Poème-France.com

Poeme : Tu Es Mon AmourTu Es Mon Amour

Toi seul connais mes secrets,
Mes vices visages sont masqués.
Sais comprendre et me pardonner,
Toi seul supporte mes caprices.
Dans mes délires discernent mes désirs.
Tu es toujours là pour moi
M’aides à garder l’espoir et foi.
Avec toi, je n’ai besoin de fard,
Tu es ma folie, joie, jour de cafard.
La tendresse, ta patience, ton charme.
Quand je suis pas bien dans ma peau,
Toi seul sais trouver les mots, qu’il faut.
Sais deviner, pensée de mes soucies,
Me réconforte lorsque je faillie.
Me combles delà des espérances pires.
Toi, mon être, amour a su conquérir,
Effacer les blessures passé, reconstruire.
Mon autre, mon héros, ma fanion,
Mon trésor, ma muse, ma passion…
Je t’admire, te soutiens, ma raison.
Mon homme, mon allié, mon compagnon,
Mon rocher, mon refuge, ma maison.
Celui qui fait battre mon cœur dont j’ai besoin,
Mon avenir, ma vie, mon destin.
Toi élu, dont je suis amoureuse, mon souverain.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa səl kɔnε mε sεkʁε,
mε visə vizaʒə sɔ̃ maske.
sε kɔ̃pʁɑ̃dʁə e mə paʁdɔne,
twa səl sypɔʁtə mε kapʁisə.
dɑ̃ mε deliʁə disεʁne mε deziʁ.
ty ε tuʒuʁ la puʁ mwa
mεdəz- a ɡaʁde lεspwaʁ e fwa.
avεk twa, ʒə nε bəzwɛ̃ də faʁ,
ty ε ma fɔli, ʒwa, ʒuʁ də kafaʁ.
la tɑ̃dʁεsə, ta pasjɑ̃sə, tɔ̃ ʃaʁmə.
kɑ̃ ʒə sɥi pa bjɛ̃ dɑ̃ ma po,
twa səl sε tʁuve lε mo, kil fo.
sε dəvine, pɑ̃se də mε susi,
mə ʁekɔ̃fɔʁtə lɔʁskə ʒə faji.
mə kɔ̃blə dəla dεz- εspeʁɑ̃sə piʁə.
twa, mɔ̃n- εtʁə, amuʁ a sy kɔ̃keʁiʁ,
efase lε blesyʁə pase, ʁəkɔ̃stʁɥiʁə.
mɔ̃n- otʁə, mɔ̃n- eʁo, ma fanjɔ̃,
mɔ̃ tʁezɔʁ, ma myzə, ma pasjɔ̃…
ʒə tadmiʁə, tə sutjɛ̃, ma ʁεzɔ̃.
mɔ̃n- ɔmə, mɔ̃n- alje, mɔ̃ kɔ̃paɲɔ̃,
mɔ̃ ʁoʃe, mɔ̃ ʁəfyʒə, ma mεzɔ̃.
səlɥi ki fε batʁə mɔ̃ kœʁ dɔ̃ ʒε bəzwɛ̃,
mɔ̃n- avəniʁ, ma vi, mɔ̃ dεstɛ̃.
twa ely, dɔ̃ ʒə sɥiz- amuʁøzə, mɔ̃ suvəʁɛ̃.