Poème-France.com

Poeme : Les ProblèmesLes Problèmes

Tu essaye de garder le sourire
Pour un secret d’avenir
Si tu révise ton histoire
Tu le verras matin et soir
Ouvre ton œil pour la réalité
Pour une gloire sensibilisé
Ne quitte pas la vie des forts ! ! ! ! !
Tu essaye tu t’en-sors ! ! ! !
Tu verras ta vies a 10 ans
Où tu le révéras sa pour 100 ans
Ne lâche pas ta douleur
Sa devient que du malheur
Ouvre ton âme a l’aventure
Maintenant tu le trouve dure

Pour un espoir plus pure
Ayameo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty esεj də ɡaʁde lə suʁiʁə
puʁ œ̃ sεkʁε davəniʁ
si ty ʁevizə tɔ̃n- istwaʁə
ty lə veʁa matɛ̃ e swaʁ
uvʁə tɔ̃n- œj puʁ la ʁealite
puʁ ynə ɡlwaʁə sɑ̃sibilize
nə kitə pa la vi dε fɔʁ ! ! !
ty esεj ty tɑ̃ sɔʁ ! ! !
ty veʁa ta viz- a diz- ɑ̃
u ty lə ʁeveʁa sa puʁ sɑ̃t- ɑ̃
nə laʃə pa ta dulœʁ
sa dəvjɛ̃ kə dy malœʁ
uvʁə tɔ̃n- amə a lavɑ̃tyʁə
mɛ̃tənɑ̃ ty lə tʁuvə dyʁə

puʁ œ̃n- εspwaʁ plys pyʁə