Poème-France.com

Poeme : Mi Ange, Mi DémonMi Ange, Mi Démon

Message à nu dans mon cœur, je me livre.
Ces mots tues !
Au plus profond de mon âme,
Qui ont laissé des cicatrices ouvertes,
Qui se fermeront à jamais peut-être.
Rien ne s’efface,
De ce qui est resté de ces traces.
Gagner par la haine,
Si on touche à ceux que j’aime,
Pas le temps pour la trêve.
Telle une bête sauvage,
Fait sortir ma colère et ma rage.
Je deviens l’enfer,
C’est ma guerre.
Il n’y a pas de pardon,
Dans mon sang rongé de poison.
Me sort de mes gongs,
Gare à ceux qui croisent ma route, plongent.
Je n’apporte pas la chaleur,
Si on fait du mal à ceux qui son cher à mon cœur.
Je porte malheur,
Dans les ténèbres de la peur.
Torture de douleur,
À Terre se meurent.
Si le futur s’écrit,
Je veux bien tracer ces lignes sans mépris.
Pour un sourire de vous,
Je pose mes armes à vos genoux.
Votre main tendue contre la mienne,
Je sais maintenant que l’amour apaise la haine.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mesaʒə a ny dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə mə livʁə.
sε mo tɥ !
o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- amə,
ki ɔ̃ lεse dε sikatʁisəz- uvεʁtə,
ki sə fεʁməʁɔ̃ a ʒamε pø tεtʁə.
ʁjɛ̃ nə sefasə,
də sə ki ε ʁεste də sε tʁasə.
ɡaɲe paʁ la-εnə,
si ɔ̃ tuʃə a sø kə ʒεmə,
pa lə tɑ̃ puʁ la tʁεvə.
tεllə ynə bεtə sovaʒə,
fε sɔʁtiʁ ma kɔlεʁə e ma ʁaʒə.
ʒə dəvjɛ̃ lɑ̃fe,
sε ma ɡeʁə.
il ni a pa də paʁdɔ̃,
dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃ ʁɔ̃ʒe də pwazɔ̃.
mə sɔʁ də mε ɡɔ̃ɡ,
ɡaʁə a sø ki kʁwaze ma ʁutə, plɔ̃ʒe.
ʒə napɔʁtə pa la ʃalœʁ,
si ɔ̃ fε dy mal a sø ki sɔ̃ ʃεʁ a mɔ̃ kœʁ.
ʒə pɔʁtə malœʁ,
dɑ̃ lε tenεbʁə- də la pœʁ.
tɔʁtyʁə də dulœʁ,
a teʁə sə məʁe.
si lə fytyʁ sekʁi,
ʒə vø bjɛ̃ tʁase sε liɲə sɑ̃ mepʁi.
puʁ œ̃ suʁiʁə də vu,
ʒə pozə mεz- aʁməz- a vo ʒənu.
vɔtʁə mɛ̃ tɑ̃dɥ kɔ̃tʁə la mjεnə,
ʒə sε mɛ̃tənɑ̃ kə lamuʁ apεzə la-εnə.