Poème-France.com

Poeme : L’Ivresse D’Un VengeurL’Ivresse D’Un Vengeur

Les matins où la rosée
Affleure, à l’aube de été,
Sur l’herbe de l’aurore
Pour respirer encore…

Mais hélas ! ce jour là,
Je les vis à nouveau !
Les démons, leurs chevaux,
Venus précéder le glas…
Alors, je pris peur !
Ma Tendre s’en était allée,
Quand, à cette heure,
Les cris avaient commencé…
Alors je courus éperdument…
Craignant, à raison, pour elle,
Je m’en fus pour ma belle,
Poussé sans doute par mon tourment.
Et c’est dans son dernier lit de rose,
Que dormait mon thème de prose,
Du si suave sommeil de ceux,
Qui ne craignent point le jugement des cieux.
L’abattu que j’étais est devenu le mort,
Qui pour ne pas pleurer et rester assez fort,
Doit sans cesse vous chanter sa peine,
Son esprit de vengeance, sa profonde haine ! !
Les yeux rouges de colère, des larmes et du sang,
De celle que l’on m’a prise, de ma chère enfant
Je viens, à tous, vous demander des comptes,
A vous, à eux, et à ce monde qui devrait avoir honte…
Huangdi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε matɛ̃z- u la ʁoze
aflœʁə, a lobə də ete,
syʁ lεʁbə də loʁɔʁə
puʁ ʁεspiʁe ɑ̃kɔʁə…

mεz- ela ! sə ʒuʁ la,
ʒə lε vis a nuvo !
lε demɔ̃, lœʁ ʃəvo,
vənys pʁesede lə ɡla…
alɔʁ, ʒə pʁi pœʁ !
ma tɑ̃dʁə sɑ̃n- etε ale,
kɑ̃, a sεtə œʁ,
lε kʁiz- avε kɔmɑ̃se…
alɔʁ ʒə kuʁysz- epεʁdyme…
kʁεɲɑ̃, a ʁεzɔ̃, puʁ εllə,
ʒə mɑ̃ fy puʁ ma bεllə,
puse sɑ̃ dutə paʁ mɔ̃ tuʁme.
e sε dɑ̃ sɔ̃ dεʁnje li də ʁozə,
kə dɔʁmε mɔ̃ tεmə də pʁozə,
dy si sɥavə sɔmεj də sø,
ki nə kʁεɲe pwɛ̃ lə ʒyʒəmɑ̃ dε sjø.
labaty kə ʒetεz- ε dəvəny lə mɔʁ,
ki puʁ nə pa pləʁe e ʁεste ase fɔʁ,
dwa sɑ̃ sεsə vu ʃɑ̃te sa pεnə,
sɔ̃n- εspʁi də vɑ̃ʒɑ̃sə, sa pʁɔfɔ̃də-εnə ! !
lεz- iø ʁuʒə də kɔlεʁə, dε laʁməz- e dy sɑ̃,
də sεllə kə lɔ̃ ma pʁizə, də ma ʃεʁə ɑ̃fɑ̃
ʒə vjɛ̃, a tus, vu dəmɑ̃de dε kɔ̃tə,
a vu, a ø, e a sə mɔ̃də ki dəvʁε avwaʁ ɔ̃tə…