Poeme : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

Bordant de vie ma nuit de songes,
Rongeant les souvenirs qui me hantent,
Un éclair fugitif qui se tord et lézarde
Le désespoir de mon printemps de glace.
Elle tombera, la Foudre, purgeant les pensées,
Emportant ma voix, comme toutes, en chœur.

Pensant à cette colère qui m’envahit, je me brule pour elle.
Offre toi aussi ta raison aveugle à ma Lumière ensanglantée :
Ultime vision. Comme moi, vois ce que cache un éclair pourpre :
Râle du Tonnerre, pourchassant ma Foudre dans un éclat de rage.

La voir drapée de rouge, on me parle de folie, d’illumination…
Arrêtez de rire, je la vois saigner là-haut pour vous tous !

Faute de tonner assez fort, et sans pouvoir t’atteindre,
Orage te fera trembler. Puisses-tu le comprendre…
Une fois terminé, ce spectacle laisse place à ta sombre
Déception, de ne pas avoir pu voir ce que tu en attendais.
Retour au calme, trop calme pour toi… tu espères donc encore qu’
Eclate en cette nuit noire le flamboyant feu d’artifice qui l’animait.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bor=dant=de=vie=ma=nuit=de=son=ges 9
  ron=geant=les=sou=ve=nirs=qui=me=han=tent 10
  un=é=clair=fu=gi=tif=qui=se=tord=et=lé=za=rde 13
  le=dé=ses=poir=de=mon=prin=temps=de=gla=ce 11
  el=le=tom=be=ra=la=fou=dre=pur=geant=les=pen=sées 13
  em=por=tant=ma=voix=com=me=tou=tes=en=chœur 11

  pen=sant=à=cet=te=co=lè=re=qui=men=va=hit=je=me=bru=le=pour=elle 18
  of=fre=toi=aus=si=ta=rai=son=a=veugleà=ma=lu=miè=re=en=san=glan=tée 18
  ul=ti=me=vi=sion=com=me=moi=vois=ce=que=ca=che=un=é=clair=pour=pre 18
  râ=le=du=ton=ner=re=pour=chas=sant=ma=fou=dre=dans=un=é=clat=de=rage 18

  la=voir=dra=pée=de=rou=ge=on=me=par=le=de=fo=lie=dillu=mi=na=tion 18
  ar=rê=tez=de=ri=re=je=la=vois=sai=gner=là=haut=pour=vous=tous 16

  fau=te=de=ton=ner=as=sez=fort=et=sans=pou=voir=tat=tein=dre 15
  ora=ge=te=fe=ra=trem=bler=puis=ses=tu=le=com=pren=dre 14
  u=ne=fois=ter=mi=né=ce=s=pec=ta=cle=lais=se=pla=ce=à=ta=sombre 18
  dé=cep=ti=on=de=ne=pas=a=voir=pu=voir=ce=que=tu=en=at=ten=dais 18
  re=tour=au=cal=me=trop=cal=me=pour=toi=tu=es=pères=donc=en=co=re=qu 18
  eclateen=cet=te=nuit=noi=re=le=flam=boyant=feu=dar=ti=fi=ce=qui=la=ni=mait 18
 • Phonétique : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bɔʁdɑ̃ də vi ma nɥi də sɔ̃ʒə,
  ʁɔ̃ʒɑ̃ lε suvəniʁ ki mə-ɑ̃te,
  œ̃n- eklεʁ fyʒitif ki sə tɔʁ e lezaʁdə
  lə dezεspwaʁ də mɔ̃ pʁɛ̃tɑ̃ də ɡlasə.
  εllə tɔ̃bəʁa, la fudʁə, pyʁʒɑ̃ lε pɑ̃se,
  ɑ̃pɔʁtɑ̃ ma vwa, kɔmə tutə, ɑ̃ ʃœʁ.

  pɑ̃sɑ̃ a sεtə kɔlεʁə ki mɑ̃vai, ʒə mə bʁylə puʁ εllə.
  ɔfʁə twa osi ta ʁεzɔ̃ avøɡlə a ma lymjεʁə ɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te :
  yltimə vizjɔ̃. kɔmə mwa, vwa sə kə kaʃə œ̃n- eklεʁ puʁpʁə :
  ʁalə dy tɔneʁə, puʁʃasɑ̃ ma fudʁə dɑ̃z- œ̃n- ekla də ʁaʒə.

  la vwaʁ dʁape də ʁuʒə, ɔ̃ mə paʁlə də fɔli, dilyminasjɔ̃…
  aʁεte də ʁiʁə, ʒə la vwa sεɲe la-o puʁ vu tus !

