Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime, Je Te Veux !Je T’Aime, Je Te Veux !

Je te veux !
Pour le soleil que tu m’apportes dans le cœur.
Pour tes yeux de diamant persan,
Les plus fous en rêvant.
Je te veux,
Pour tes cheveux de torrent telle une salamandre,
À l’allure braises de cendres.
Pour tes lèvres sensuelles assoiffées de tes baisers,
J’en crève.
Je te veux !
Pour tes oreilles en forme de coquillage,
Où on peut écouter les douces vagues,
Comme sur un rivage.
Tes deux mains rassemblées comme un nid creusé,
Endormi dans le creux de ta paume douillet.
Je te veux !
Pour la douceur de ta voix,
Qui murmure des mots d’amour tout bas.
Pour ton sourire une lumière céleste,
Qui éblouit l’obscurité de mon cœur, ce qu’il en reste.
Je te veux !
Pour l’ami à l’écoute qui balaye mes doutes,
Ne me laisse jamais seule sur la route.
Pour ton cœur un trésor inestimable,
Enfouit sur une île dans les profondeurs des dunes de sable.
Je te veux !
Pour tes bras qui m’enlace de tendresse,
Où je resterais sans cesse.
Pour une vie à deux amoureux et amant,
Je t’aime, je te veux tout simplement !
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə vø !
puʁ lə sɔlεj kə ty mapɔʁtə- dɑ̃ lə kœʁ.
puʁ tεz- iø də djamɑ̃ pεʁsɑ̃,
lε plys fusz- ɑ̃ ʁεvɑ̃.
ʒə tə vø,
puʁ tε ʃəvø də tɔʁe tεllə ynə salamɑ̃dʁə,
a lalyʁə bʁεzə də sɑ̃dʁə.
puʁ tε lεvʁə- sɑ̃sɥεlləz- aswafe də tε bεze,
ʒɑ̃ kʁεvə.
ʒə tə vø !
puʁ tεz- ɔʁεjəz- ɑ̃ fɔʁmə də kɔkjaʒə,
u ɔ̃ pø ekute lε dusə vaɡ,
kɔmə syʁ œ̃ ʁivaʒə.
tε dø mɛ̃ ʁasɑ̃ble kɔmə œ̃ nid kʁøze,
ɑ̃dɔʁmi dɑ̃ lə kʁø də ta pomə dujε.
ʒə tə vø !
puʁ la dusœʁ də ta vwa,
ki myʁmyʁə dε mo damuʁ tu ba.
puʁ tɔ̃ suʁiʁə ynə lymjεʁə selεstə,
ki eblui lɔpskyʁite də mɔ̃ kœʁ, sə kil ɑ̃ ʁεstə.
ʒə tə vø !
puʁ lami a lekutə ki balεj mε dutə,
nə mə lεsə ʒamε sələ syʁ la ʁutə.
puʁ tɔ̃ kœʁ œ̃ tʁezɔʁ inεstimablə,
ɑ̃fui syʁ ynə ilə dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ dε dynə də sablə.
ʒə tə vø !
puʁ tε bʁa ki mɑ̃lasə də tɑ̃dʁεsə,
u ʒə ʁεstəʁε sɑ̃ sεsə.
puʁ ynə vi a døz- amuʁøz- e amɑ̃,
ʒə tεmə, ʒə tə vø tu sɛ̃pləmɑ̃ !