Poème-France.com

Poeme : Les Meilleurs EnnemisLes Meilleurs Ennemis

Pourquoi tant de haine,
Toi qui point ne m’aime.
Toujours sur le même chemin,
Se croisent nos regards sans un signe de la main.
A chaque fois que l’on se retrouve sur cette route,
Il y a comme un doute.
Tu baisses la tête,
Pour ne rien laisser paraître.
Ruminant ton venin,
Que tu balances pour rien.
Et demain tu reviens,
Sur le même chemin.
Là, tu fermes la porte derrière moi,
Tu me laisses pas le choix.
Tu m’as déjà oublié,
Je ne suis qu’une étrangère
Ma misère ne fait que te plaire.
Il reste de nous les meilleurs ennemis,
Dans nos cœurs en sursis.
Que demain peuvent venir les regrets,
De ne pas s’être parler.
Ce qui finira par nous faire souffrir,
Où l’on préfère mourir pour en finir.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa tɑ̃ də-εnə,
twa ki pwɛ̃ nə mεmə.
tuʒuʁ syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃,
sə kʁwaze no ʁəɡaʁd sɑ̃z- œ̃ siɲə də la mɛ̃.
a ʃakə fwa kə lɔ̃ sə ʁətʁuvə syʁ sεtə ʁutə,
il i a kɔmə œ̃ dutə.
ty bεsə la tεtə,
puʁ nə ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə.
ʁyminɑ̃ tɔ̃ vənɛ̃,
kə ty balɑ̃sə puʁ ʁjɛ̃.
e dəmɛ̃ ty ʁəvjɛ̃,
syʁ lə mεmə ʃəmɛ̃.
la, ty fεʁmə- la pɔʁtə dəʁjεʁə mwa,
ty mə lεsə pa lə ʃwa.
ty ma deʒa ublje,
ʒə nə sɥi kynə etʁɑ̃ʒεʁə
ma mizεʁə nə fε kə tə plεʁə.
il ʁεstə də nu lε mεjœʁz- εnəmi,
dɑ̃ no kœʁz- ɑ̃ syʁsi.
kə dəmɛ̃ pəve vəniʁ lε ʁəɡʁε,
də nə pa sεtʁə paʁle.
sə ki finiʁa paʁ nu fεʁə sufʁiʁ,
u lɔ̃ pʁefεʁə muʁiʁ puʁ ɑ̃ finiʁ.