Poeme : Je Ne Veux Que Toi

Je Ne Veux Que Toi

J’aimerais t’avoir près de moi
Te serrer contre moi
T’embrasser sans avoir à le demander,
Faire ma vie à tes côtés.

Depuis que je t’ai vu
Je suis tombé sous ton charme
Tes bras que j’ai reçu
M’ont fait perdre toutes mes armes.

Je te veux toi
Et personne d’autre,
Te voir chaque jour au moins une fois
Me fait vouloir que le futur soit nôtre.

^^Gothica^^

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne Veux Que Toi

  jaime=rais=ta=voir=près=de=moi 7
  te=ser=rer=con=tre=moi 6
  tem=bras=ser=sans=a=voir=à=le=de=man=der 11
  faire=ma=vieà=tes=cô=tés 6

  de=puis=que=je=tai=vu 6
  je=suis=tom=bé=sous=ton=charme 7
  tes=bras=que=jai=re=çu 6
  mont=fait=perdre=tou=tes=mes=armes 7

  je=te=veux=toi 4
  et=per=son=ne=dau=tre 6
  te=voir=cha=que=jour=au=moins=une=fois 9
  me=fait=vou=loir=que=le=fu=tur=soit=nôtre 10

  cir=con=flexe=cir=con=flexe=go=thi=ca=cir=con=flexe=cir=con=flexe 15
 • Phonétique : Je Ne Veux Que Toi

  ʒεməʁε tavwaʁ pʁε də mwa
  tə seʁe kɔ̃tʁə mwa
  tɑ̃bʁase sɑ̃z- avwaʁ a lə dəmɑ̃de,
  fεʁə ma vi a tε kote.

  dəpɥi kə ʒə tε vy
  ʒə sɥi tɔ̃be su tɔ̃ ʃaʁmə
  tε bʁa kə ʒε ʁəsy
  mɔ̃ fε pεʁdʁə tutə mεz- aʁmə.

  ʒə tə vø twa
  e pεʁsɔnə dotʁə,
  tə vwaʁ ʃakə ʒuʁ o mwɛ̃z- ynə fwa
  mə fε vulwaʁ kə lə fytyʁ swa notʁə.

  siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə
 • Syllabes Phonétique : Je Ne Veux Que Toi

  ʒεmə=ʁε=ta=vwaʁ=pʁε=də=mwa 7
  tə=se=ʁe=kɔ̃=tʁə=mwa 6
  tɑ̃=bʁase=sɑ̃=za=vwaʁ=a=lə=də=mɑ̃=de 10
  fεʁə=ma=vi=a=tε=ko=te 7

  dəp=ɥi=kə=ʒə=tε=vy 6
  ʒə=sɥi=tɔ̃=be=su=tɔ̃=ʃaʁmə 7
  tε=bʁa=kə=ʒε=ʁə=sy 6
  mɔ̃=fε=pεʁdʁə=tu=tə=mεzaʁmə 6

  ʒə=tə=vø=twa 4
  e=pεʁ=sɔ=nə=do=tʁə 6
  tə=vwaʁ=ʃakə=ʒuʁ=o=mwɛ̃=zy=nə=fwa 9
  mə=fε=vu=lwaʁkə=lə=fy=tyʁ=swanotʁə 8

  siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=ɡɔ=ti=ka=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə 19

PostScriptum

Court. . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/04/2004 00:00Gothica

Oui 😉
Bloody kiss
^^Gothica^^