Poème-France.com

Poeme : Je Suis Là !Je Suis Là !

Je suis là, tout près de toi,
Je te livre mes sentiments en émois,
En venant me réfugier dans tes bras,
J’entre dans ton cœur à grands pas.

Je t’aime d’amour, je t’aime de vie,
Je t’aime plus fort que tout l’infini.
Dans mes rêves, tu es déjà présent,
Et tu y resteras éternellement !

Tu es la source de ma vie,
Grâce à toi je veux vivre demain,
Apparaître devant toi, soudain,
Pour te faire donner la vie.

Je serais présent pour l’éternité,
Car mon amour pour toi est réalité.
Est-ce un rêve que notre union,
Puisse un jour être de saison ?

Mon cœur est à toi, ma princesse,
Toi, qui a su guérir mes tristesses.
Je t’appartiens, prends soin de moi,
J’ai abondamment besoin de toi !
Illusion

PostScriptum

Ah mon Ange qui prend soin de moi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi la, tu pʁε də twa,
ʒə tə livʁə mε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃n- emwa,
ɑ̃ vənɑ̃ mə ʁefyʒje dɑ̃ tε bʁa,
ʒɑ̃tʁə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ a ɡʁɑ̃ pa.

ʒə tεmə damuʁ, ʒə tεmə də vi,
ʒə tεmə plys fɔʁ kə tu lɛ̃fini.
dɑ̃ mε ʁεvə, ty ε deʒa pʁezɑ̃,
e ty i ʁεstəʁaz- etεʁnεllmɑ̃ !

ty ε la suʁsə də ma vi,
ɡʁasə a twa ʒə vø vivʁə dəmɛ̃,
apaʁεtʁə dəvɑ̃ twa, sudɛ̃,
puʁ tə fεʁə dɔne la vi.

ʒə səʁε pʁezɑ̃ puʁ letεʁnite,
kaʁ mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ε ʁealite.
ε sə œ̃ ʁεvə kə nɔtʁə ynjɔ̃,
pɥisə œ̃ ʒuʁ εtʁə də sεzɔ̃ ?

mɔ̃ kœʁ εt- a twa, ma pʁɛ̃sεsə,
twa, ki a sy ɡeʁiʁ mε tʁistesə.
ʒə tapaʁtjɛ̃, pʁɑ̃ swɛ̃ də mwa,
ʒε abɔ̃damɑ̃ bəzwɛ̃ də twa !