Poeme : Ma Raison D’être

Ma Raison D’être

Par une nuit d’insomnie,
Mémorisant des images,
Pour que je puisse noircir des pages.
Dans mon cœur en sursie,
Ma muse m’a laissé sans préavis.
Quand l’inspiration ne me souffle que du vent,
Un grand vide je ressens.
C’est l’amour ma source,
Qui me relance dans la course.
Les sentiments si fort de cet amour,
Font revenir mes mots à ce jour.
Ce que je ressens est l’encre,
De ma page blanche en manque.
Font renaître de ces cendres,
Ma prose perdu dans les méandres.
Mes lignes ne laissent pluis rien paraître,
Quand je suis à Terre me donne ma raison d’être.
Car demain le soleil brillera sur mes vers peut-être.
Et enlève de mon esprit ce voile,
Qui m’enpêche de créer ma toile.
Sur la folie de mes écrits,
Qui sont mon équilibre, ma vie.
Dans mes jours sombres,
Où je ne suis plus qu’une ombre.
Guider par la lumière de mes vers,
Des rimes sur des lignes qui sont mon univers,
Dans mon cœur désert.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Raison D’être

  par=u=ne=nuit=din=som=nie 7
  mé=mo=ri=sant=des=i=ma=ges 8
  pour=que=je=puisse=noir=cir=des=pages 8
  dans=mon=cœur=en=sur=sie 6
  ma=muse=ma=lais=sé=sans=pré=a=vis 9
  quand=lins=pi=ra=tion=ne=me=souf=fle=que=du=vent 12
  un=grand=vi=de=je=res=sens 7
  cest=la=mour=ma=sour=ce 6
  qui=me=re=lan=ce=dans=la=course 8
  les=sen=timents=si=fort=de=cet=a=mour 9
  font=re=ve=nir=mes=mots=à=ce=jour 9
  ce=que=je=res=sens=est=len=cre 8
  de=ma=pa=ge=blan=che=en=manque 8
  font=re=naî=tre=de=ces=cen=dres 8
  ma=prose=per=du=dans=les=mé=andres 8
  mes=lignes=ne=lais=sent=pluis=rien=pa=raître 9
  quand=je=suis=à=terre=me=don=ne=ma=rai=son=dêtre 12
  car=de=main=le=so=leil=brille=ra=sur=mes=vers=peut=têtre 13
  et=en=lève=de=mon=es=prit=ce=voile 9
  qui=men=pê=che=de=créer=ma=toile 8
  sur=la=fo=lie=de=mes=é=crits 8
  qui=sont=mon=é=qui=libre=ma=vie 8
  dans=mes=jours=som=bres 5
  où=je=ne=suis=plus=quu=ne=ombre 8
  gui=der=par=la=lu=mière=de=mes=vers 9
  des=rimes=sur=des=li=gnes=qui=sont=mon=u=ni=vers 12
  dans=mon=cœur=dé=sert 5
 • Phonétique : Ma Raison D’être

  paʁ ynə nɥi dɛ̃sɔmni,
  memɔʁizɑ̃ dεz- imaʒə,
  puʁ kə ʒə pɥisə nwaʁsiʁ dε paʒə.
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ɑ̃ syʁsi,
  ma myzə ma lεse sɑ̃ pʁeavi.
  kɑ̃ lɛ̃spiʁasjɔ̃ nə mə suflə kə dy vɑ̃,
  œ̃ ɡʁɑ̃ vidə ʒə ʁəsɛ̃.
  sε lamuʁ ma suʁsə,
  ki mə ʁəlɑ̃sə dɑ̃ la kuʁsə.
  lε sɑ̃timɑ̃ si fɔʁ də sεt amuʁ,
  fɔ̃ ʁəvəniʁ mε moz- a sə ʒuʁ.
  sə kə ʒə ʁəsɛ̃z- ε lɑ̃kʁə,
  də ma paʒə blɑ̃ʃə ɑ̃ mɑ̃kə.
  fɔ̃ ʁənεtʁə də sε sɑ̃dʁə,
  ma pʁozə pεʁdy dɑ̃ lε meɑ̃dʁə.
  mε liɲə nə lεse plɥi ʁjɛ̃ paʁεtʁə,
  kɑ̃ ʒə sɥiz- a teʁə mə dɔnə ma ʁεzɔ̃ dεtʁə.
  kaʁ dəmɛ̃ lə sɔlεj bʁijʁa syʁ mε vεʁ pø tεtʁə.
  e ɑ̃lεvə də mɔ̃n- εspʁi sə vwalə,
  ki mɑ̃pεʃə də kʁee ma twalə.
  syʁ la fɔli də mεz- ekʁi,
  ki sɔ̃ mɔ̃n- ekilibʁə, ma vi.
  dɑ̃ mε ʒuʁ sɔ̃bʁə,
  u ʒə nə sɥi plys kynə ɔ̃bʁə.
  ɡide paʁ la lymjεʁə də mε vεʁ,
  dε ʁimə syʁ dε liɲə ki sɔ̃ mɔ̃n- ynive,
  dɑ̃ mɔ̃ kœʁ dezεʁ.
 • Syllabes Phonétique : Ma Raison D’être

