Poeme : A Mon Deusième Papa

A Mon Deusième Papa

TOI QUI IL YA DEUX ANS EST RENTRER DANS MA VIE
TOI QUIL DEPUIS DEUX ANS EFFACE MAIS SOUCIS
TU ES LE MARI DE MA MAMAN
ET A FAIT DE MOI TON PREMIERE ENFANT

JSUIS TRISTE QUAND T PAS LA
ET MALEUREUSE QUAND TU TEN VA
MAIS TU TRAVAILLE BEAUCOUP
JE NE TEN VEUT PAS PAPA

PAPA, MAIS TU NAI PAS MON PERE
JAURAI TANT AIMER QUE TU LE SOIS
OUTRE LES BANALITER SANGUINE
OUTRE LES ORIGINE
C TOI MON PAPA

ON MA TOUJOURS DIT
QUN PERE ON EN AVAIT UN
MAIS JPE PAS APPELLER BO PERE QUELQUN
QUI ME PERMET DE RESTER EN VIE

MON PERE CAR JEN AI UN
A ETE LA JUSQUA LAGE DE 10 ANS
ET APRES CE FUS LE GRAND NEANT
LA OU JAVAIS LE PLUS BEOSIN DE LUI

DEVINER CQUE DEVIENT
UNE ADOLESCENTE SANS PERE
ELLE DEVIENT DROGUER ET FAIT LA MISERE A CA MERE
HEURESEMENT QUE JAI EU UN BO PERE

POURQUOI C PAS PUNIBLE PAR LA LOI
DAVOIR FAIT UN ENFANT ET DE NETRE PAS LA
ETRE ABSENT A UN POINT QUELLE APELLE UN AUTRE PAPA
ET TU C PAPA LUI JE LAIME BIEN PLUS QUE TOI

CAR TU MA QUITTER ALORS QUE JE TAIMER
TU MA QUITTER LA OU JAVAIS LE PLUS BESOIN DE TOI
JAI JAMAIS VU UN PERE AUSSI MAUVAIS QUE CA
G DE LA HAINE LELE PIRE QUE CA ENVERS TOI PAPA

MAIS A TOI ABDEL, MERCI DETRE LA
QUE SERAI-JE DEVENUE SANS TOI
MAIS A TOI ABDEL, MERCI DETRE LA
SERAI-JE ENCORE SUR CETTE TERRE SI TU NETAIT PAS LA

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Mon Deusième Papa

  toi=qui=il=ya=deux=ans=est=ren=trer=dans=ma=vie 12
  toi=quil=de=puis=deux=ans=ef=face=mais=sou=cis 11
  tu=es=le=ma=ri=de=ma=ma=man 9
  et=a=fait=de=moi=ton=pre=mie=reen=fant 10

  jsuis=tris=te=quand=t=pas=la 7
  et=ma=leu=reu=se=quand=tu=ten=va 9
  mais=tu=tra=vail=le=beau=coup 7
  je=ne=ten=veut=pas=pa=pa 7

  pa=pa=mais=tu=nai=pas=mon=pere 8
  jau=rai=tant=ai=mer=que=tu=le=sois 9
  ou=tre=les=ba=na=li=ter=san=gui=ne 10
  ou=tre=les=o=ri=gi=ne 7
  c=toi=mon=pa=pa 5

  on=ma=tou=jours=dit 5
  qun=pe=re=on=en=a=vait=un 8
  mais=j=pe=pas=ap=pel=ler=bo=pe=re=quel=qun 12
  qui=me=per=met=de=res=ter=en=vie 9

  mon=pe=re=car=jen=ai=un 7
  a=e=te=la=jus=qua=lage=de=dix=ans 10
  et=a=pres=ce=fus=le=grand=neant 8
  la=ou=ja=vais=le=plus=beo=sin=de=lui 10

  de=vi=ner=c=que=de=vient 7
  u=ne=a=do=les=cen=te=sans=pere 9
  elle=de=vient=dro=guer=et=fait=la=mise=rea=ca=mere 12
  heu=re=se=ment=que=jai=eu=un=bo=pere 10

