Poeme : Merci Pour Cette Journnée

Merci Pour Cette Journnée

Tu es l’omme à qui je tien le plus au monde
Moi sans toi, c comme une terre pas ronde
Comme une classe sans élève
Comme lenseignement sans grève

Bref merci pour cette journée passer avec toi
Même si jte lai dit 1000 et une fois
Merci d’être la
Que serai- je sans toi

On as bo dire que lon a plain d’amie
Mais des vrais on en as que quelque s’un dans sa vie
Moi jvous est toi et lili
Vous me comblez de bonheur, votre amitier n’a pas de pris

Aujourd’hui jme suis tro amuser
A faire les magazin
Ont que été comme des gamin
Mais comment on c’est eclater

C’est sce jaime chez toi
Ta simpliciter, ta sinceriter
Même si tu msoule un peu parfois
Avec tes truc que tu dois acheter

C’est rien comparez a ce que tu es
Un homme quui m’aime si il en doute est capable d’aimer
Jte prend comme tu es oubliant pafois ta supèrioriter
Car ont a chacun nos default et nos qualiter

Esque ca tetonnerai si jte disait
Qu’avec toi jme sens en sécuriter
Que j’ai jamais aimer aussi fort que ca
Merci detre la pour moi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Merci Pour Cette Journnée

  tu=es=lommeà=qui=je=tien=le=plus=au=monde 10
  moi=sans=toi=c=commeu=ne=ter=re=pas=ronde 10
  com=me=u=ne=clas=se=sans=é=lè=ve 10
  com=me=len=sei=gne=ment=sans=grè=ve 9

  bref=mer=ci=pour=cette=jour=née=pas=ser=a=vec=toi 12
  même=si=j=te=lai=dit=milleet=u=ne=fois 10
  mer=ci=dê=tre=la 5
  que=se=rai=je=sans=toi 6

  on=as=bo=dire=que=lon=a=plain=da=mie 10
  mais=des=vrais=on=en=as=que=quel=que=sun=dans=sa=vie 13
  moi=j=vous=est=toi=et=li=li 8
  vous=me=com=blez=de=bon=heur=votrea=mi=tier=na=pas=de=pris 14

  au=jourd=hui=j=me=suis=tro=a=mu=ser 10
  a=fai=re=les=ma=ga=zin 7
  ont=que=é=té=com=me=des=ga=min 9
  mais=com=ment=on=cest=e=cla=ter 8

  cest=s=ce=jai=me=chez=toi 7
  ta=sim=pli=ci=ter=ta=sin=ce=ri=ter 10
  mê=me=si=tu=m=soule=un=peu=par=fois 10
  a=vec=tes=truc=que=tu=dois=a=che=ter 10

  cest=rien=com=pa=rez=a=ce=que=tu=es 10
  un=homme=quui=mai=me=si=il=en=dou=teest=ca=pa=ble=dai=mer 15
  jte=prend=comme=tu=es=ou=bliant=pa=fois=ta=su=pè=rio=ri=ter 15
  car=ont=a=cha=cun=nos=de=fault=et=nos=qua=li=ter 13

  es=que=ca=te=tonne=rai=si=j=te=di=sait 11
  qua=vec=toi=j=me=sens=en=sé=cu=ri=ter 11
  que=jai=ja=mais=ai=mer=aus=si=fort=que=ca 11
  mer=ci=de=tre=la=pour=moi 7
 • Phonétique : Merci Pour Cette Journnée

  ty ε lɔmə a ki ʒə tjɛ̃ lə plysz- o mɔ̃də
  mwa sɑ̃ twa, se kɔmə ynə teʁə pa ʁɔ̃də
  kɔmə ynə klasə sɑ̃z- elεvə
  kɔmə lɑ̃sεɲəmɑ̃ sɑ̃ ɡʁεvə

  bʁεf mεʁsi puʁ sεtə ʒuʁne pase avεk twa
  mεmə si ʒtə lε di milə e ynə fwa
  mεʁsi dεtʁə la
  kə səʁε ʒə sɑ̃ twa

