Poeme-France : Lecture Écrit Sentiment

Poeme : Petit Caillou Blanc

Poème Sentiment
Publié le 07/01/2012 13:39

L'écrit contient 284 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Indienne

Petit Caillou Blanc

Petit Caillou blanc s’est posé sur mon chemin,
Signe du destin, délicatement, je l’ai pris dans la main,
Le posant doucement, précieusement contre moi.
Petit Caillou, j’ai senti ton soupir disant « je suis bien ».

… Petit Caillou blanc s’est alors blotti contre mon cœur
Me parlant de demain, de notre futur bonheur
Ne voulant plus entendre des cris et des pleurs
Seulement mon rire lui donnant de la chaleur.

Petit Caillou blanc, je t’ai pris pour te ranger dans mon cœur
Ta place était là, déjà réservée, tu le savais
Naturellement tu es venu t’y glisser avec candeur
A jamais, tu y as laissé ton empreinte, je l’ai captée.

Petit Caillou blanc, je t’y garderai très longtemps
Tu n’as pas pu tricher, toi qui à mes yeux, est si grand
Toi qui croyais en nous, tel un premier amour d’adolescents
Toi doux, caressant comme le soleil couchant sur l’Océan.

Petit Caillou blanc, prend ma douceur et ma sérénité
Mes caresses, mes touchés, mes tendres baisers
Regardons posément la rivière de notre vie s ’écouler
Tu pourras quand tu le voudras, venir t’y reposer.

Petit Caillou blanc, regarde–moi et tu liras dans mes yeux.
Mon Amour pour toi n’est pas un jeu, il brûle en moi, c’est du feu
Touche ma peau dorée, pour toi elle s’est faite velours,
Mes lèvres ne s’entrouvrent que pour te souffler des mots d’amour.

Petit Caillou blanc, arrête d’avoir peur du bonheur
Mes mains qui te respirent, te l’offrent sans pudeur
Simplement sans cris, sans terreur, sans douleur
Saisis-le et porte-le avec joie, mets-le dans ton cœur
 • Pieds Hyphénique: Petit Caillou Blanc

  pe=tit=cail=lou=blanc=sest=po=sé=sur=mon=che=min 12
  si=gne=du=des=tin=dé=li=ca=te=ment=je=lai=pris=dans=la=main 16
  le=po=sant=dou=ce=ment=pré=cieu=se=ment=con=tre=moi 13
  pe=tit=cail=lou=jai=sen=ti=ton=sou=pir=di=sant=je=suis=bien 15

  pe=tit=cail=lou=blanc=sest=a=lors=blot=ti=con=tre=mon=cœur 15
  me=par=lant=de=de=main=de=no=tre=fu=tur=bon=heur 13
  ne=vou=lant=plus=en=ten=dre=des=cris=et=des=pleurs 12
  seu=le=ment=mon=ri=re=lui=don=nant=de=la=cha=leur 13

  pe=tit=cail=lou=blanc=je=tai=pris=pour=te=ran=ger=dans=mon=cœur 15
  ta=pla=ce=é=tait=là=dé=jà=ré=ser=vée=tu=le=sa=vais 15
  na=tu=rel=le=ment=tu=es=ve=nu=ty=glis=ser=a=vec=can=deur 16
  a=ja=mais=tu=y=as=lais=sé=ton=em=prein=te=je=lai=cap=tée 16

  pe=tit=cail=lou=blanc=je=ty=gar=de=rai=très=long=temps 13
  tu=nas=pas=pu=tri=cher=toi=qui=à=mes=y=eux=est=si=grand 15
  toi=qui=cro=yais=en=nous=tel=un=pre=mier=a=mour=da=do=les=cents 16
  toi=doux=ca=res=sant=com=me=le=so=leil=cou=chant=sur=lo=cé=an 16

  pe=tit=cail=lou=blanc=prend=ma=dou=ceur=et=ma=sé=ré=ni=té 15
  mes=ca=res=ses=mes=tou=chés=mes=ten=dres=bai=sers 12
  re=gar=dons=po=sément=la=ri=viè=re=de=no=tre=vie=sé=cou=ler 16
  tu=pour=ras=quand=tu=le=vou=dras=ve=nir=ty=re=po=ser 14