  fotə də tɔne ase fɔʁ, e sɑ̃ puvwaʁ tatɛ̃dʁə,
  ɔʁaʒə tə fəʁa tʁɑ̃ble. pɥisə ty lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə…
  ynə fwa tεʁmine, sə spεktaklə lεsə plasə a ta sɔ̃bʁə
  desεpsjɔ̃, də nə pa avwaʁ py vwaʁ sə kə ty ɑ̃n- atɑ̃dε.
  ʁətuʁ o kalmə, tʁo kalmə puʁ twa… ty εspεʁə dɔ̃k ɑ̃kɔʁə k
  εklatə ɑ̃ sεtə nɥi nwaʁə lə flɑ̃bwajɑ̃ fø daʁtifisə ki lanimε.
 • Syllabes Phonétique : Brulée Pour La Foudre (Acrostiche)

  bɔʁ=dɑ̃=də=vi=ma=nɥi=də=sɔ̃ʒə 8
  ʁɔ̃=ʒɑ̃=lε=suvə=niʁ=ki=mə-ɑ̃=te 9
  œ̃=ne=klεʁ=fy=ʒi=tif=kisə=tɔʁ=e=le=zaʁdə 11
  lə=de=zεs=pwaʁdə=mɔ̃=pʁɛ̃=tɑ̃=də=ɡlasə 9
  εllə=tɔ̃bə=ʁa=la=fu=dʁə=pyʁ=ʒɑ̃=lε=pɑ̃se 10
  ɑ̃=pɔʁ=tɑ̃=ma=vwa=kɔmə=tu=tə=ɑ̃=ʃœʁ 10

  pɑ̃=sɑ̃=a=sεtə=kɔ=lε=ʁə=ki=mɑ̃=va=i=ʒə=mə=bʁy=lə=puʁ=εllə 17
  ɔfʁə=twa=o=si=ta=ʁε=zɔ̃=a=vø=ɡləa=ma=ly=mjε=ʁə=ɑ̃=sɑ̃=ɡlɑ̃=te 18
  yl=timə=vi=zjɔ̃=kɔ=mə=mwa=vwa=sə=kə=ka=ʃəœ̃=ne=klεʁ=puʁpʁə 15
  ʁalə=dy=tɔ=ne=ʁə=puʁ=ʃa=sɑ̃=ma=fu=dʁə=dɑ̃=zœ̃=ne=kla=də=ʁaʒə 17

  la=vwaʁ=dʁa=pe=də=ʁuʒə=ɔ̃=mə=paʁ=lə=də=fɔ=li=di=ly=mi=na=sjɔ̃ 18
  a=ʁε=te=də=ʁiʁə=ʒə=la=vwa=sε=ɲe=la-o=puʁ=vu=tus 15

  fotə=də=tɔ=ne=a=se=fɔʁ=e=sɑ̃=pu=vwaʁ=tatɛ̃dʁə 12
  ɔ=ʁaʒə=tə=fə=ʁa=tʁɑ̃=ble=pɥi=sə=ty=lə=kɔ̃pʁɑ̃dʁə 12
  ynə=fwa=tεʁ=mi=ne=sə=spεk=ta=klə=lε=sə=pla=səa=tasɔ̃bʁə 14
  de=sεp=sjɔ̃=də=nə=pa=a=vwaʁ=py=vwaʁsə=kə=ty=ɑ̃=na=tɑ̃=dε 16
  ʁə=tuʁ=o=kal=mə=tʁo=kal=mə=puʁ=twa=ty=εs=pεʁə=dɔ̃k=ɑ̃=kɔ=ʁə=k 18
  ε=klatəɑ̃=sε=tə=nɥi=nwa=ʁə=lə=flɑ̃=bwa=jɑ̃=fø=daʁ=ti=fi=sə=ki=la=ni=mε 20

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2011 22:02Huangdi

Oupss ^^’
Je n’avais pas remarqué le rouge sur rouge ... je corrige ça tout de suite !

Auteur de Poésie
06/06/2011 22:16Indienne

Magnifique ascrostiche,tout simplement!

Auteur de Poésie
07/06/2011 12:29Huangdi

Merci indienne ^^

Auteur de Poésie
08/06/2011 10:26Solfege34

oui en effet magnifique !!!

Poème Lumière
Publié le 06/06/2011 21:37

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Forme poétique utilisée

Acrostiche

Poete : Huangdi

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs