Poeme : Best 4 Life Girl !

Best 4 Life Girl !

Ok, y’a qqch que j’aurais dû te dire y’a longtemps
Mais c’est juste que j’savais pas comment
J’trouvais po les mots pour te le dire
So s’pour ça qu’maintenant m’a te l’écrire

Notre amitié on la tiens ça fait 8 ans
S’pour ça qu’j’veux qu’tu comprends
Qu’sans toi ce s’rait po pareil
Là t’es une présence amicale rendu loin
Mais tu sais que j’pense à toi everyday
Tu peux pas savoir à quel point
Qu’notre amitié bin j’y tiens !

0ui on en a faite des folies
Pi s’tencore pareil aujourd’hui
Pi j’souhaite po qu’ça finisse demain
Sinon c’est mon cœur qui va s’éteindre
C’est ma vie qui va faiblir
La solitude qui va m’envahir !
Mais de toi, j’vais toujours m’en souvenir

So pour toi j’ai du respect
J’crois fort en la force qui nous uni
J’te dis, j’en ai d’la chance de t’avoir dans ma vie
Tu me fais sentir comme une fleur qui s’épanouie
T’sais, ç’pas tous les jours qu’on rencontre une amie fidèle !
Tu m’fais planer comme si j’avais des ailes…

But I miss you depuis qu’t’es parties
C’comme si j’recommençais une nouvelle vie
Comme un livre qu’tu viens d’finir,
Tu tourne la dernière page,
Pi l’histoire reste dans tes souvenirs

J’t’ému par toute c’qu’on a vécu
Là, la vie continue
So va falloir que j’men remette que tu sois partie
Mais pour ça, j’ai besoin du soutient d’ma meilleure amie !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Best 4 Life Girl !

  ok=ya=q=q=c=h=que=jau=rais=dû=te=dire=ya=long=temps 15
  mais=cest=jus=te=que=j=sa=vais=pas=comment 10
  jtrou=vais=po=les=mots=pour=te=le=di=re 10
  so=s=pour=ça=qu=mainte=nant=ma=te=lé=crire 11

  notrea=mi=tié=on=la=tiens=ça=fait=hu=it=ans 11
  spour=ça=quj=veux=qu=tu=com=prends 8
  qu=sans=toi=ce=s=rait=po=pa=reil 9
  là=tes=une=pré=sen=cea=mi=ca=le=ren=du=loin 12
  mais=tu=sais=que=j=penseà=toi=e=ve=ry=day 11
  tu=peux=pas=sa=voir=à=quel=point 8
  qu=no=tre=a=mi=ti=é=bin=jy=tiens 10

  zé=ro=ui=on=en=a=faite=des=fo=lies 10
  pi=sten=co=re=pa=reil=au=jourd=hui 9
  pi=j=sou=haite=po=qu=ça=fi=nis=se=de=main 12
  si=non=cest=mon=cœur=qui=va=sé=tein=dre 10
  cest=ma=vie=qui=va=fai=blir 7
  la=so=li=tu=de=qui=va=men=va=hir 10
  mais=de=toi=j=vais=tou=jours=men=souve=nir 10

  so=pour=toi=jai=du=res=pect 7
  jcrois=fort=en=la=for=ce=qui=nous=u=ni 10
  jte=dis=jen=ai=d=la=chance=de=ta=voir=dans=ma=vie 13
  tu=me=fais=sen=tir=commeu=ne=fleur=qui=sé=pa=nouie 12
  tsais=ç=pas=tous=les=jours=quon=ren=contreu=ne=a=mie=fi=dèle 14
  tu=m=fais=pla=ner=comme=si=ja=vais=des=ailes 11

  but=i=miss=you=de=puis=qu=tes=par=ties 10
  ccomme=si=j=re=com=men=çais=u=ne=nou=vel=le=vie 13
  comme=un=li=vre=qu=tu=viens=d=fi=nir 10
  tu=tour=ne=la=der=ni=è=re=pa=ge 10
  pi=lhis=toire=res=te=dans=tes=sou=ve=nirs 10

  jté=mu=par=tou=te=c=quon=a=vé=cu 10
  là=la=vie=con=ti=nue 6
  so=va=fal=loir=que=j=men=re=mette=que=tu=sois=par=tie 14
  mais=pour=ça=jai=be=soin=du=sou=tient=d=ma=meilleurea=mie 13
 • Phonétique : Best 4 Life Girl !

  oke, ia ky ky se aʃ kə ʒoʁε dy tə diʁə ia lɔ̃tɑ̃
  mε sε ʒystə kə ʒsavε pa kɔmɑ̃
  ʒtʁuvε po lε mo puʁ tə lə diʁə
  so spuʁ sa kmɛ̃tənɑ̃ ma tə lekʁiʁə

  nɔtʁə amitje ɔ̃ la tjɛ̃ sa fε ɥit ɑ̃
  spuʁ sa kʒvø kty kɔ̃pʁɑ̃
  ksɑ̃ twa sə sʁε po paʁεj
  la tε ynə pʁezɑ̃sə amikalə ʁɑ̃dy lwɛ̃
  mε ty sε kə ʒpɑ̃sə a twa əvəʁidε
  ty pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
  knɔtʁə amitje bɛ̃ ʒi tjɛ̃ !

