Poème-France.com

Poeme : Dans Tes Bras.Dans Tes Bras.

Une douce et belle musique se fait entendre,
La danse peut enfin commencer.
Je viens vers toi pour simplement t’inviter,
Et mes yeux se plongent dans ton regard tendre.

Je me sens si bien dans tes bras
Que j’aimerais y rester ma vie,
Mon cœur est si chaud avec toi
Que rester dans tes bras j’en ai envie.

Dieu m’a fait le plus beau cadeau
En me faisant te rencontrer
Que je ferai tout pour te garder
Car mon amour pour toi est le plus beau.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə dusə e bεllə myzikə sə fε ɑ̃tɑ̃dʁə,
la dɑ̃sə pø ɑ̃fɛ̃ kɔmɑ̃se.
ʒə vjɛ̃ vεʁ twa puʁ sɛ̃pləmɑ̃ tɛ̃vite,
e mεz- iø sə plɔ̃ʒe dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ tɑ̃dʁə.

ʒə mə sɑ̃s si bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa
kə ʒεməʁεz- i ʁεste ma vi,
mɔ̃ kœʁ ε si ʃo avεk twa
kə ʁεste dɑ̃ tε bʁa ʒɑ̃n- ε ɑ̃vi.

djø ma fε lə plys bo kado
ɑ̃ mə fəzɑ̃ tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
kə ʒə fəʁε tu puʁ tə ɡaʁde
kaʁ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ε lə plys bo.