  pour=quoi=c=pas=pu=ni=ble=par=la=loi 10
  da=voir=fait=un=en=fant=et=de=ne=tre=pas=la 12
  etreab=sent=a=un=point=quel=le=a=pel=le=un=autre=pa=pa 14
  et=tu=c=pa=pa=lui=je=laime=bien=plus=que=toi 12

  car=tu=ma=quit=ter=a=lors=que=je=tai=mer 11
  tu=ma=quit=ter=la=ou=ja=vais=le=plus=be=soin=de=toi 14
  jai=ja=mais=vu=un=pe=reaus=si=mau=vais=que=ca 12
  g=de=la=haine=le=le=pi=re=que=ca=en=vers=toi=pa=pa 15

  mais=a=toi=ab=del=mer=ci=de=tre=la 10
  que=se=rai=je=de=ve=nue=sans=toi 9
  mais=a=toi=ab=del=mer=ci=de=tre=la 10
  se=rai=jeen=core=sur=cet=te=ter=re=si=tu=ne=tait=pas=la 15
 • Phonétique : A Mon Deusième Papa

  twa ki il ia døz- ɑ̃ ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
  twa kj dəpɥi døz- ɑ̃ efasə mε susi
  ty ε lə maʁi də ma mamɑ̃
  e a fε də mwa tɔ̃ pʁəmjəʁə ɑ̃fɑ̃

  ʒsɥi tʁistə kɑ̃ te pa la
  e maləʁøzə kɑ̃ ty tεn va
  mε ty tʁavajə boku
  ʒə nə tεn vø pa papa

  papa, mε ty nε pa mɔ̃ pəʁə
  ʒoʁε tɑ̃ εme kə ty lə swa
  utʁə lε banalite sɑ̃ɡinə
  utʁə lεz- ɔʁiʒinə
  se twa mɔ̃ papa

  ɔ̃ ma tuʒuʁ di
  kn pəʁə ɔ̃n- ɑ̃n- avε œ̃
  mε ʒpə pa apεlle bo pəʁə kεlkn
  ki mə pεʁmε də ʁεste ɑ̃ vi

  mɔ̃ pəʁə kaʁ ʒεn ε œ̃
  a ətə la ʒyska laʒə də diz- ɑ̃
  e apʁə- sə fy lə ɡʁɑ̃ nəɑ̃
  la u ʒavε lə plys bəozɛ̃ də lɥi

  dəvine k dəvjɛ̃
  ynə adɔlesɑ̃tə sɑ̃ pəʁə
  εllə dəvjɛ̃ dʁɔɡe e fε la mizəʁə a ka məʁə
  œʁəzəmɑ̃ kə ʒε y œ̃ bo pəʁə

  puʁkwa se pa pyniblə paʁ la lwa
  davwaʁ fε œ̃n- ɑ̃fɑ̃ e də nεtʁə pa la
  εtʁə absɑ̃ a œ̃ pwɛ̃ kεllə apεllə œ̃n- otʁə papa
  e ty se papa lɥi ʒə lεmə bjɛ̃ plys kə twa

  kaʁ ty ma kite alɔʁ kə ʒə tεme
  ty ma kite la u ʒavε lə plys bəzwɛ̃ də twa
  ʒε ʒamε vy œ̃ pəʁə osi movε kə ka
  ʒe də la-εnə lələ piʁə kə ka ɑ̃vεʁ twa papa

  mεz- a twa abdεl, mεʁsi dətʁə la
  kə səʁε ʒə dəvənɥ sɑ̃ twa
  mεz- a twa abdεl, mεʁsi dətʁə la
  səʁε ʒə ɑ̃kɔʁə syʁ sεtə teʁə si ty nətε pa la
 • Syllabes Phonétique : A Mon Deusième Papa

  twa=ki=il=i=a=dø=zɑ̃=ε=ʁɑ̃=tʁe=dɑ̃=ma=vi 13
  twa=kj=dəp=ɥi=dø=zɑ̃=e=fasə=mε=su=si 11
  ty=ε=lə=ma=ʁi=də=ma=ma=mɑ̃ 9
  e=a=fε=də=mwa=tɔ̃pʁə=mjə=ʁə=ɑ̃=fɑ̃ 10

