Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : ^^ Mon Ange ^^

Poème Amour
Publié le 08/04/2004 00:00

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Gothica

^^ Mon Ange ^^

Mon ange
Mets fin à mes souffrances
Appuie ta main sur mon cœur
Et écoute le son qu’émet ma douleur
Dépose tes lèvres sur les miennes
Et fais en sorte que la paix me revienne
Aide moi à me remémorer
La foi où je t’ai aimer
Car sans toi je suis dans l’ombre
Sans toi je ne veux plus vivre dans se monde
Appuie ta main contre mon corps
Pour me sauver de la mort
Je t’aime aveuglément
Et si passionément
Transforme mon âme
Et dépose enfin tes armes
Crois en moi une deuxième fois
Puisque j’ai besoin de toi
Remémore-toi quand tu m’embrassais
Et que tu me disais que jamais ça ne finirait
Mes paroles ne sont que des paraboles
Mais quand tu les ignores elle s’affolent
Les larmes qui coulent sur ma peau
Son un signe que j’ai accédé a un stade plus haut
Mon évolution
Suis sa raison
Mon ange
Dis-toi que ses mots viennent de ma pensée…

^^ Gothica ^^
 • Pieds Hyphénique: ^^ Mon Ange ^^

  mon=an=ge 3
  mets=fin=à=mes=souf=frances 6
  ap=puie=ta=main=sur=mon=cœur 7
  et=é=coute=le=son=qué=met=ma=dou=leur 10
  dé=pose=tes=lè=vres=sur=les=miennes 8
  et=fais=en=sorte=que=la=paix=me=re=vienne 10
  ai=de=moi=à=me=re=mé=mo=rer 9
  la=foi=où=je=tai=ai=mer 7
  car=sans=toi=je=suis=dans=lom=bre 8
  sans=toi=je=ne=veux=plus=vivre=dans=se=monde 10
  ap=puie=ta=main=con=tre=mon=corps 8
  pour=me=sau=ver=de=la=mort 7
  je=tai=me=a=veu=glé=ment 7
  et=si=pas=si=o=né=ment 7
  trans=for=me=mon=âme 5
  et=dé=po=se=en=fin=tes=a=rmes 9
  crois=en=moi=u=ne=deuxi=è=me=fois 9
  puis=que=jai=be=soin=de=toi 7
  re=mé=mo=re=toi=quand=tu=mem=bras=sais 10
  et=que=tu=me=di=sais=que=ja=mais=ça=ne=fi=ni=rait 14
  mes=pa=roles=ne=sont=que=des=pa=ra=boles 10
  mais=quand=tu=les=i=gnores=el=le=saf=folent 10
  les=lar=mes=qui=cou=lent=sur=ma=peau 9
  son=un=signe=que=jai=ac=cé=dé=a=un=sta=de=plus=haut 14
  mon=é=vo=lu=ti=on 6
  suis=sa=rai=son 4
  mon=an=ge 3
  dis=toi=que=ses=mots=viennent=de=ma=pen=sée 10

  cir=con=flexe=cir=con=flexe=go=thi=ca=cir=con=flexe=cir=con=flexe 15
 • Phonétique : ^^ Mon Ange ^^

  mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  mεt fɛ̃ a mε sufʁɑ̃sə
  apɥi ta mɛ̃ syʁ mɔ̃ kœʁ
  e ekutə lə sɔ̃ kemε ma dulœʁ
  depozə tε lεvʁə- syʁ lε mjεnə
  e fεz- ɑ̃ sɔʁtə kə la pε mə ʁəvjεnə
  εdə mwa a mə ʁəmemɔʁe
  la fwa u ʒə tε εme
  kaʁ sɑ̃ twa ʒə sɥi dɑ̃ lɔ̃bʁə
  sɑ̃ twa ʒə nə vø plys vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də
  apɥi ta mɛ̃ kɔ̃tʁə mɔ̃ kɔʁ
  puʁ mə sove də la mɔʁ
  ʒə tεmə avøɡlemɑ̃
  e si pasjɔnemɑ̃
  tʁɑ̃sfɔʁmə mɔ̃n- amə
  e depozə ɑ̃fɛ̃ tεz- aʁmə
  kʁwaz- ɑ̃ mwa ynə døzjεmə fwa
  pɥiskə ʒε bəzwɛ̃ də twa
  ʁəmemɔʁə twa kɑ̃ ty mɑ̃bʁasε
  e kə ty mə dizε kə ʒamε sa nə finiʁε
  mε paʁɔlə nə sɔ̃ kə dε paʁabɔlə
  mε kɑ̃ ty lεz- iɲɔʁəz- εllə safɔle
  lε laʁmə- ki kule syʁ ma po
  sɔ̃n- œ̃ siɲə kə ʒε aksede a œ̃ stadə plys-o
  mɔ̃n- evɔlysjɔ̃
  sɥi sa ʁεzɔ̃
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  di twa kə sε mo vjεne də ma pɑ̃se…

  siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə
 • Pieds Phonétique : ^^ Mon Ange ^^

  mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3
  mεt=fɛ̃=a=mε=su=fʁɑ̃=sə 7
  ap=ɥi=ta=mɛ̃=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  e=e=ku=tə=lə=sɔ̃=ke=mε=ma=du=lœ=ʁə 12
  de=po=zə=tε=lε=vʁə=syʁ=lε=mj=ε=nə 11
  e=fε=zɑ̃=sɔʁ=tə=kə=la=pε=mə=ʁə=vjε=nə 12
  ε=də=mwa=a=mə=ʁə=me=mɔ=ʁe 9
  la=fwa=u=ʒə=tε=ε=me 7
  kaʁ=sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 8
  sɑ̃=twa=ʒə=nə=vø=plys=vi=vʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də 12
  ap=ɥi=ta=mɛ̃=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kɔʁ 8
  puʁ=mə=so=ve=də=la=mɔʁ 7
  ʒə=tε=mə=a=vø=ɡle=mɑ̃ 7
  e=si=pa=sj=ɔ=ne=mɑ̃ 7
  tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=mɔ̃=na=mə 6
  e=de=po=zə=ɑ̃=fɛ̃=tε=zaʁmə 8
  kʁwa=zɑ̃=mwa=ynə=dø=zjε=mə=fwa 8
  pɥis=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 7
  ʁə=me=mɔʁə=twa=kɑ̃=ty=mɑ̃=bʁa=sε 9
  e=kə=tymə=di=zε=kə=ʒa=mε=sa=nə=fi=ni=ʁε 13
  mε=pa=ʁɔlə=nə=sɔ̃=kə=dε=pa=ʁa=bɔlə 10
  mε=kɑ̃=ty=lε=zi=ɲɔʁə=zεllə=sa=fɔ=le 10
  lε=laʁmə=ki=ku=le=syʁ=ma=po 8
  sɔ̃=nœ̃=siɲə=kə=ʒε=ak=se=de=a=œ̃=sta=də=plys-o 14
  mɔ̃=ne=vɔ=ly=sj=ɔ̃ 6
  sɥi=sa=ʁε=zɔ̃ 4
  mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3
  di=twakə=sε=mo=vjε=ne=də=ma=pɑ̃se 9

  siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=ɡɔ=ti=ka=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə 19

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/08/2004 00:00Missdanslalune

super, c’est très beau!!!

Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Gothica

Merci à toi,
Bloody Kiss

^^Gothica^^