Poème-France.com

Poeme : InspirationInspiration

J’espere que jamais tu ne passeras par la
Car je ne veut pas que tu sache
Que mon amour pour toi je cache
Mais que jour et nuits je pense a toi

J’espere que tu me pardonneras de n’avoir rien dit
Mais notre amitier n’a pas de prix
Je ne voulait pas gacher
Ce lien je n’ai pas le droit de t’aimer

Je suis en pein doute
Ce qui me fait ecrire
Ce qui m’inspire
Ecrire ma vie cette si longue route

Ce si long chemin
Fait de rencontre inoublilable
Comme toi et moi on s’est croiser
Au moment ou je traverser ce si long virage

Quoi de plus bo qu’un amie
Qui vous reste fidele
Quoi de plus bo que toi
Qui rend ma vie chaque jours de plus en plus belle

Est-ce de l’amitier profonde
Ou est de l’amour
Et la l’erreur serait himmonde
Car je t’aurais perdue pour toujours

Entre amour ou amitier il faut choisir
En tout cas je sais que c’est toi qui m’inspire
Dans les mauvais comme dans les bo jours
Car amour ou amitier je t’aimerai toujours
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεspəʁə kə ʒamε ty nə pasəʁa paʁ la
kaʁ ʒə nə vø pa kə ty saʃə
kə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ʒə kaʃə
mε kə ʒuʁ e nɥi ʒə pɑ̃sə a twa

ʒεspəʁə kə ty mə paʁdɔnəʁa də navwaʁ ʁjɛ̃ di
mε nɔtʁə amitje na pa də pʁi
ʒə nə vulε pa ɡaʃe
sə ljɛ̃ ʒə nε pa lə dʁwa də tεme

ʒə sɥiz- ɑ̃ pɛ̃ dutə
sə ki mə fε εkʁiʁə
sə ki mɛ̃spiʁə
εkʁiʁə ma vi sεtə si lɔ̃ɡ ʁutə

sə si lɔ̃ ʃəmɛ̃
fε də ʁɑ̃kɔ̃tʁə inublilablə
kɔmə twa e mwa ɔ̃ sε kʁwaze
o mɔmɑ̃ u ʒə tʁavεʁse sə si lɔ̃ viʁaʒə

kwa də plys bo kœ̃n- ami
ki vu ʁεstə fidələ
kwa də plys bo kə twa
ki ʁɑ̃ ma vi ʃakə ʒuʁ də plysz- ɑ̃ plys bεllə

ε sə də lamitje pʁɔfɔ̃də
u ε də lamuʁ
e la leʁœʁ səʁε imɔ̃də
kaʁ ʒə toʁε pεʁdɥ puʁ tuʒuʁ

ɑ̃tʁə amuʁ u amitje il fo ʃwaziʁ
ɑ̃ tu ka ʒə sε kə sε twa ki mɛ̃spiʁə
dɑ̃ lε movε kɔmə dɑ̃ lε bo ʒuʁ
kaʁ amuʁ u amitje ʒə tεməʁε tuʒuʁ