Poème-France.com

Poeme : Je Ne Veux Que ToiJe Ne Veux Que Toi

J’aimerais t’avoir près de moi
Te serrer contre moi
T’embrasser sans avoir à le demander,
Faire ma vie à tes côtés.

Depuis que je t’ai vu
Je suis tombé sous ton charme
Tes bras que j’ai reçu
M’ont fait perdre toutes mes armes.

Je te veux toi
Et personne d’autre,
Te voir chaque jour au moins une fois
Me fait vouloir que le futur soit nôtre.

^^Gothica^^
Gothica

PostScriptum

Court. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε tavwaʁ pʁε də mwa
tə seʁe kɔ̃tʁə mwa
tɑ̃bʁase sɑ̃z- avwaʁ a lə dəmɑ̃de,
fεʁə ma vi a tε kote.

dəpɥi kə ʒə tε vy
ʒə sɥi tɔ̃be su tɔ̃ ʃaʁmə
tε bʁa kə ʒε ʁəsy
mɔ̃ fε pεʁdʁə tutə mεz- aʁmə.

ʒə tə vø twa
e pεʁsɔnə dotʁə,
tə vwaʁ ʃakə ʒuʁ o mwɛ̃z- ynə fwa
mə fε vulwaʁ kə lə fytyʁ swa notʁə.

siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə ɡɔtika siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə