Poème-France.com

Poeme : Le Cœur D’Un Enfant !Le Cœur D’Un Enfant !

J’ai le cœur plus fragile que celui d’un enfant,
Il a été brisé pendant trop longtemps,
Mais toi, tu m’apportes tout le bonheur.
Tu m’as touché dans l’abysse de mon cœur.
J’espère que je ne passerais pas dans l’oubli,
Et, que de temps en temps tu relis mes lettres.
Dans ces écrits je t’ai dévoilé tout mon être,
Mes émotions et mes sentiments je te les ai écrits.

Ta présence est toujours dans mon cœur,
J’aperçois encore au loin une douce lueur,
Qui me permet d’avancer malgré les difficultés,
Malgré que peut-être je ne devrais plus espérer.
Tes paroles résonnent encore dans ma tête,
Conquérir ton cœur est encore ma quête.
À quoi bon vivre si je ne suis pas gagnant,
Donc, je triompherais et je serais ton amant.
Illusion

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε lə kœʁ plys fʁaʒilə kə səlɥi dœ̃n- ɑ̃fɑ̃,
il a ete bʁize pɑ̃dɑ̃ tʁo lɔ̃tɑ̃,
mε twa, ty mapɔʁtə- tu lə bɔnœʁ.
ty ma tuʃe dɑ̃ labisə də mɔ̃ kœʁ.
ʒεspεʁə kə ʒə nə pasəʁε pa dɑ̃ lubli,
e, kə də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃ ty ʁəli mε lεtʁə.
dɑ̃ sεz- ekʁi ʒə tε devwale tu mɔ̃n- εtʁə,
mεz- emɔsjɔ̃z- e mε sɑ̃timɑ̃ ʒə tə lεz- ε ekʁi.

ta pʁezɑ̃sə ε tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
ʒapεʁswaz- ɑ̃kɔʁə o lwɛ̃ ynə dusə lɥœʁ,
ki mə pεʁmε davɑ̃se malɡʁe lε difikylte,
malɡʁe kə pø tεtʁə ʒə nə dəvʁε plysz- εspeʁe.
tε paʁɔlə ʁezɔne ɑ̃kɔʁə dɑ̃ ma tεtə,
kɔ̃keʁiʁ tɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃kɔʁə ma kεtə.
a kwa bɔ̃ vivʁə si ʒə nə sɥi pa ɡaɲɑ̃,
dɔ̃k, ʒə tʁjɔ̃fəʁεz- e ʒə səʁε tɔ̃n- amɑ̃.