Poème-France.com

Poeme : A Mon Deusième PapaA Mon Deusième Papa

TOI QUI IL YA DEUX ANS EST RENTRER DANS MA VIE
TOI QUIL DEPUIS DEUX ANS EFFACE MAIS SOUCIS
TU ES LE MARI DE MA MAMAN
ET A FAIT DE MOI TON PREMIERE ENFANT

JSUIS TRISTE QUAND T PAS LA
ET MALEUREUSE QUAND TU TEN VA
MAIS TU TRAVAILLE BEAUCOUP
JE NE TEN VEUT PAS PAPA

PAPA, MAIS TU NAI PAS MON PERE
JAURAI TANT AIMER QUE TU LE SOIS
OUTRE LES BANALITER SANGUINE
OUTRE LES ORIGINE
C TOI MON PAPA

ON MA TOUJOURS DIT
QUN PERE ON EN AVAIT UN
MAIS JPE PAS APPELLER BO PERE QUELQUN
QUI ME PERMET DE RESTER EN VIE

MON PERE CAR JEN AI UN
A ETE LA JUSQUA LAGE DE 10 ANS
ET APRES CE FUS LE GRAND NEANT
LA OU JAVAIS LE PLUS BEOSIN DE LUI

DEVINER CQUE DEVIENT
UNE ADOLESCENTE SANS PERE
ELLE DEVIENT DROGUER ET FAIT LA MISERE A CA MERE
HEURESEMENT QUE JAI EU UN BO PERE

POURQUOI C PAS PUNIBLE PAR LA LOI
DAVOIR FAIT UN ENFANT ET DE NETRE PAS LA
ETRE ABSENT A UN POINT QUELLE APELLE UN AUTRE PAPA
ET TU C PAPA LUI JE LAIME BIEN PLUS QUE TOI

CAR TU MA QUITTER ALORS QUE JE TAIMER
TU MA QUITTER LA OU JAVAIS LE PLUS BESOIN DE TOI
JAI JAMAIS VU UN PERE AUSSI MAUVAIS QUE CA
G DE LA HAINE LELE PIRE QUE CA ENVERS TOI PAPA

MAIS A TOI ABDEL, MERCI DETRE LA
QUE SERAI-JE DEVENUE SANS TOI
MAIS A TOI ABDEL, MERCI DETRE LA
SERAI-JE ENCORE SUR CETTE TERRE SI TU NETAIT PAS LA
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

QUE DIRE DE PLUS JE PESNE QUE CE POEME EXPLIQUE TOUT C UN POEME QUE JE PUBLIE AVEC UNE CERTAINE PUDEUR CAR C CELUI DANS LE QUELE JOUVRE LE PLUS MON COEUR
LAISSER DES COMMENTAIRE MERCI AMELIE


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki il ia døz- ɑ̃ ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
twa kj dəpɥi døz- ɑ̃ efasə mε susi
ty ε lə maʁi də ma mamɑ̃
e a fε də mwa tɔ̃ pʁəmjəʁə ɑ̃fɑ̃

ʒsɥi tʁistə kɑ̃ te pa la
e maləʁøzə kɑ̃ ty tεn va
mε ty tʁavajə boku
ʒə nə tεn vø pa papa

papa, mε ty nε pa mɔ̃ pəʁə
ʒoʁε tɑ̃ εme kə ty lə swa
utʁə lε banalite sɑ̃ɡinə
utʁə lεz- ɔʁiʒinə
se twa mɔ̃ papa

ɔ̃ ma tuʒuʁ di
kn pəʁə ɔ̃n- ɑ̃n- avε œ̃
mε ʒpə pa apεlle bo pəʁə kεlkn
ki mə pεʁmε də ʁεste ɑ̃ vi

mɔ̃ pəʁə kaʁ ʒεn ε œ̃
a ətə la ʒyska laʒə də diz- ɑ̃
e apʁə- sə fy lə ɡʁɑ̃ nəɑ̃
la u ʒavε lə plys bəozɛ̃ də lɥi

dəvine k dəvjɛ̃
ynə adɔlesɑ̃tə sɑ̃ pəʁə
εllə dəvjɛ̃ dʁɔɡe e fε la mizəʁə a ka məʁə
œʁəzəmɑ̃ kə ʒε y œ̃ bo pəʁə

puʁkwa se pa pyniblə paʁ la lwa
davwaʁ fε œ̃n- ɑ̃fɑ̃ e də nεtʁə pa la
εtʁə absɑ̃ a œ̃ pwɛ̃ kεllə apεllə œ̃n- otʁə papa
e ty se papa lɥi ʒə lεmə bjɛ̃ plys kə twa

kaʁ ty ma kite alɔʁ kə ʒə tεme
ty ma kite la u ʒavε lə plys bəzwɛ̃ də twa
ʒε ʒamε vy œ̃ pəʁə osi movε kə ka
ʒe də la-εnə lələ piʁə kə ka ɑ̃vεʁ twa papa

mεz- a twa abdεl, mεʁsi dətʁə la
kə səʁε ʒə dəvənɥ sɑ̃ twa
mεz- a twa abdεl, mεʁsi dətʁə la
səʁε ʒə ɑ̃kɔʁə syʁ sεtə teʁə si ty nətε pa la