  ɔ̃n- a bo diʁə kə lɔ̃ a plɛ̃ dami
  mε dε vʁεz- ɔ̃n- ɑ̃n- a kə kεlkə sœ̃ dɑ̃ sa vi
  mwa ʒvusz- ε twa e lili
  vu mə kɔ̃ble də bɔnœʁ, vɔtʁə amitje na pa də pʁi

  oʒuʁdɥi ʒmə sɥi tʁo amyze
  a fεʁə lε maɡazɛ̃
  ɔ̃ kə ete kɔmə dε ɡamɛ̃
  mε kɔmɑ̃ ɔ̃ sεt- εklate

  sε sə ʒεmə ʃe twa
  ta sɛ̃plisite, ta sɛ̃səʁite
  mεmə si ty msulə œ̃ pø paʁfwa
  avεk tε tʁyk kə ty dwaz- aʃəte

  sε ʁjɛ̃ kɔ̃paʁez- a sə kə ty ε
  œ̃n- ɔmə kɥi mεmə si il ɑ̃ dutə ε kapablə dεme
  ʒtə pʁɑ̃ kɔmə ty ε ubljɑ̃ pafwa ta sypεʁjɔʁite
  kaʁ ɔ̃ a ʃakœ̃ no dəfo e no kalite

  εskə ka tətɔnəʁε si ʒtə dizε
  kavεk twa ʒmə sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite
  kə ʒε ʒamεz- εme osi fɔʁ kə ka
  mεʁsi dətʁə la puʁ mwa
 • Syllabes Phonétique : Merci Pour Cette Journnée

  ty=ε=lɔmə=a=ki=ʒə=tjɛ̃=lə=plys=zomɔ̃də 10
  mwa=sɑ̃=twa=se=kɔmə=y=nə=te=ʁə=paʁɔ̃də 10
  kɔ=mə=y=nə=kla=sə=sɑ̃=ze=lε=və 10
  kɔ=mə=lɑ̃=sε=ɲə=mɑ̃=sɑ̃=ɡʁε=və 9

  bʁεf=mεʁ=si=puʁ=sεtə=ʒuʁ=ne=pa=se=a=vεk=twa 12
  mεmə=si=ʒtə=lε=di=mi=ləe=y=nə=fwa 10
  mεʁ=si=dε=tʁə=la 5
  kə=sə=ʁε=ʒə=sɑ̃=twa 6

  ɔ̃=na=bo=diʁə=kə=lɔ̃=a=plɛ̃=da=mi 10
  mε=dε=vʁε=zɔ̃=nɑ̃nakə=kεl=kə=sœ̃=dɑ̃=sa=vi 11
  mwa=ʒvus=zε=twa=e=li=li 7
  vumə=kɔ̃=ble=də=bɔ=nœʁ=vɔ=tʁəa=mi=tje=na=pa=də=pʁi 14

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒmə=sɥi=tʁo=a=my=ze 9
  a=fε=ʁə=lε=ma=ɡa=zɛ̃ 7
  ɔ̃=kə=e=te=kɔ=mə=dε=ɡa=mɛ̃ 9
  mε=kɔ=mɑ̃=ɔ̃=sε=tε=kla=te 8

  sε=sə=ʒε=mə=ʃe=twa 6
  ta=sɛ̃=pli=si=te=ta=sɛ̃=sə=ʁi=te 10
  mε=mə=si=ty=msu=lə=œ̃=pø=paʁ=fwa 10
  a=vεk=tε=tʁyk=kə=ty=dwa=za=ʃə=te 10

  sε=ʁjɛ̃=kɔ̃=pa=ʁe=za=sə=kə=ty=ε 10
  œ̃=nɔmə=kɥi=mε=mə=si=il=ɑ̃=du=təε=ka=pa=blə=dε=me 15
  ʒtə=pʁɑ̃=kɔmə=ty=ε=u=bljɑ̃=pa=fwa=ta=sy=pε=ʁjɔ=ʁi=te 15
  kaʁ=ɔ̃=a=ʃa=kœ̃=nodə=fo=e=no=ka=li=te 12

  εs=kə=ka=tə=tɔnə=ʁε=si=ʒtə=di=zε 10
  ka=vεk=twa=ʒmə=sɑ̃s=zɑ̃=se=ky=ʁi=te 10
  kə=ʒε=ʒa=mε=zε=me=o=si=fɔʁkə=ka 10
  mεʁ=si=də=tʁə=la=puʁ=mwa 7

PostScriptum

je t’aime et tu le sais

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Publié le 16/05/2004 00:00

L'écrit contient 210 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)