Poeme-France : Lecture Écrit Lumière

Poeme : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

Poème Lumière
Publié le 06/06/2011 21:37

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Forme poétique utilisée

Acrostiche

Poete : Huangdi

Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

Bordant de vie ma nuit de songes,
Rongeant les souvenirs qui me hantent,
Un éclair fugitif qui se tord et lézarde
Le désespoir de mon printemps de glace.
Elle tombera, la Foudre, purgeant les pensées,
Emportant ma voix, comme toutes, en chœur.

Pensant à cette colère qui m’envahit, je me brule pour elle.
Offre toi aussi ta raison aveugle à ma Lumière ensanglantée :
Ultime vision. Comme moi, vois ce que cache un éclair pourpre :
Râle du Tonnerre, pourchassant ma Foudre dans un éclat de rage.

La voir drapée de rouge, on me parle de folie, d’illumination…
Arrêtez de rire, je la vois saigner là-haut pour vous tous !

Faute de tonner assez fort, et sans pouvoir t’atteindre,
Orage te fera trembler. Puisses-tu le comprendre…
Une fois terminé, ce spectacle laisse place à ta sombre
Déception, de ne pas avoir pu voir ce que tu en attendais.
Retour au calme, trop calme pour toi… tu espères donc encore qu’
Eclate en cette nuit noire le flamboyant feu d’artifice qui l’animait.
 • Pieds Hyphénique: Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bor=dant=de=vie=ma=nuit=de=songes 8
  ron=geant=les=sou=ve=nirs=qui=me=han=tent 10
  un=é=clair=fu=gi=tif=qui=se=tord=et=lé=zarde 12
  le=dé=ses=poir=de=mon=prin=temps=de=glace 10
  el=le=tom=be=ra=la=foudre=pur=geant=les=pensées 11
  em=por=tant=ma=voix=com=me=toutes=en=chœur 10

  pen=sant=à=cet=te=co=lè=re=qui=men=va=hit=je=me=bru=le=pour=elle 18
  of=fre=toi=aus=si=ta=rai=son=a=veu=gleà=ma=lu=miè=reen=san=glantée 17
  ul=ti=me=vi=sion=com=me=moi=vois=ce=que=ca=cheun=é=clair=pourpre 16
  râ=le=du=ton=ner=re=pour=chas=sant=ma=fou=dre=dans=un=é=clat=de=rage 18

  la=voir=dra=pée=de=rouge=on=me=par=le=de=folie=dillu=mi=na=tion 16
  ar=rê=tez=de=rire=je=la=vois=sai=gner=là=haut=pour=vous=tous 15

  fau=te=de=ton=ner=as=sez=fort=et=sans=pou=voir=tat=tein=dre 15
  ora=ge=te=fe=ra=trem=bler=puis=ses=tu=le=com=prendre 13
  u=ne=fois=ter=mi=né=ce=s=pec=ta=cle=lais=se=pla=ceà=ta=sombre 17
  dé=cep=tion=de=ne=pas=a=voir=pu=voir=ce=que=tu=en=at=ten=dais 17
  re=tour=au=cal=me=trop=cal=me=pour=toi=tu=es=pè=res=donc=en=co=re=qu 19
  ecla=teen=cet=te=nuit=noi=re=le=flam=boy=ant=feu=dar=ti=fi=ce=qui=la=ni=mait 20
 • Phonétique : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bɔʁdɑ̃ də vi ma nɥi də sɔ̃ʒə,
  ʁɔ̃ʒɑ̃ lε suvəniʁ ki mə-ɑ̃te,
  œ̃n- eklεʁ fyʒitif ki sə tɔʁ e lezaʁdə
  lə dezεspwaʁ də mɔ̃ pʁɛ̃tɑ̃ də ɡlasə.
  εllə tɔ̃bəʁa, la fudʁə, pyʁʒɑ̃ lε pɑ̃se,
  ɑ̃pɔʁtɑ̃ ma vwa, kɔmə tutə, ɑ̃ ʃœʁ.

  pɑ̃sɑ̃ a sεtə kɔlεʁə ki mɑ̃vai, ʒə mə bʁylə puʁ εllə.
  ɔfʁə twa osi ta ʁεzɔ̃ avøɡlə a ma lymjεʁə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te :
  yltimə vizjɔ̃. kɔmə mwa, vwa sə kə kaʃə œ̃n- eklεʁ puʁpʁə :
  ʁalə dy tɔneʁə, puʁʃasɑ̃ ma fudʁə dɑ̃z- œ̃n- ekla də ʁaʒə.

