Poème-France.com

Poeme : Tu N’As Rien À Perdre !Tu N’As Rien À Perdre !

La pluie frappe fort sur les toits
Mais l’orage est à l’intérieur de toi
Tu vie derrières tes larmes
T’as pu envie de continuer tes actions
T’a l’impressions d’être condamné pour la vie
Comme si on t’avais supprimé d’la Terre
Pi qu’tu dois t’chercher un autre univers
So t’as caché ta colère
Pi t’enterré tes émotions
Dans ton cœur qui portait à confusion
Jusqu’au jour où t’as cessé de l’ignorer…

T’es tombé en morceaux
Coz on en avait déjà dit trop
Pour toi j’verserais toute ma chance
Pour éclairer un peu ta conscience
Pour que tu reprennes tes actions
Comme y’en était autrefois
Mais pour ça y faut d’l’ambition
Pi une grande partie d’confiance en soi…

Oublis le passé !
J, sais que ça l’a mal tourné
Mais vie le présent !
Tu dois foncé droit devant !
Ça fait parti d’la vie !
Crois- moi tu n’a pas vécu l’pire
Y’en a qui ont même pas d’amis
Toi t’en a et tu te plains pour c’que tu viens d’subir !

Garde la tête haute, reste pas là à rêver, la vie t’a pardonner !
Alors marche comme un être fier
N’essaie pas d’retourner en arrière
Ça ne va qu’aggraver les choses
J’te promet qu’j’va l’faire revenir
Le brin de courage que t’a laisser envoler
C’est là qu’tu découvriras ta joie de vivre et la confesser !
¤Happy¤

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la plɥi fʁapə fɔʁ syʁ lε twa
mε lɔʁaʒə εt- a lɛ̃teʁjœʁ də twa
ty vi dəʁjεʁə tε laʁmə
ta py ɑ̃vi də kɔ̃tinɥe tεz- aksjɔ̃
ta lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə kɔ̃damne puʁ la vi
kɔmə si ɔ̃ tavε sypʁime dla teʁə
pi kty dwa tʃεʁʃe œ̃n- otʁə ynive
so ta kaʃe ta kɔlεʁə
pi tɑ̃teʁe tεz- emɔsjɔ̃
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ki pɔʁtε a kɔ̃fyzjɔ̃
ʒysko ʒuʁ u ta sese də liɲɔʁe…

tε tɔ̃be ɑ̃ mɔʁso
koz ɔ̃n- ɑ̃n- avε deʒa di tʁo
puʁ twa ʒvεʁsəʁε tutə ma ʃɑ̃sə
puʁ eklεʁe œ̃ pø ta kɔ̃sjɑ̃sə
puʁ kə ty ʁəpʁεnə tεz- aksjɔ̃
kɔmə iɑ̃n- etε otʁəfwa
mε puʁ sa i fo dlɑ̃bisjɔ̃
pi ynə ɡʁɑ̃də paʁti dkɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ swa…

ubli lə pase !
ʒi, sε kə sa la mal tuʁne
mε vi lə pʁezɑ̃ !
ty dwa fɔ̃se dʁwa dəvɑ̃ !
sa fε paʁti dla vi !
kʁwa mwa ty na pa veky lpiʁə
iɑ̃n- a ki ɔ̃ mεmə pa dami
twa tɑ̃n- a e ty tə plɛ̃ puʁ skə ty vjɛ̃ dsybiʁ !

ɡaʁdə la tεtə-otə, ʁεstə pa la a ʁεve, la vi ta paʁdɔne !
alɔʁ maʁʃə kɔmə œ̃n- εtʁə fje
nesε pa dʁətuʁne ɑ̃n- aʁjεʁə
sa nə va kaɡʁave lε ʃozə
ʒtə pʁɔmε kʒva lfεʁə ʁəvəniʁ
lə bʁɛ̃ də kuʁaʒə kə ta lεse ɑ̃vɔle
sε la kty dekuvʁiʁa ta ʒwa də vivʁə e la kɔ̃fese !