  ʒsɥi=tʁis=tə=kɑ̃=te=pa=la 7
  e=ma=lə=ʁø=zə=kɑ̃=ty=tεn=va 9
  mε=ty=tʁa=va=jə=bo=ku 7
  ʒə=nə=tεn=vø=pa=pa=pa 7

  pa=pa=mε=ty=nε=pa=mɔ̃=pə=ʁə 9
  ʒo=ʁε=tɑ̃=ε=me=kə=ty=lə=swa 9
  u=tʁə=lε=ba=na=li=te=sɑ̃=ɡi=nə 10
  u=tʁə=lε=zɔ=ʁi=ʒi=nə 7
  se=twa=mɔ̃=pa=pa 5

  ɔ̃=ma=tu=ʒuʁ=di 5
  kn=pə=ʁə=ɔ̃=nɑ̃=na=vε=œ̃ 8
  mε=ʒpə=pa=a=pεl=le=bo=pə=ʁə=kεlkn 10
  ki=mə=pεʁ=mε=də=ʁεs=te=ɑ̃=vi 9

  mɔ̃=pə=ʁə=kaʁ=ʒεn=ε=œ̃ 7
  aə=tə=la=ʒys=ka=la=ʒə=də=di=zɑ̃ 10
  e=a=pʁə=sə=fy=lə=ɡʁɑ̃=nə=ɑ̃ 9
  la=u=ʒa=vεlə=plys=bə=o=zɛ̃=də=lɥi 10

  də=vi=ne=k=də=vj=ɛ̃ 7
  y=nə=a=dɔ=le=sɑ̃=tə=sɑ̃=pə=ʁə 10
  εllə=də=vjɛ̃=dʁɔ=ɡe=e=fε=la=mizə=ʁəa=ka=mə=ʁə 13
  œ=ʁə=zə=mɑ̃kə=ʒε=y=œ̃=bo=pə=ʁə 10

  puʁ=kwa=se=pa=py=ni=blə=paʁ=la=lwa 10
  da=vwaʁ=fε=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=e=də=nεtʁə=pa=la 11
  εtʁəab=sɑ̃=a=œ̃=pwɛ̃=kεllə=a=pεl=lə=œ̃=no=tʁə=pa=pa 14
  e=tyse=pa=pa=lɥiʒə=lε=mə=bjɛ̃=plys=kə=twa 11

  kaʁ=ty=ma=ki=te=a=lɔʁkə=ʒə=tε=me 10
  ty=ma=ki=te=la=u=ʒa=vεlə=plys=bə=zwɛ̃=də=twa 13
  ʒε=ʒa=mε=vy=œ̃=pə=ʁəo=si=mo=vεkə=ka 11
  ʒe=də=la-εnə=lə=lə=pi=ʁə=kə=ka=ɑ̃=vεʁ=twa=pa=pa 15

  mε=za=twa=ab=dεl=mεʁ=si=də=tʁə=la 10
  kə=sə=ʁε=ʒə=də=vənɥ=sɑ̃=twa 8
  mε=za=twa=ab=dεl=mεʁ=si=də=tʁə=la 10
  sə=ʁεʒəɑ̃=kɔ=ʁə=syʁ=sε=tə=te=ʁə=si=ty=nə=tε=pa=la 15

PostScriptum

QUE DIRE DE PLUS JE PESNE QUE CE POEME EXPLIQUE TOUT C UN POEME QUE JE PUBLIE AVEC UNE CERTAINE PUDEUR CAR C CELUI DANS LE QUELE JOUVRE LE PLUS MON COEUR
LAISSER DES COMMENTAIRE MERCI AMELIE

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/07/2004 00:00Julie_13606

il est magnifik si tu es bien l’ amélie ke je conné je ne voyé pa ta vie kom ca kan on été en colo ensemble rep moi stp eske c bien toi ki a été en colo a cerdon du loiret avec ta cousine emeline franco et ta petite soeur