  la vwaʁ dʁape də ʁuʒə, ɔ̃ mə paʁlə də fɔli, dilyminasjɔ̃…
  aʁεte də ʁiʁə, ʒə la vwa sεɲe la-o puʁ vu tus !

  fotə də tɔne ase fɔʁ, e sɑ̃ puvwaʁ tatɛ̃dʁə,
  ɔʁaʒə tə fəʁa tʁɑ̃ble. pɥisə ty lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə…
  ynə fwa tεʁmine, sə spεktaklə lεsə plasə a ta sɔ̃bʁə
  desεpsjɔ̃, də nə pa avwaʁ py vwaʁ sə kə ty ɑ̃n- atɑ̃dε.
  ʁətuʁ o kalmə, tʁo kalmə puʁ twa… ty εspεʁə dɔ̃k ɑ̃kɔʁə k
  εklatə ɑ̃ sεtə nɥi nwaʁə lə flɑ̃bwajɑ̃ fø daʁtifisə ki lanimε.
 • Pieds Phonétique : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bɔʁ=dɑ̃=də=vi=ma=nɥi=də=sɔ̃ʒə 8
  ʁɔ̃=ʒɑ̃=lε=su=və=niʁ=ki=mə-ɑ̃=te 9
  œ̃=ne=klεʁ=fy=ʒi=tif=ki=sə=tɔʁ=e=le=zaʁ=də 13
  lə=de=zεs=pwaʁ=də=mɔ̃=pʁɛ̃=tɑ̃=də=ɡlasə 10
  εl=lə=tɔ̃=bə=ʁa=la=fudʁə=pyʁ=ʒɑ̃=lε=pɑ̃=se 12
  ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=ma=vwa=kɔ=mə=tutə=ɑ̃=ʃœʁ 10

  pɑ̃=sɑ̃=a=sε=tə=kɔ=lε=ʁə=ki=mɑ̃=va=i=ʒə=mə=bʁy=lə=puʁ=εl=lə 19
  ɔ=fʁə=twa=o=si=ta=ʁε=zɔ̃=a=vø=ɡləa=ma=ly=mjε=ʁəɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 18
  yl=ti=mə=vi=zjɔ̃=kɔ=mə=mwa=vwa=sə=kə=ka=ʃəœ̃=ne=klεʁ=puʁpʁə 16
  ʁa=lə=dy=tɔ=ne=ʁə=puʁ=ʃa=sɑ̃=ma=fu=dʁə=dɑ̃=zœ̃=ne=kla=də=ʁaʒə 18

  la=vwaʁ=dʁa=pe=də=ʁuʒə=ɔ̃=mə=paʁ=lə=də=fɔ=li=di=ly=mi=na=sjɔ̃ 18
  a=ʁε=te=də=ʁiʁə=ʒə=la=vwa=sε=ɲe=la-o=puʁ=vu=tus 14

  fo=tə=də=tɔ=ne=a=se=fɔʁ=e=sɑ̃=pu=vwaʁ=ta=tɛ̃dʁə 14
  ɔ=ʁa=ʒə=tə=fə=ʁa=tʁɑ̃=ble=pɥi=sə=ty=lə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 14
  y=nə=fwa=tεʁ=mi=ne=sə=spεk=ta=klə=lε=sə=pla=səa=ta=sɔ̃bʁə 16
  de=sεp=sjɔ̃=də=nə=pa=a=vwaʁ=py=vwaʁ=sə=kə=ty=ɑ̃=na=tɑ̃=dε 17
  ʁə=tuʁ=o=kal=mə=tʁo=kal=mə=puʁ=twa=ty=εs=pε=ʁə=dɔ̃k=ɑ̃=kɔ=ʁə=k 19
  ε=kla=təɑ̃=sε=tə=nɥi=nwa=ʁə=lə=flɑ̃=bwa=jɑ̃=fø=daʁ=ti=fi=sə=ki=la=ni=mε 21

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2011 22:02Huangdi

Oupss ^^’
Je n’avais pas remarqué le rouge sur rouge ... je corrige ça tout de suite !

Auteur de Poésie
06/06/2011 22:16Indienne

Magnifique ascrostiche,tout simplement!

Auteur de Poésie
07/06/2011 12:29Huangdi

Merci indienne ^^

Auteur de Poésie
08/06/2011 10:26Solfege34

oui en effet magnifique !!!