  pe=tit=caillou=blanc=re=gar=de=moi=et=tu=li=ras=dans=mes=y=eux 16
  mon=a=mour=pour=toi=nest=pas=un=jeu=il=brû=leen=moi=cest=du=feu 16
  tou=che=ma=peau=do=rée=pour=toi=el=le=sest=fai=te=ve=lours 15
  mes=lè=vres=ne=sen=trou=vrent=que=pour=te=souf=fler=des=mots=da=mour 16

  pe=tit=cail=lou=blanc=ar=rê=te=da=voir=peur=du=bon=heur 14
  mes=mains=qui=te=res=pi=rent=te=lof=frent=sans=pu=deur 13
  sim=ple=ment=sans=cris=sans=ter=reur=sans=dou=leur 11
  sai=sis=le=et=por=te=le=a=vec=joie=mets=le=dans=ton=cœur 15
 • Phonétique : Petit Caillou Blanc

  pəti kaju blɑ̃ sε poze syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃,
  siɲə dy dεstɛ̃, delikatəmɑ̃, ʒə lε pʁi dɑ̃ la mɛ̃,
  lə pozɑ̃ dusəmɑ̃, pʁesjøzəmɑ̃ kɔ̃tʁə mwa.
  pəti kaju, ʒε sɑ̃ti tɔ̃ supiʁ dizɑ̃t « ʒə sɥi bjən ».

  … pəti kaju blɑ̃ sεt- alɔʁ blɔti kɔ̃tʁə mɔ̃ kœʁ
  mə paʁlɑ̃ də dəmɛ̃, də nɔtʁə fytyʁ bɔnœʁ
  nə vulɑ̃ plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə dε kʁiz- e dε plœʁ
  sələmɑ̃ mɔ̃ ʁiʁə lɥi dɔnɑ̃ də la ʃalœʁ.

  pəti kaju blɑ̃, ʒə tε pʁi puʁ tə ʁɑ̃ʒe dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ta plasə etε la, deʒa ʁezεʁve, ty lə savε
  natyʁεllmɑ̃ ty ε vəny ti ɡlise avεk kɑ̃dœʁ
  a ʒamε, ty i a lεse tɔ̃n- ɑ̃pʁɛ̃tə, ʒə lε kapte.

  pəti kaju blɑ̃, ʒə ti ɡaʁdəʁε tʁε lɔ̃tɑ̃
  ty na pa py tʁiʃe, twa ki a mεz- iø, ε si ɡʁɑ̃
  twa ki kʁwajεz- ɑ̃ nu, tεl œ̃ pʁəmje amuʁ dadɔlesɑ̃
  twa du, kaʁesɑ̃ kɔmə lə sɔlεj kuʃɑ̃ syʁ lɔseɑ̃.

  pəti kaju blɑ̃, pʁɑ̃ ma dusœʁ e ma seʁenite
  mε kaʁesə, mε tuʃe, mε tɑ̃dʁə- bεze
  ʁəɡaʁdɔ̃ pozemɑ̃ la ʁivjεʁə də nɔtʁə vi sekule
  ty puʁʁa kɑ̃ ty lə vudʁa, vəniʁ ti ʁəpoze.

  pəti kaju blɑ̃, ʁəɡaʁdə mwa e ty liʁa dɑ̃ mεz- iø.
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa nε pa œ̃ ʒø, il bʁylə ɑ̃ mwa, sε dy fø
  tuʃə ma po dɔʁe, puʁ twa εllə sε fεtə vəluʁ,
  mε lεvʁə- nə sɑ̃tʁuvʁe kə puʁ tə sufle dε mo damuʁ.

  pəti kaju blɑ̃, aʁεtə davwaʁ pœʁ dy bɔnœʁ
  mε mɛ̃ ki tə ʁεspiʁe, tə lɔfʁe sɑ̃ pydœʁ
  sɛ̃pləmɑ̃ sɑ̃ kʁi, sɑ̃ teʁœʁ, sɑ̃ dulœʁ
  sεzi lə e pɔʁtə lə avεk ʒwa, mεt lə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Petit Caillou Blanc

