se=fasə=ʁɔ̃=paʁ=də=la=ʒwa 13
  sε=tə=ʒwa=kə=ty=mə=pʁɔ=kyʁə 8
  e=ʒεmə=ʁε=nə=ʒa=mε=zε=tʁəɑ̃=ʁyp=tyʁə 10
  mε=mɔ̃=kœ=ʁə 4
  paʁ=ta=fo=tə 4
  a=stɔ=ke=də=la=muʁ 6
  tε=fo=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5
  kə=ty=e=pʁu=vε=puʁ=mwa 7
  mə=lε=sɑ̃=də=fo=su=və=niʁ 8
  ki=nə=se=fa=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε 8
  mε=des=kə=ʒo=ʁε=za=kɔ̃=pli=mɔ̃=de=ziʁ=dɔ̃ʒə=ʁε=və=ʃa=kə=nɥi 17
  mɔ̃=su=ε=e=tεʁ=nεl 6
  mɔ̃=de=ziʁ=lə=plys=fɔʁ 6
  mə=sɥi=si=de 4
  puʁ=a=le=ɑ̃=nɑ̃=fe=kɔmə=ʒə=lə=me=ʁitə 11
  la=uʒə=mə=sɑ̃=ti=ʁε=dɑ̃=mɔ̃=ne=le=mɑ̃ 11
  la=u=mε=pɑ̃=se=sə=ʁɔ̃=sεnə 8
  e=u=mɔ̃=kœʁ=sə=ʁa=ɑ̃=pε 8
  də=nə=plys=pu=vwaʁtə=sy=pɔʁ=te 8
  ʒuʁ=za=pʁε=ʒuʁ 4
  a=pʁε=la=su=fʁɑ̃sə=kə=ty=ma=fε=ɑ̃=dyʁe 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/04/2004 00:00Gothica

Sans doute oui mais je me détruis déjà. . .
Avec le temps. . . ça passera. . .

La mort n’est qu’un ennui
Lequel, comme l’angoisse
Sans doute n’a qu’un temps

Pour le sang
&
Par le sang

Vampiriquement vôtre. . .
^^Gothica^^