Univers de poésie d'un auteur

Poème:^^ Mon Ange ^^

Le Poème

Mon ange
Mets fin à mes souffrances
Appuie ta main sur mon cœur
Et écoute le son qu’émet ma douleur
Dépose tes lèvres sur les miennes
Et fais en sorte que la paix me revienne
Aide moi à me remémorer
La foi où je t’ai aimer
Car sans toi je suis dans l’ombre
Sans toi je ne veux plus vivre dans se monde
Appuie ta main contre mon corps
Pour me sauver de la mort
Je t’aime aveuglément
Et si passionément
Transforme mon âme
Et dépose enfin tes armes
Crois en moi une deuxième fois
Puisque j’ai besoin de toi
Remémore-toi quand tu m’embrassais
Et que tu me disais que jamais ça ne finirait
Mes paroles ne sont que des paraboles
Mais quand tu les ignores elle s’affolent
Les larmes qui coulent sur ma peau
Son un signe que j’ai accédé a un stade plus haut
Mon évolution
Suis sa raison
Mon ange
Dis-toi que ses mots viennent de ma pensée…

^^ Gothica ^^
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Gothica

Poète Gothica

Gothica a publié sur le site 27 écrits. Gothica est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: ^^ Mon Ange ^^mon=an=ge 3
mets=fin=à=mes=souf=frances 6
ap=puie=ta=main=sur=mon=cœur 7
et=é=coute=le=son=qué=met=ma=dou=leur 10
dé=pose=tes=lè=vres=sur=les=miennes 8
et=fais=en=sorte=que=la=paix=me=re=vienne 10
ai=de=moi=à=me=re=mé=mo=rer 9
la=foi=où=je=tai=ai=mer 7
car=sans=toi=je=suis=dans=lom=bre 8
sans=toi=je=ne=veux=plus=vivre=dans=se=monde 10
ap=puie=ta=main=con=tre=mon=corps 8
pour=me=sau=ver=de=la=mort 7
je=tai=me=a=veu=glé=ment 7
et=si=pas=si=o=né=ment 7
trans=for=me=mon=âme 5
et=dé=po=se=en=fin=tes=a=rmes 9
crois=en=moi=u=ne=deuxi=è=me=fois 9
puis=que=jai=be=soin=de=toi 7
re=mé=mo=re=toi=quand=tu=mem=bras=sais 10
et=que=tu=me=di=sais=que=ja=mais=ça=ne=fi=ni=rait 14
mes=pa=roles=ne=sont=que=des=pa=ra=boles 10
mais=quand=tu=les=i=gnores=el=le=saf=folent 10
les=lar=mes=qui=cou=lent=sur=ma=peau 9
son=un=signe=que=jai=ac=cé=dé=a=un=sta=de=plus=haut 14
mon=é=vo=lu=ti=on 6
suis=sa=rai=son 4
mon=an=ge 3
dis=toi=que=ses=mots=viennent=de=ma=pen=sée 10

cir=con=flexe=cir=con=flexe=go=thi=ca=cir=con=flexe=cir=con=flexe 15
Phonétique : ^^ Mon Ange ^^mɔ̃n- ɑ̃ʒə
mεt fɛ̃ a mε sufʁɑ̃sə
apɥi ta mɛ̃ syʁ mɔ̃ kœʁ
e ekutə lə sɔ̃ kemε ma dulœʁ
depozə tε lεvʁə- syʁ lε mjεnə
e fεz- ɑ̃ sɔʁtə kə la pε mə ʁəvjεnə
εdə mwa a mə ʁəmemɔʁe
la fwa u ʒə tε εme
kaʁ sɑ̃ twa ʒə sɥi dɑ̃ lɔ̃bʁə
sɑ̃ twa ʒə nə vø plys vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də
apɥi ta mɛ̃ kɔ̃tʁə mɔ̃ kɔʁ
puʁ mə sove də la mɔʁ
ʒə tεmə avøɡlemɑ̃
e si pasjɔnemɑ̃
tʁɑ̃sfɔʁmə mɔ̃n- amə
e depozə ɑ̃fɛ̃ tεz- aʁmə
kʁwaz- ɑ̃ mwa ynə døzjεmə fwa
pɥiskə ʒε bəzwɛ̃ də twa
ʁəmemɔʁə twa kɑ̃ ty mɑ̃bʁasε
e kə ty mə dizε kə ʒamε sa nə finiʁε
mε paʁɔlə nə sɔ̃ kə dε paʁabɔlə
mε kɑ̃ ty lεz- iɲɔʁəz- εllə safɔle
lε laʁmə- ki kule syʁ ma po
sɔ̃n- œ̃ siɲə kə ʒε aksede a œ̃ stadə plys-o
mɔ̃n- evɔlysjɔ̃
sɥi sa ʁεzɔ̃
mɔ̃n- ɑ̃ʒə
di twa kə sε mo vjεne də ma pɑ̃se…

siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə
Syllabes Phonétique : ^^ Mon Ange ^^mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3
mεt=fɛ̃=a=mε=su=fʁɑ̃=sə 7
ap=ɥi=ta=mɛ̃=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 8
e=e=ku=tə=lə=sɔ̃=ke=mε=ma=du=lœ=ʁə 12
de=po=zə=tε=lε=vʁə=syʁ=lε=mj=ε=nə 11
e=fε=zɑ̃=sɔʁ=tə=kə=la=pε=mə=ʁə=vjε=nə 12
ε=də=mwa=a=mə=ʁə=me=mɔ=ʁe 9
la=fwa=u=ʒə=tε=ε=me 7
kaʁ=sɑ̃=twa=ʒə=sɥi=dɑ̃=lɔ̃=bʁə 8
sɑ̃=twa=ʒə=nə=vø=plys=vi=vʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də 12
ap=ɥi=ta=mɛ̃=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kɔʁ 8
puʁ=mə=so=ve=də=la=mɔʁ 7
ʒə=tε=mə=a=vø=ɡle=mɑ̃ 7
e=si=pa=sj=ɔ=ne=mɑ̃ 7
tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=mɔ̃=na=mə 6
e=de=po=zə=ɑ̃=fɛ̃=tε=zaʁmə 8
kʁwa=zɑ̃=mwa=ynə=dø=zjε=mə=fwa 8
pɥis=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 7
ʁə=me=mɔʁə=twa=kɑ̃=ty=mɑ̃=bʁa=sε 9
e=kə=tymə=di=zε=kə=ʒa=mε=sa=nə=fi=ni=ʁε 13
mε=pa=ʁɔlə=nə=sɔ̃=kə=dε=pa=ʁa=bɔlə 10
mε=kɑ̃=ty=lε=zi=ɲɔʁə=zεllə=sa=fɔ=le 10
lε=laʁmə=ki=ku=le=syʁ=ma=po 8
sɔ̃=nœ̃=siɲə=kə=ʒε=ak=se=de=a=œ̃=sta=də=plys-o 14
mɔ̃=ne=vɔ=ly=sj=ɔ̃ 6
sɥi=sa=ʁε=zɔ̃ 4
mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3
di=twakə=sε=mo=vjε=ne=də=ma=pɑ̃se 9

siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=ɡɔ=ti=ka=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə 19

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
07/08/2004 00:00Missdanslalune

super, c’est très beau!!!

Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Gothica

Merci à toi,
Bloody Kiss

^^Gothica^^

Poème Amour
Du 08/04/2004 00:00

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 2 strophes.