Poème-France.com

Poeme : Reviens Ô AmourReviens Ô Amour

J’ai voulu écrire ton nom dans la dune,
Et pourquoi pas même graver sur la lune.
Toi, feu de braise, joie, mon refuge m’assure,
J’ai marqué des mots, maladresse laisse paraître.
Sur une feuille blanche couche vers de paresse,
Laissant les heures, secondes inachevées de détresse.

J’ai voulu parler au vent l’essentiel,
Chasse les nuages, ton absence me rappelle.
J’ai dessiné ton visage dans les blés champs,
Mais très vite balayé, perles de pluie torrents.
Joyeuse, j’ai cavalé toujours comme un enfant,
Tellement heureuse, j’y ai même cru un instant.

J’ai cherché en vain mille solutions,
Peut-être un remède attire ton attention…
Pour que la brise m’apporte un peu de toi,
J’ai crié mon amour sur le chemin bien des fois.
Sous les branches, feuilles mortes assemblées,
Laissant rêvasser tes baisers sur l’arbre éternité.

Sur une scène d’amour, je me suis arrêtée sur pose,
Une mélodie douce caresse de couplet déposé.
Pour toi mon cœur digne virtuose compose,
Une petite chanson dans mon âme porte ton nom.
Reviens ô amour mon histoire, des raisons,
M’envoler dans tes bras aux cieux des faucons.
Indienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε vuly ekʁiʁə tɔ̃ nɔ̃ dɑ̃ la dynə,
e puʁkwa pa mεmə ɡʁave syʁ la lynə.
twa, fø də bʁεzə, ʒwa, mɔ̃ ʁəfyʒə masyʁə,
ʒε maʁke dε mo, maladʁεsə lεsə paʁεtʁə.
syʁ ynə fœjə blɑ̃ʃə kuʃə vεʁ də paʁεsə,
lεsɑ̃ lεz- œʁ, səɡɔ̃dəz- inaʃəve də detʁεsə.

ʒε vuly paʁle o vɑ̃ lesɑ̃sjεl,
ʃasə lε nɥaʒə, tɔ̃n- absɑ̃sə mə ʁapεllə.
ʒε desine tɔ̃ vizaʒə dɑ̃ lε ble ʃɑ̃,
mε tʁε vitə balεje, pεʁlə- də plɥi tɔʁɑ̃.
ʒwajøzə, ʒε kavale tuʒuʁ kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃,
tεllmɑ̃ œʁøzə, ʒi ε mεmə kʁy œ̃n- ɛ̃stɑ̃.

ʒε ʃεʁʃe ɑ̃ vɛ̃ milə sɔlysjɔ̃,
pø tεtʁə œ̃ ʁəmεdə atiʁə tɔ̃n- atɑ̃sjɔ̃…
puʁ kə la bʁizə mapɔʁtə œ̃ pø də twa,
ʒε kʁje mɔ̃n- amuʁ syʁ lə ʃəmɛ̃ bjɛ̃ dε fwa.
su lε bʁɑ̃ʃə, fœjə mɔʁtəz- asɑ̃ble,
lεsɑ̃ ʁεvase tε bεze syʁ laʁbʁə etεʁnite.

syʁ ynə sεnə damuʁ, ʒə mə sɥiz- aʁεte syʁ pozə,
ynə melɔdi dusə kaʁεsə də kuplε depoze.
puʁ twa mɔ̃ kœʁ diɲə viʁtyozə kɔ̃pozə,
ynə pətitə ʃɑ̃sɔ̃ dɑ̃ mɔ̃n- amə pɔʁtə tɔ̃ nɔ̃.
ʁəvjɛ̃z- o amuʁ mɔ̃n- istwaʁə, dε ʁεzɔ̃,
mɑ̃vɔle dɑ̃ tε bʁaz- o sjø dε fokɔ̃.