Poème-France.com

Poeme : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

Bordant de vie ma nuit de songes,
Rongeant les souvenirs qui me hantent,
Un éclair fugitif qui se tord et lézarde
Le désespoir de mon printemps de glace.
Elle tombera, la Foudre, purgeant les pensées,
Emportant ma voix, comme toutes, en chœur.

Pensant à cette colère qui m’envahit, je me brule pour elle.
Offre toi aussi ta raison aveugle à ma Lumière ensanglantée :
Ultime vision. Comme moi, vois ce que cache un éclair pourpre :
Râle du Tonnerre, pourchassant ma Foudre dans un éclat de rage.

La voir drapée de rouge, on me parle de folie, d’illumination…
Arrêtez de rire, je la vois saigner là-haut pour vous tous !

Faute de tonner assez fort, et sans pouvoir t’atteindre,
Orage te fera trembler. Puisses-tu le comprendre…
Une fois terminé, ce spectacle laisse place à ta sombre
Déception, de ne pas avoir pu voir ce que tu en attendais.
Retour au calme, trop calme pour toi… tu espères donc encore qu’
Eclate en cette nuit noire le flamboyant feu d’artifice qui l’animait.
Huangdi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bɔʁdɑ̃ də vi ma nɥi də sɔ̃ʒə,
ʁɔ̃ʒɑ̃ lε suvəniʁ ki mə-ɑ̃te,
œ̃n- eklεʁ fyʒitif ki sə tɔʁ e lezaʁdə
lə dezεspwaʁ də mɔ̃ pʁɛ̃tɑ̃ də ɡlasə.
εllə tɔ̃bəʁa, la fudʁə, pyʁʒɑ̃ lε pɑ̃se,
ɑ̃pɔʁtɑ̃ ma vwa, kɔmə tutə, ɑ̃ ʃœʁ.

pɑ̃sɑ̃ a sεtə kɔlεʁə ki mɑ̃vai, ʒə mə bʁylə puʁ εllə.
ɔfʁə twa osi ta ʁεzɔ̃ avøɡlə a ma lymjεʁə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te :
yltimə vizjɔ̃. kɔmə mwa, vwa sə kə kaʃə œ̃n- eklεʁ puʁpʁə :
ʁalə dy tɔneʁə, puʁʃasɑ̃ ma fudʁə dɑ̃z- œ̃n- ekla də ʁaʒə.

la vwaʁ dʁape də ʁuʒə, ɔ̃ mə paʁlə də fɔli, dilyminasjɔ̃…
aʁεte də ʁiʁə, ʒə la vwa sεɲe la-o puʁ vu tus !

fotə də tɔne ase fɔʁ, e sɑ̃ puvwaʁ tatɛ̃dʁə,
ɔʁaʒə tə fəʁa tʁɑ̃ble. pɥisə ty lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə…
ynə fwa tεʁmine, sə spεktaklə lεsə plasə a ta sɔ̃bʁə
desεpsjɔ̃, də nə pa avwaʁ py vwaʁ sə kə ty ɑ̃n- atɑ̃dε.
ʁətuʁ o kalmə, tʁo kalmə puʁ twa… ty εspεʁə dɔ̃k ɑ̃kɔʁə k
εklatə ɑ̃ sεtə nɥi nwaʁə lə flɑ̃bwajɑ̃ fø daʁtifisə ki lanimε.