Poeme : Je Croyais

Je Croyais

Je croyais pouvoir croire en notre amour
Je croyais pourvoir t’aimer de plus en plus chaque jours
Tout mes espoir ce sont envoller en une journner
Mon cœur à pris dix seconde pour se briser
Tu vien de me perdre a jamais
Je vais vu la page de notre histoire se refermer
J’ai mal, mal de toi de ton corps
J’aurais voulu t’aimer sans avoir de remord
En une soiree ma vie est terminer
Mon sejour dans cette vie est achever
Il ne me reste plus rien à découvrir
Plus rien à part mourrir
J’avais tout beser sur toi
Croyant que tu ne jugait pas
Mais en faite t’avais honte de moi
Comment ai-je pu faire pour être aussi naîve
Comment-ai-je pu t’aimer a ce point
Ton absense m’envahie en un soupir
Je suis deja si loin
Pourquoi est ce que j’ai si mal
Car vivre sans toi m’est inimaginable
C’est dans la baignoire que mon sang va couler
Et le PARADIS va m’emporter
Adieu toi que j’aimais
Jamais je ne t’oublierai

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Croyais

  je=cro=yais=pou=voir=croi=re=en=no=tre=a=mour 12
  je=cro=yais=pour=voir=tai=mer=de=plus=en=plus=cha=que=jours 14
  tout=mes=es=poir=ce=sont=en=vol=ler=en=une=journ=ner 13
  mon=cœur=à=pris=dix=se=con=de=pour=se=bri=ser 12
  tu=vien=de=me=per=dre=a=ja=mais 9
  je=vais=vu=la=page=de=no=tre=his=toi=re=se=re=fer=mer 15
  jai=mal=mal=de=toi=de=ton=corps 8
  jau=rais=vou=lu=tai=mer=sans=a=voir=de=re=mord 12
  en=u=ne=soi=ree=ma=vie=est=ter=mi=ner 11
  mon=se=jour=dans=cet=te=vie=est=a=che=ver 11
  il=ne=me=res=te=plus=rien=à=dé=cou=vrir 11
  plus=rien=à=part=mour=rir 6
  ja=vais=tout=be=ser=sur=toi 7
  croy=ant=que=tu=ne=ju=gait=pas 8
  mais=en=fai=te=ta=vais=hon=te=de=moi 10
  com=ment=ai=je=pu=faire=pour=ê=tre=aus=si=naîve 12
  com=ment=tai=je=pu=tai=mer=a=ce=point 10
  ton=ab=sen=se=men=va=hie=en=un=sou=pir 11
  je=suis=de=ja=si=loin 6
  pour=quoi=est=ce=que=jai=si=mal 8
  car=vi=vre=sans=toi=mest=i=ni=ma=gi=na=ble 12
  cest=dans=la=bai=gnoi=re=que=mon=sang=va=cou=ler 12
  et=le=pa=ra=dis=va=mem=por=ter 9
  adieu=toi=que=jai=mais 5
  ja=mais=je=ne=tou=blie=rai 7
 • Phonétique : Je Croyais

