Poème-France.com

Poeme : Je CroyaisJe Croyais

Je croyais pouvoir croire en notre amour
Je croyais pourvoir t’aimer de plus en plus chaque jours
Tout mes espoir ce sont envoller en une journner
Mon cœur à pris dix seconde pour se briser
Tu vien de me perdre a jamais
Je vais vu la page de notre histoire se refermer
J’ai mal, mal de toi de ton corps
J’aurais voulu t’aimer sans avoir de remord
En une soiree ma vie est terminer
Mon sejour dans cette vie est achever
Il ne me reste plus rien à découvrir
Plus rien à part mourrir
J’avais tout beser sur toi
Croyant que tu ne jugait pas
Mais en faite t’avais honte de moi
Comment ai-je pu faire pour être aussi naîve
Comment-ai-je pu t’aimer a ce point
Ton absense m’envahie en un soupir
Je suis deja si loin
Pourquoi est ce que j’ai si mal
Car vivre sans toi m’est inimaginable
C’est dans la baignoire que mon sang va couler
Et le PARADIS va m’emporter
Adieu toi que j’aimais
Jamais je ne t’oublierai
Je T'aime Nicolas(L)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε puvwaʁ kʁwaʁə ɑ̃ nɔtʁə amuʁ
ʒə kʁwajε puʁvwaʁ tεme də plysz- ɑ̃ plys ʃakə ʒuʁ
tu mεz- εspwaʁ sə sɔ̃t- ɑ̃vɔle ɑ̃n- ynə ʒuʁne
mɔ̃ kœʁ a pʁi di- səɡɔ̃də puʁ sə bʁize
ty vjɛ̃ də mə pεʁdʁə a ʒamε
ʒə vε vy la paʒə də nɔtʁə istwaʁə sə ʁəfεʁme
ʒε mal, mal də twa də tɔ̃ kɔʁ
ʒoʁε vuly tεme sɑ̃z- avwaʁ də ʁəmɔʁ
ɑ̃n- ynə swaʁi ma vi ε tεʁmine
mɔ̃ səʒuʁ dɑ̃ sεtə vi εt- aʃəve
il nə mə ʁεstə plys ʁjɛ̃ a dekuvʁiʁ
plys ʁjɛ̃ a paʁ muʁʁiʁ
ʒavε tu bəze syʁ twa
kʁwajɑ̃ kə ty nə ʒyɡε pa
mεz- ɑ̃ fεtə tavεz- ɔ̃tə də mwa
kɔmɑ̃ ε ʒə py fεʁə puʁ εtʁə osi nεvə
kɔmɑ̃ tε ʒə py tεme a sə pwɛ̃
tɔ̃n- absɑ̃sə mɑ̃vai ɑ̃n- œ̃ supiʁ
ʒə sɥi dəʒa si lwɛ̃
puʁkwa ε sə kə ʒε si mal
kaʁ vivʁə sɑ̃ twa mεt- inimaʒinablə
sε dɑ̃ la bεɲwaʁə kə mɔ̃ sɑ̃ va kule
e lə paʁadi va mɑ̃pɔʁte
adjø twa kə ʒεmε
ʒamε ʒə nə tubljəʁε