Poème-France.com

Poeme : Merci Pour Cette Journnée



Merci Pour Cette Journnée

Tu es l’omme à qui je tien le plus au monde
Moi sans toi, c comme une terre pas ronde
Comme une classe sans élève
Comme lenseignement sans grève

Bref merci pour cette journée passer avec toi
Même si jte lai dit 1000 et une fois
Merci d’être la
Que serai- je sans toi

On as bo dire que lon a plain d’amie
Mais des vrais on en as que quelque s’un dans sa vie
Moi jvous est toi et lili
Vous me comblez de bonheur, votre amitier n’a pas de pris

Aujourd’hui jme suis tro amuser
A faire les magazin
Ont que été comme des gamin
Mais comment on c’est eclater

C’est sce jaime chez toi
Ta simpliciter, ta sinceriter
Même si tu msoule un peu parfois
Avec tes truc que tu dois acheter

C’est rien comparez a ce que tu es
Un homme quui m’aime si il en doute est capable d’aimer
Jte prend comme tu es oubliant pafois ta supèrioriter
Car ont a chacun nos default et nos qualiter

Esque ca tetonnerai si jte disait
Qu’avec toi jme sens en sécuriter
Que j’ai jamais aimer aussi fort que ca
Merci detre la pour moi
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

je t’aime et tu le sais


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε lɔmə a ki ʒə tjɛ̃ lə plysz- o mɔ̃də
mwa sɑ̃ twa, se kɔmə ynə teʁə pa ʁɔ̃də
kɔmə ynə klasə sɑ̃z- elεvə
kɔmə lɑ̃sεɲəmɑ̃ sɑ̃ ɡʁεvə

bʁεf mεʁsi puʁ sεtə ʒuʁne pase avεk twa
mεmə si ʒtə lε di milə e ynə fwa
mεʁsi dεtʁə la
kə səʁε ʒə sɑ̃ twa

ɔ̃n- a bo diʁə kə lɔ̃ a plɛ̃ dami
mε dε vʁεz- ɔ̃n- ɑ̃n- a kə kεlkə sœ̃ dɑ̃ sa vi
mwa ʒvusz- ε twa e lili
vu mə kɔ̃ble də bɔnœʁ, vɔtʁə amitje na pa də pʁi

oʒuʁdɥi ʒmə sɥi tʁo amyze
a fεʁə lε maɡazɛ̃
ɔ̃ kə ete kɔmə dε ɡamɛ̃
mε kɔmɑ̃ ɔ̃ sεt- εklate

sε sə ʒεmə ʃe twa
ta sɛ̃plisite, ta sɛ̃səʁite
mεmə si ty msulə œ̃ pø paʁfwa
avεk tε tʁyk kə ty dwaz- aʃəte

sε ʁjɛ̃ kɔ̃paʁez- a sə kə ty ε
œ̃n- ɔmə kɥi mεmə si il ɑ̃ dutə ε kapablə dεme
ʒtə pʁɑ̃ kɔmə ty ε ubljɑ̃ pafwa ta sypεʁjɔʁite
kaʁ ɔ̃ a ʃakœ̃ no dəfo e no kalite

εskə ka tətɔnəʁε si ʒtə dizε
kavεk twa ʒmə sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite
kə ʒε ʒamεz- εme osi fɔʁ kə ka
mεʁsi dətʁə la puʁ mwa