Poème-France.com

Poeme : Tu Me ManqueTu Me Manque

Je rêve de toi la nuits
Je peux pas croire que tous est finis
Laisse moi encore une chance
Ne me juge pas aux consequences
D’accord j’ai fait une erreur
Ok je t’ai fait mal
J’croyais que notre histoire était banal
J’croyais et jai eu tord, si tu savais j’ai tellement de remord

Pardonne moi, je t’en prix
Je ve faire avec toi ma vie
Sans toi je nage dans l’oublie
Reviens moi je t’en supplit
Jexocerait tes priere
Fait naitre en moi cette lumiere
Je suis sûr tu feras un bon pere
Pardonne moi bb, reviens vers moi

J’ai besoin de tes paroles
Pour me faire vivre
J’ai besoin de ton parfum
Qui mennivre
J’ai tout simplment besoin de toi pour vivre
Par le bier de ce poeme
Je voudrai te dire que je regrette
ET QUE JE T’AIME
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

qu’en penssez-vous


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁεvə də twa la nɥi
ʒə pø pa kʁwaʁə kə tusz- ε fini
lεsə mwa ɑ̃kɔʁə ynə ʃɑ̃sə
nə mə ʒyʒə pa o kɔ̃səkɑ̃sə
dakɔʁ ʒε fε ynə eʁœʁ
oke ʒə tε fε mal
ʒkʁwajε kə nɔtʁə istwaʁə etε banal
ʒkʁwajεz- e ʒε y tɔʁ, si ty savε ʒε tεllmɑ̃ də ʁəmɔʁ

paʁdɔnə mwa, ʒə tɑ̃ pʁi
ʒə və fεʁə avεk twa ma vi
sɑ̃ twa ʒə naʒə dɑ̃ lubli
ʁəvjɛ̃ mwa ʒə tɑ̃ sypli
ʒεksɔsəʁε tε pʁjəʁə
fε nεtʁə ɑ̃ mwa sεtə lymjəʁə
ʒə sɥi syʁ ty fəʁaz- œ̃ bɔ̃ pəʁə
paʁdɔnə mwa be be, ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa

ʒε bəzwɛ̃ də tε paʁɔlə
puʁ mə fεʁə vivʁə
ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃ paʁfœ̃
ki mεnivʁə
ʒε tu sɛ̃plme bəzwɛ̃ də twa puʁ vivʁə
paʁ lə bje də sə poəmə
ʒə vudʁε tə diʁə kə ʒə ʁəɡʁεtə
e kə ʒə tεmə