Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Amour Du Passé

Poème Amour
Publié le 17/01/2012 13:44

L'écrit contient 121 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Ayameo

L’Amour Du Passé

 • L’amour du passé *
  Lui si doux sans peine
  Les mots infinis qui saignent
  Le pouvoir de l’amour qui règne
  Je te donne mon sourire
  Je donne ma vie
  Sans jamais te trahir
  J’ouvre mon cœur que j’ai sentis
  T’est gravé dans mon cœur
  T’est pleine de bonheur
  Je te donne toute la douceur
  Je me rappelle chaque instant
  De notre amour du printemps
  En face de chaque ans
  Oui oui nous le savons

  Tu a tout mon parrain
  Quand je cherche notre chemin
  Je trouve qu’un destin
  Aimer une chose grande
  Que personne ne pourra le prendre
  Sous chaque nuit sombre
  Le destin viens pour nous souriez
  Oublie pas toujours je vais t’aimer
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Du Passé

  as=té=ris=que=la=mour=du=pas=sé=as=té=risque 12
  lui=si=doux=sans=pei=ne 6
  les=mots=in=fi=nis=qui=saignent 7
  le=pou=voir=de=la=mour=qui=règne 8
  je=te=donne=mon=sou=rire 6
  je=don=ne=ma=vie 5
  sans=ja=mais=te=tra=hir 6
  jouvre=mon=cœur=que=jai=sen=tis 7
  test=gra=vé=dans=mon=cœur 6
  test=plei=ne=de=bon=heur 6
  je=te=donne=tou=te=la=dou=ceur 8
  je=me=rap=pel=le=cha=queins=tant 8
  de=notrea=mour=du=prin=temps 6
  en=face=de=cha=que=ans 6
  oui=oui=nous=le=sa=vons 6

  tu=a=tout=mon=par=rain 6
  quand=je=cherche=no=tre=che=min 7
  je=trou=ve=quun=des=tin 6
  ai=mer=une=cho=se=grande 6
  que=per=sonne=ne=pour=ra=le=prendre 8
  sous=cha=que=nuit=som=bre 6
  le=des=tin=viens=pour=nous=sou=riez 8
  ou=blie=pas=tou=jours=je=vais=tai=mer 9
 • Phonétique : L’Amour Du Passé

  asteʁiskə lamuʁ dy pase asteʁiskə
  lɥi si du sɑ̃ pεnə
  lε moz- ɛ̃fini ki sεɲe
  lə puvwaʁ də lamuʁ ki ʁεɲə
  ʒə tə dɔnə mɔ̃ suʁiʁə
  ʒə dɔnə ma vi
  sɑ̃ ʒamε tə tʁaiʁ
  ʒuvʁə mɔ̃ kœʁ kə ʒε sɑ̃ti
  tε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  tε plεnə də bɔnœʁ
  ʒə tə dɔnə tutə la dusœʁ
  ʒə mə ʁapεllə ʃakə ɛ̃stɑ̃
  də nɔtʁə amuʁ dy pʁɛ̃tɑ̃
  ɑ̃ fasə də ʃakə ɑ̃
  ui ui nu lə savɔ̃

  ty a tu mɔ̃ paʁɛ̃
  kɑ̃ ʒə ʃεʁʃə nɔtʁə ʃəmɛ̃
  ʒə tʁuvə kœ̃ dεstɛ̃
  εme ynə ʃozə ɡʁɑ̃də
  kə pεʁsɔnə nə puʁʁa lə pʁɑ̃dʁə
  su ʃakə nɥi sɔ̃bʁə
  lə dεstɛ̃ vjɛ̃ puʁ nu suʁje
  ubli pa tuʒuʁ ʒə vε tεme
 • Pieds Phonétique : L’Amour Du Passé

  as=te=ʁiskə=la=muʁ=dy=pa=se=as=te=ʁiskə 11
  lɥi=si=du=sɑ̃=pε=nə 6
  lε=mo=zɛ̃=fi=ni=ki=sε=ɲe 8
  lə=pu=vwaʁ=də=la=muʁ=ki=ʁεɲə 8
  ʒə=tə=dɔ=nə=mɔ̃=su=ʁi=ʁə 8
  ʒə=dɔ=nə=ma=vi 5
  sɑ̃=ʒa=mε=tə=tʁa=iʁ 6
  ʒu=vʁə=mɔ̃=kœʁ=kə=ʒε=sɑ̃=ti 8
  tε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  tε=plε=nə=də=bɔ=nœ=ʁə 7
  ʒə=tə=dɔnə=tu=tə=la=du=sœʁ 8
  ʒə=mə=ʁa=pεl=lə=ʃakə=ɛ̃s=tɑ̃ 8
  də=nɔ=tʁə=a=muʁ=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 8
  ɑ̃=fa=sə=də=ʃa=kə=ɑ̃ 7
  u=i=u=i=nu=lə=sa=vɔ̃ 8

  ty=a=tu=mɔ̃=pa=ʁɛ̃ 6
  kɑ̃=ʒə=ʃεʁ=ʃə=nɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃ 8
  ʒə=tʁu=və=kœ̃=dεs=tɛ̃ 6
  ε=me=y=nə=ʃo=zə=ɡʁɑ̃=də 8
  kə=pεʁ=sɔnə=nə=puʁ=ʁa=lə=pʁɑ̃dʁə 8
  su=ʃa=kə=nɥi=sɔ̃=bʁə 6
  lə=dεs=tɛ̃=vjɛ̃=puʁ=nu=su=ʁje 8
  u=bli=pa=tu=ʒuʁʒə=vε=tε=me 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.