Poème-France.com

Poeme : A Toi Mon CoeurA Toi Mon Coeur

Toi mon cœur, mon amour, ma joie,
Je te dis ces quelques mots en pensent a toi :
« Je t’aime ! Et je ne peux vivre sans toi ! »
A chaque moment, à chaque instant, je pense a toi
Une minute sans toi et tu me manques déjà !
Alors toi mon amour, accepte moi.
Prend moi dans tes bras,
Embrasse moi.

^^Gothica^^
Gothica

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amuʁ, ma ʒwa,
ʒə tə di sε kεlk moz- ɑ̃ pɑ̃se a twa :
« ʒə tεmə ! e ʒə nə pø vivʁə sɑ̃ twa ! »
a ʃakə mɔmɑ̃, a ʃakə ɛ̃stɑ̃, ʒə pɑ̃sə a twa
ynə minytə sɑ̃ twa e ty mə mɑ̃k deʒa !
alɔʁ twa mɔ̃n- amuʁ, aksεptə mwa.
pʁɑ̃ mwa dɑ̃ tε bʁa,
ɑ̃bʁasə mwa.

siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə