Poème-France.com

Poeme : Knowledge Of LoveKnowledge Of Love

Tonight, my apple tree
My dreams are made of you
And as you see
There’s nothing new.

As the bad first
I eat your flesh
Hold up my fist
This is more than fresh…
Ikare

PostScriptum

écrit en angleterre


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔniɡt, mi aplə tʁi
mi dʁəamz- aʁə madə ɔf iu
ɑ̃d a iu si
təʁəεs nɔtiŋ nεw.

a tə bad fiʁst
i əa iuʁ flεʃ
ɔld yp mi fist
tiz- is mɔʁə tɑ̃ fʁεʃ…