Poème-France.com

Poeme : Quand Tes Yeux M’Aiment Ainsi !Quand Tes Yeux M’Aiment Ainsi !

Ta main sur mienne, caresse douce,
Alors tes lèvres chercheront mon souffle.
Ma vie s’envolera sensuelle, concupiscente,
Comme un rêve quittant la nuit puissante.

Je voudrais être en toi, fibre et peau,
Je voudrais me confondre à demi mot.
Me perdre dans le délice de tes sens,
Traverser les tissus de la substance.

Quand ton envie goûtera mon essence,
Que ta langue engloutira ma sève.
Tout mon être quittera l’évidence,
Aux crépuscules respiront ton atome céleste.

Je voudrais me noyer dans cette volupté,
Anéantie de douceur m’enlise.
Me confonde car reine et déesse je suis.
Quand tes yeux m’aiment ainsi.
Ilona

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ta mɛ̃ syʁ mjεnə, kaʁεsə dusə,
alɔʁ tε lεvʁə- ʃεʁʃəʁɔ̃ mɔ̃ suflə.
ma vi sɑ̃vɔləʁa sɑ̃sɥεllə, kɔ̃kypisɑ̃tə,
kɔmə œ̃ ʁεvə kitɑ̃ la nɥi pɥisɑ̃tə.

ʒə vudʁεz- εtʁə ɑ̃ twa, fibʁə e po,
ʒə vudʁε mə kɔ̃fɔ̃dʁə a dəmi mo.
mə pεʁdʁə dɑ̃ lə delisə də tε sɑ̃s,
tʁavεʁse lε tisys də la sybstɑ̃sə.

kɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃vi ɡutəʁa mɔ̃n- esɑ̃sə,
kə ta lɑ̃ɡ ɑ̃ɡlutiʁa ma sεvə.
tu mɔ̃n- εtʁə kitəʁa levidɑ̃sə,
o kʁepyskylə ʁεspiʁɔ̃ tɔ̃n- atɔmə selεstə.

ʒə vudʁε mə nwaje dɑ̃ sεtə vɔlypte,
aneɑ̃ti də dusœʁ mɑ̃lizə.
mə kɔ̃fɔ̃də kaʁ ʁεnə e deεsə ʒə sɥi.
kɑ̃ tεz- iø mεme ɛ̃si.