Poème-France.com

Poeme : Mon Piano D’AmourMon Piano D’Amour

Tu es la musique de mon amour,
Une histoire d’amour entre nous.
Mon rêve, mon piano dans la peau,
Je garde toujours le tempo.
Mais mon cœur en émoi,
Laisse guider mes doigts.
Sur tes notes qui sont comme des voix,
Et me parlent tout bas de toi.
A mon oreille absolu t’a toujours reconnu,
Mon amour dans mon cœur t’a plu.
Cette leçon de tes sons n’est pas un secret,
Dans ma mémoire ne peut s’effacer.
Qui résonne comme un chant d’oiseau,
Toi le plus beau mon piano,
Qui s’envole sur les flots.
Mon ami, ma seule envie de sourire,
J’ai besoin de toi dans ma vie mon désir, mon plaisir.
Toi qui fait battre mon cœur, mon rayon de soleil.
Sans toi ma raison d’être ne peut renaître,
Mais elle se relèvera peut-être.
Mon destin est le tien,
Lié à toi nous faisons qu’un.
Toi qui me transporte dans une autre dimension,
Loin des partitions vers le passion.
Cher à mon cœur, mon bonheur,
Mon seul amour, mon piano,
Que j’aimerais toujours.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε la myzikə də mɔ̃n- amuʁ,
ynə istwaʁə damuʁ ɑ̃tʁə nu.
mɔ̃ ʁεvə, mɔ̃ pjano dɑ̃ la po,
ʒə ɡaʁdə tuʒuʁ lə tɑ̃po.
mε mɔ̃ kœʁ ɑ̃n- emwa,
lεsə ɡide mε dwa.
syʁ tε nɔtə ki sɔ̃ kɔmə dε vwa,
e mə paʁle tu ba də twa.
a mɔ̃n- ɔʁεjə absɔly ta tuʒuʁ ʁəkɔny,
mɔ̃n- amuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ta ply.
sεtə ləsɔ̃ də tε sɔ̃ nε pa œ̃ sεkʁε,
dɑ̃ ma memwaʁə nə pø sefase.
ki ʁezɔnə kɔmə œ̃ ʃɑ̃ dwazo,
twa lə plys bo mɔ̃ pjano,
ki sɑ̃vɔlə syʁ lε flo.
mɔ̃n- ami, ma sələ ɑ̃vi də suʁiʁə,
ʒε bəzwɛ̃ də twa dɑ̃ ma vi mɔ̃ deziʁ, mɔ̃ plεziʁ.
twa ki fε batʁə mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj.
sɑ̃ twa ma ʁεzɔ̃ dεtʁə nə pø ʁənεtʁə,
mεz- εllə sə ʁəlεvəʁa pø tεtʁə.
mɔ̃ dεstɛ̃ ε lə tjɛ̃,
lje a twa nu fəzɔ̃ kœ̃.
twa ki mə tʁɑ̃spɔʁtə dɑ̃z- ynə otʁə dimɑ̃sjɔ̃,
lwɛ̃ dε paʁtisjɔ̃ vεʁ lə pasjɔ̃.
ʃεʁ a mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ bɔnœʁ,
mɔ̃ səl amuʁ, mɔ̃ pjano,
kə ʒεməʁε tuʒuʁ.