  paʁ=y=nə=nɥi=dɛ̃=sɔm=ni 7
  me=mɔ=ʁi=zɑ̃=dε=zi=ma=ʒə 8
  puʁ=kə=ʒə=pɥisə=nwaʁ=siʁ=dε=paʒə 8
  dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=ɑ̃=syʁ=si 7
  ma=myzə=ma=lε=se=sɑ̃=pʁe=a=vi 9
  kɑ̃=lɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃nə=mə=su=flə=kə=dy=vɑ̃ 11
  œ̃=ɡʁɑ̃=vi=də=ʒə=ʁə=sɛ̃ 7
  sε=la=muʁ=ma=suʁ=sə 6
  ki=mə=ʁə=lɑ̃=sə=dɑ̃=la=kuʁsə 8
  lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=si=fɔʁdə=sεt=a=muʁ 9
  fɔ̃ʁə=və=niʁ=mε=mo=za=sə=ʒuʁ 8
  sə=kə=ʒə=ʁə=sɛ̃=zε=lɑ̃=kʁə 8
  də=ma=pa=ʒə=blɑ̃=ʃə=ɑ̃=mɑ̃kə 8
  fɔ̃=ʁə=nε=tʁə=də=sε=sɑ̃=dʁə 8
  ma=pʁozə=pεʁ=dy=dɑ̃=lε=me=ɑ̃dʁə 8
  mε=liɲə=nə=lε=se=plɥi=ʁjɛ̃=paʁεtʁə 8
  kɑ̃ʒə=sɥi=za=te=ʁə=mə=dɔ=nə=ma=ʁε=zɔ̃=dεtʁə 12
  kaʁdə=mɛ̃=lə=sɔ=lεj=bʁij=ʁa=syʁ=mε=vεʁ=pø=tεtʁə 12
  e=ɑ̃=lεvə=də=mɔ̃=nεs=pʁi=sə=vwalə 9
  ki=mɑ̃=pεʃə=də=kʁe=e=ma=twalə 8
  syʁ=la=fɔ=li=də=mε=ze=kʁi 8
  ki=sɔ̃=mɔ̃=ne=ki=libʁə=ma=vi 8
  dɑ̃=mε=ʒuʁ=sɔ̃=bʁə 5
  u=ʒə=nə=sɥi=plys=ky=nə=ɔ̃bʁə 8
  ɡi=de=paʁ=la=ly=mjεʁə=də=mε=vεʁ 9
  dε=ʁimə=syʁ=dε=liɲə=ki=sɔ̃=mɔ̃=ny=ni=ve 11
  dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə=de=zεʁ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2011 11:55Solfege34

point de néandres pour ta prose, j’aime beaucoup
félicitations
solfege34

Auteur de Poésie
05/06/2011 15:17Indienne

Merci pour vos com!

Auteur de Poésie
07/06/2011 16:04Huangdi

Et il y en a pour noter moins de 10/10 ???

Auteur de Poésie
07/06/2011 18:20Indienne

......; 🙂

Poème Idée
Publié le 03/06/2011 10:23

L'écrit contient 177 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Indienne

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs