Poème-France.com

Poeme : Douce MélodieDouce Mélodie

De douce musique nous écrirons,
Sur parchemin de notes exposerons.
Duo d’accord aux temps des saisons,
Raisonne bruissement vent des moisson !

Donne ton la que je puisse enfin rêver,
Au tempo mon rythme, tu as juste à suivre.
Chacune de tes pulsations je fredonnerais,
À ton oreille viendrais souffler mon cuivre !

De belle partition parcouru par tes yeux,
Écris moi une composition je serais mélodie.
De nuit viendrais te bercer pour faire « deux »,
Mes mains sur ton cœur j’écouterais ta vie !

Dans tes battements tambourinent ma tête,
Toi seul sur mes portées à le don de s’écrire.
Je vibre à l’idée d’absorber l’encre de ton être,
Dansent tes mots sur ma peau qui transpire !
Ilona

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də dusə myzikə nuz- ekʁiʁɔ̃,
syʁ paʁʃəmɛ̃ də nɔtəz- εkspozəʁɔ̃.
dyo dakɔʁ o tɑ̃ dε sεzɔ̃,
ʁεzɔnə bʁɥisəmɑ̃ vɑ̃ dε mwasɔ̃ !

dɔnə tɔ̃ la kə ʒə pɥisə ɑ̃fɛ̃ ʁεve,
o tɑ̃po mɔ̃ ʁitmə, ty a ʒystə a sɥivʁə.
ʃakynə də tε pylsasjɔ̃ ʒə fʁədɔnəʁε,
a tɔ̃n- ɔʁεjə vjɛ̃dʁε sufle mɔ̃ kɥivʁə !

də bεllə paʁtisjɔ̃ paʁkuʁy paʁ tεz- iø,
ekʁi mwa ynə kɔ̃pozisjɔ̃ ʒə səʁε melɔdi.
də nɥi vjɛ̃dʁε tə bεʁse puʁ fεʁə « døks »,
mε mɛ̃ syʁ tɔ̃ kœʁ ʒekutəʁε ta vi !

dɑ̃ tε batəmɑ̃ tɑ̃buʁine ma tεtə,
twa səl syʁ mε pɔʁtez- a lə dɔ̃ də sekʁiʁə.
ʒə vibʁə a lide dabsɔʁbe lɑ̃kʁə də tɔ̃n- εtʁə,
dɑ̃se tε mo syʁ ma po ki tʁɑ̃spiʁə !