  zeʁo ɥi ɔ̃n- ɑ̃n- a fεtə dε fɔli
  pi stɑ̃kɔʁə paʁεj oʒuʁdɥi
  pi ʒsuεtə po ksa finisə dəmɛ̃
  sinɔ̃ sε mɔ̃ kœʁ ki va setɛ̃dʁə
  sε ma vi ki va fεbliʁ
  la sɔlitydə ki va mɑ̃vaiʁ !
  mε də twa, ʒvε tuʒuʁ mɑ̃ suvəniʁ

  so puʁ twa ʒε dy ʁεspε
  ʒkʁwa fɔʁ ɑ̃ la fɔʁsə ki nuz- yni
  ʒtə di, ʒɑ̃n- ε dla ʃɑ̃sə də tavwaʁ dɑ̃ ma vi
  ty mə fε sɑ̃tiʁ kɔmə ynə flœʁ ki sepanui
  tsε, spa tus lε ʒuʁ kɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə ynə ami fidεlə !
  ty mfε plane kɔmə si ʒavε dεz- εlə…

  byt i misz- iu dəpɥi ktε paʁti
  skɔmə si ʒʁəkɔmɑ̃sεz- ynə nuvεllə vi
  kɔmə œ̃ livʁə kty vjɛ̃ dfiniʁ,
  ty tuʁnə la dεʁnjεʁə paʒə,
  pi listwaʁə ʁεstə dɑ̃ tε suvəniʁ

  ʒtemy paʁ tutə skɔ̃n- a veky
  la, la vi kɔ̃tinɥ
  so va falwaʁ kə ʒmεn ʁəmεtə kə ty swa paʁti
  mε puʁ sa, ʒε bəzwɛ̃ dy sutjɛ̃ dma mεjəʁə ami !
 • Syllabes Phonétique : Best 4 Life Girl !

  o=ke=i=a=ky=kyse=aʃ=kə=ʒo=ʁε=dy=tə=di=ʁə=i=a=lɔ̃=tɑ̃ 18
  mε=sε=ʒys=tə=kə=ʒsa=vε=pa=kɔ=mɑ̃ 10
  ʒtʁu=vε=po=lε=mo=puʁ=tə=lə=di=ʁə 10
  so=spuʁ=sa=kmɛ̃=tə=nɑ̃=ma=tə=le=kʁiʁə 10

  nɔtʁəa=mi=tje=ɔ̃=la=tjɛ̃=sa=fε=ɥ=it=ɑ̃ 11
  spuʁ=sa=kʒvø=kty=kɔ̃=pʁɑ̃ 6
  ksɑ̃=twa=sə=sʁε=po=pa=ʁεj 7
  la=tε=ynə=pʁe=zɑ̃=səa=mi=ka=lə=ʁɑ̃=dy=lwɛ̃ 12
  mε=ty=sεkə=ʒpɑ̃=səa=twa=ə=və=ʁi=dε 10
  ty=pø=pa=sa=vwaʁ=a=kεl=pwɛ̃ 8
  knɔ=tʁə=a=mi=tj=e=bɛ̃=ʒi=tj=ɛ̃ 10

  ze=ʁo=ɥi=ɔ̃=nɑ̃=na=fεtə=dε=fɔ=li 10
  pi=stɑ̃=kɔ=ʁə=pa=ʁεj=o=ʒuʁ=dɥi 9
  pi=ʒsu=εtə=po=ksa=fi=ni=sə=də=mɛ̃ 10
  si=nɔ̃=sε=mɔ̃=kœʁ=ki=va=se=tɛ̃=dʁə 10
  sε=ma=vi=ki=va=fε=bliʁ 7
  la=sɔ=li=ty=də=ki=va=mɑ̃=va=iʁ 10
  mε=də=twa=ʒvε=tu=ʒuʁ=mɑ̃=su=və=niʁ 10

  so=puʁ=twa=ʒε=dy=ʁεs=pε 7
  ʒkʁwa=fɔʁ=ɑ̃=la=fɔʁ=sə=ki=nu=zy=ni 10
  ʒtə=di=ʒɑ̃=nε=dlaʃɑ̃sə=də=ta=vwaʁ=dɑ̃=ma=vi 11
  tymə=fε=sɑ̃=tiʁ=kɔ=məy=nə=flœʁ=ki=se=pa=nui 12
  tsε=spa=tus=lε=ʒuʁ=kɔ̃=ʁɑ̃=kɔ̃tʁəy=nə=a=mi=fi=dεlə 13
  ty=mfε=pla=ne=kɔmə=si=ʒa=vε=dε=zεlə 10

  byt=i=mis=zi=u=dəp=ɥi=ktε=paʁ=ti 10
  skɔmə=si=ʒʁə=kɔ=mɑ̃=sε=zy=nə=nu=vεllə=vi 11
  kɔ=mə=œ̃=li=vʁə=kty=vj=ɛ̃=dfi=niʁ 10
  ty=tuʁ=nə=la=dεʁ=nj=ε=ʁə=pa=ʒə 10
  pi=lis=twa=ʁə=ʁεstə=dɑ̃=tε=su=və=niʁ 10

  ʒte=my=paʁ=tu=tə=skɔ̃=na=ve=ky 9
  la=la=vi=kɔ̃=tinɥ 5
  so=va=fa=lwaʁkə=ʒmεn=ʁə=mε=tə=kə=ty=swa=paʁ=ti 13
  mε=puʁ=sa=ʒεbə=zwɛ̃=dy=su=tjɛ̃=dma=mεjə=ʁəa=mi 12

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Publié le 18/09/2005 22:01

L'écrit contient 289 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : ¤Happy¤

Récompense

0
0
0