Poème-France.com

Poeme : Nuit D’HiverNuit D’Hiver

Pendant toute la saison les rayons solaires
Imbus de leur pouvoir et maîtres du jour
Ont calciné mon âme, mais leur règne éphémère
Touche à sa fin l’hiver arrive de son pas lourd
Avec son froid, sa neige, ses longues nuits bénies
Oui enfin le calme envahira mes plaies
Apaisera le jour pour faire luire la nuit
Omniprésente et puissante, elle est
Le fléau de certains et le bonheur des autres
Ceux qu’elle a adoubés, ses chevaliers apôtres.

Moi même je suis l’un d’eux, né sous son ombre
Et placé sous son signe pour toute l’éternité
Elle et sa sœur la nuit, un fils de la pénombre
Est né cette nuit d’hiver par le vide transporté
Un enfant bien obscur mais qui depuis toujours
Est écœuré par l’or, tout ce qui resplendit
Et qui tue tous ses frères, alors que brille le jour
Hypocrisie astrale, le bon est dans la nuit
Pas dans ce jour menteur, demandez aux étoiles
Pas das ce feu brûlant, demandez aux étoiles.
Ikare

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɑ̃dɑ̃ tutə la sεzɔ̃ lε ʁεjɔ̃ sɔlεʁə
ɛ̃bys də lœʁ puvwaʁ e mεtʁə- dy ʒuʁ
ɔ̃ kalsine mɔ̃n- amə, mε lœʁ ʁεɲə efemεʁə
tuʃə a sa fɛ̃ livεʁ aʁivə də sɔ̃ pa luʁ
avεk sɔ̃ fʁwa, sa nεʒə, sε lɔ̃ɡ nɥi beni
ui ɑ̃fɛ̃ lə kalmə ɑ̃vaiʁa mε plε
apεzəʁa lə ʒuʁ puʁ fεʁə lɥiʁə la nɥi
ɔmnipʁezɑ̃tə e pɥisɑ̃tə, εllə ε
lə fleo də sεʁtɛ̃z- e lə bɔnœʁ dεz- otʁə
sø kεllə a adube, sε ʃəvaljez- apotʁə.

mwa mεmə ʒə sɥi lœ̃ dø, ne su sɔ̃n- ɔ̃bʁə
e plase su sɔ̃ siɲə puʁ tutə letεʁnite
εllə e sa sœʁ la nɥi, œ̃ fis də la penɔ̃bʁə
ε ne sεtə nɥi divεʁ paʁ lə vidə tʁɑ̃spɔʁte
œ̃n- ɑ̃fɑ̃ bjɛ̃ ɔpskyʁ mε ki dəpɥi tuʒuʁ
εt- ekeyʁe paʁ lɔʁ, tu sə ki ʁεsplɑ̃di
e ki tɥ tus sε fʁεʁə, alɔʁ kə bʁijə lə ʒuʁ
ipɔkʁizi astʁalə, lə bɔ̃ ε dɑ̃ la nɥi
pa dɑ̃ sə ʒuʁ mɑ̃tœʁ, dəmɑ̃dez- oz- etwalə
pa das sə fø bʁylɑ̃, dəmɑ̃dez- oz- etwalə.