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=sε=po=ze=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  si=ɲə=dy=dεs=tɛ̃=de=li=ka=tə=mɑ̃=ʒə=lε=pʁi=dɑ̃=la=mɛ̃ 16
  lə=po=zɑ̃=du=sə=mɑ̃=pʁe=sj=ø=zə=mɑ̃=kɔ̃=tʁə=mwa 14
  pə=ti=ka=ju=ʒε=sɑ̃=ti=tɔ̃=su=piʁ=di=zɑ̃t=ʒə=sɥi=bjən 15

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=sε=ta=lɔʁ=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=mɔ̃=kœ=ʁə 16
  mə=paʁ=lɑ̃=də=də=mɛ̃=də=nɔ=tʁə=fy=tyʁ=bɔ=nœ=ʁə 14
  nə=vu=lɑ̃=plys=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=dε=kʁi=ze=dε=plœ=ʁə 13
  sə=lə=mɑ̃=mɔ̃=ʁi=ʁə=lɥi=dɔ=nɑ̃=də=la=ʃa=lœ=ʁə 14

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=ʒə=tε=pʁi=puʁ=tə=ʁɑ̃=ʒe=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 16
  ta=pla=sə=e=tε=la=de=ʒa=ʁe=zεʁ=ve=ty=lə=sa=vε 15
  na=ty=ʁεl=lmɑ̃=ty=ε=və=ny=ti=ɡli=se=a=vεk=kɑ̃=dœ=ʁə 16
  a=ʒa=mε=ty=i=a=lε=se=tɔ̃=nɑ̃=pʁɛ̃=tə=ʒə=lε=kap=te 16

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=ʒə=ti=ɡaʁ=də=ʁε=tʁε=lɔ̃=tɑ̃ 13
  ty=na=pa=py=tʁi=ʃe=twa=ki=a=mε=zi=ø=ε=si=ɡʁɑ̃ 15
  twa=ki=kʁwa=jε=zɑ̃=nu=tεl=œ̃=pʁə=mje=a=muʁ=da=dɔ=le=sɑ̃ 16
  twa=du=ka=ʁe=sɑ̃=kɔ=mə=lə=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃=syʁ=lɔ=se=ɑ̃ 16

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=pʁɑ̃=ma=du=sœ=ʁə=e=ma=se=ʁe=ni=te 16
  mε=ka=ʁe=sə=mε=tu=ʃe=mε=tɑ̃=dʁə=bε=ze 12
  ʁə=ɡaʁ=dɔ̃=po=ze=mɑ̃=la=ʁi=vjεʁə=də=nɔ=tʁə=vi=se=ku=le 16
  ty=puʁ=ʁa=kɑ̃=ty=lə=vu=dʁa=və=niʁ=ti=ʁə=po=ze 14

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=ʁə=ɡaʁdə=mwa=e=ty=li=ʁa=dɑ̃=mε=zi=ø 16
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=nε=pa=œ̃=ʒø=il=bʁylə=ɑ̃=mwa=sε=dy=fø 16
  tu=ʃə=ma=po=dɔ=ʁe=puʁ=twa=εl=lə=sε=fε=tə=və=luʁ 15
  mε=lε=vʁə=nə=sɑ̃=tʁu=vʁe=kə=puʁ=tə=su=fle=dε=mo=da=muʁ 16

  pə=ti=ka=ju=blɑ̃=a=ʁε=tə=da=vwaʁ=pœ=ʁə=dy=bɔ=nœʁ 15
  mε=mɛ̃=ki=tə=ʁεs=pi=ʁe=tə=lɔ=fʁe=sɑ̃=py=dœ=ʁə 14
  sɛ̃=plə=mɑ̃=sɑ̃=kʁi=sɑ̃=te=ʁœ=ʁə=sɑ̃=du=lœʁ 12
  sε=zi=lə=e=pɔʁ=tə=lə=a=vεk=ʒwa=mεt=lə=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə 16

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.