Poème-France.com

Poeme : L’Eau.L’Eau.

D’abord ruisseau ou bien torrent
Ou encore océan, en un mot eau
Toi qui est si solide
Ou bien alors liquide
Tu nous fais découvrir
Un immense plaisir.

Un jour coulant calmement
Le suivant peut être turbulent
Énergique ou bien léthargique
Eau tu es un fleuve magique
Tu sautes sur le même rocher
Pourtant tu n’es pas la même
Douce pour devenir salée
C’est ça que j’aime.

Malgré ta transparence
Tu me mets en transe
Car quand je t’ai bue
J’ai découvert
Un nouvel univers
Ou tout m’a plu
Tu m’attires avec ton aura
Et je ne pense qu’a toi.
Illusion

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dabɔʁ ʁɥiso u bjɛ̃ tɔʁe
u ɑ̃kɔʁə ɔseɑ̃, ɑ̃n- œ̃ mo o
twa ki ε si sɔlidə
u bjɛ̃ alɔʁ likidə
ty nu fε dekuvʁiʁ
œ̃n- imɑ̃sə plεziʁ.

œ̃ ʒuʁ kulɑ̃ kalməmɑ̃
lə sɥivɑ̃ pø εtʁə tyʁbyle
enεʁʒikə u bjɛ̃ letaʁʒikə
o ty ε œ̃ fləvə maʒikə
ty sotə syʁ lə mεmə ʁoʃe
puʁtɑ̃ ty nε pa la mεmə
dusə puʁ dəvəniʁ sale
sε sa kə ʒεmə.

malɡʁe ta tʁɑ̃spaʁɑ̃sə
ty mə mεtz- ɑ̃ tʁɑ̃zə
kaʁ kɑ̃ ʒə tε bɥ
ʒε dekuvεʁ
œ̃ nuvεl ynive
u tu ma ply
ty matiʁəz- avεk tɔ̃n- oʁa
e ʒə nə pɑ̃sə ka twa.