  ʒə kʁwajε puvwaʁ kʁwaʁə ɑ̃ nɔtʁə amuʁ
  ʒə kʁwajε puʁvwaʁ tεme də plysz- ɑ̃ plys ʃakə ʒuʁ
  tu mεz- εspwaʁ sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle ɑ̃n- ynə ʒuʁne
  mɔ̃ kœʁ a pʁi di- səɡɔ̃də puʁ sə bʁize
  ty vjɛ̃ də mə pεʁdʁə a ʒamε
  ʒə vε vy la paʒə də nɔtʁə istwaʁə sə ʁəfεʁme
  ʒε mal, mal də twa də tɔ̃ kɔʁ
  ʒoʁε vuly tεme sɑ̃z- avwaʁ də ʁəmɔʁ
  ɑ̃n- ynə swaʁi ma vi ε tεʁmine
  mɔ̃ səʒuʁ dɑ̃ sεtə vi εt- aʃəve
  il nə mə ʁεstə plys ʁjɛ̃ a dekuvʁiʁ
  plys ʁjɛ̃ a paʁ muʁʁiʁ
  ʒavε tu bəze syʁ twa
  kʁwajɑ̃ kə ty nə ʒyɡε pa
  mεz- ɑ̃ fεtə tavεz- ɔ̃tə də mwa
  kɔmɑ̃ ε ʒə py fεʁə puʁ εtʁə osi nεvə
  kɔmɑ̃ tε ʒə py tεme a sə pwɛ̃
  tɔ̃n- absɑ̃sə mɑ̃vai ɑ̃n- œ̃ supiʁ
  ʒə sɥi dəʒa si lwɛ̃
  puʁkwa ε sə kə ʒε si mal
  kaʁ vivʁə sɑ̃ twa mεt- inimaʒinablə
  sε dɑ̃ la bεɲwaʁə kə mɔ̃ sɑ̃ va kule
  e lə paʁadi va mɑ̃pɔʁte
  adjø twa kə ʒεmε
  ʒamε ʒə nə tubljəʁε
 • Syllabes Phonétique : Je Croyais

  ʒə=kʁwa=jε=pu=vwaʁ=kʁwa=ʁə=ɑ̃=nɔ=tʁə=a=muʁ 12
  ʒə=kʁwa=jε=puʁ=vwaʁ=tε=me=də=plys=zɑ̃=plys=ʃakə=ʒuʁ 13
  tu=mε=zεs=pwaʁsə=sɔ̃=tɑ̃=vɔ=le=ɑ̃=ny=nə=ʒuʁ=ne 13
  mɔ̃=kœʁ=a=pʁi=di=sə=ɡɔ̃=də=puʁ=sə=bʁi=ze 12
  ty=vj=ɛ̃=də=mə=pεʁ=dʁə=a=ʒa=mε 10
  ʒə=vε=vy=la=paʒə=də=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=sə=ʁə=fεʁ=me 15
  ʒε=mal=mal=də=twa=də=tɔ̃=kɔʁ 8
  ʒo=ʁε=vu=ly=tε=me=sɑ̃=za=vwaʁ=də=ʁə=mɔʁ 12
  ɑ̃=ny=nə=swa=ʁi=ma=vi=ε=tεʁ=mi=ne 11
  mɔ̃=sə=ʒuʁ=dɑ̃=sε=tə=vi=ε=ta=ʃə=ve 11
  il=nə=mə=ʁεs=tə=plys=ʁj=ɛ̃=a=de=ku=vʁiʁ 12
  plys=ʁj=ɛ̃=a=paʁ=muʁ=ʁiʁ 7
  ʒa=vε=tu=bə=ze=syʁ=twa 7
  kʁwa=j=ɑ̃=kə=ty=nə=ʒy=ɡε=pa 9
  mε=zɑ̃=fε=tə=ta=vε=zɔ̃=tə=də=mwa 10
  kɔ=mɑ̃=ε=ʒə=py=fεʁə=puʁ=ε=tʁə=o=si=nεvə 12
  kɔ=mɑ̃=tε=ʒə=py=tε=me=a=sə=pwɛ̃ 10
  tɔ̃=nab=sɑ̃=sə=mɑ̃=va=i=ɑ̃=nœ̃=su=piʁ 11
  ʒə=sɥi=də=ʒa=si=lwɛ̃ 6
  puʁ=kwa=ε=sə=kə=ʒε=si=mal 8
  kaʁ=vi=vʁə=sɑ̃=twa=mε=ti=ni=ma=ʒi=na=blə 12
  sε=dɑ̃=la=bε=ɲwa=ʁə=kə=mɔ̃=sɑ̃=va=ku=le 12
  e=lə=pa=ʁa=di=va=mɑ̃=pɔʁ=te 9
  a=dj=ø=twa=kə=ʒε=mε 7
  ʒa=mε=ʒə=nə=tu=blj=ə=ʁε 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.