Poème-France.com

Poeme : Best 4 Life Girl !Best 4 Life Girl !

Ok, y’a qqch que j’aurais dû te dire y’a longtemps
Mais c’est juste que j’savais pas comment
J’trouvais po les mots pour te le dire
So s’pour ça qu’maintenant m’a te l’écrire

Notre amitié on la tiens ça fait 8 ans
S’pour ça qu’j’veux qu’tu comprends
Qu’sans toi ce s’rait po pareil
Là t’es une présence amicale rendu loin
Mais tu sais que j’pense à toi everyday
Tu peux pas savoir à quel point
Qu’notre amitié bin j’y tiens !

0ui on en a faite des folies
Pi s’tencore pareil aujourd’hui
Pi j’souhaite po qu’ça finisse demain
Sinon c’est mon cœur qui va s’éteindre
C’est ma vie qui va faiblir
La solitude qui va m’envahir !
Mais de toi, j’vais toujours m’en souvenir

So pour toi j’ai du respect
J’crois fort en la force qui nous uni
J’te dis, j’en ai d’la chance de t’avoir dans ma vie
Tu me fais sentir comme une fleur qui s’épanouie
T’sais, ç’pas tous les jours qu’on rencontre une amie fidèle !
Tu m’fais planer comme si j’avais des ailes…

But I miss you depuis qu’t’es parties
C’comme si j’recommençais une nouvelle vie
Comme un livre qu’tu viens d’finir,
Tu tourne la dernière page,
Pi l’histoire reste dans tes souvenirs

J’t’ému par toute c’qu’on a vécu
Là, la vie continue
So va falloir que j’men remette que tu sois partie
Mais pour ça, j’ai besoin du soutient d’ma meilleure amie !
¤Happy¤

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oke, ia ky ky se aʃ kə ʒoʁε dy tə diʁə ia lɔ̃tɑ̃
mε sε ʒystə kə ʒsavε pa kɔmɑ̃
ʒtʁuvε po lε mo puʁ tə lə diʁə
so spuʁ sa kmɛ̃tənɑ̃ ma tə lekʁiʁə

nɔtʁə amitje ɔ̃ la tjɛ̃ sa fε ɥit ɑ̃
spuʁ sa kʒvø kty kɔ̃pʁɑ̃
ksɑ̃ twa sə sʁε po paʁεj
la tε ynə pʁezɑ̃sə amikalə ʁɑ̃dy lwɛ̃
mε ty sε kə ʒpɑ̃sə a twa əvəʁidε
ty pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
knɔtʁə amitje bɛ̃ ʒi tjɛ̃ !

zeʁo ɥi ɔ̃n- ɑ̃n- a fεtə dε fɔli
pi stɑ̃kɔʁə paʁεj oʒuʁdɥi
pi ʒsuεtə po ksa finisə dəmɛ̃
sinɔ̃ sε mɔ̃ kœʁ ki va setɛ̃dʁə
sε ma vi ki va fεbliʁ
la sɔlitydə ki va mɑ̃vaiʁ !
mε də twa, ʒvε tuʒuʁ mɑ̃ suvəniʁ

so puʁ twa ʒε dy ʁεspε
ʒkʁwa fɔʁ ɑ̃ la fɔʁsə ki nuz- yni
ʒtə di, ʒɑ̃n- ε dla ʃɑ̃sə də tavwaʁ dɑ̃ ma vi
ty mə fε sɑ̃tiʁ kɔmə ynə flœʁ ki sepanui
tsε, spa tus lε ʒuʁ kɔ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə ynə ami fidεlə !
ty mfε plane kɔmə si ʒavε dεz- εlə…

byt i misz- iu dəpɥi ktε paʁti
skɔmə si ʒʁəkɔmɑ̃sεz- ynə nuvεllə vi
kɔmə œ̃ livʁə kty vjɛ̃ dfiniʁ,
ty tuʁnə la dεʁnjεʁə paʒə,
pi listwaʁə ʁεstə dɑ̃ tε suvəniʁ

ʒtemy paʁ tutə skɔ̃n- a veky
la, la vi kɔ̃tinɥ
so va falwaʁ kə ʒmεn ʁəmεtə kə ty swa paʁti
mε puʁ sa, ʒε bəzwɛ̃ dy sutjɛ̃ dma mεjəʁə ami !