Poème-France.com

Poeme : Tu Me MensTu Me Mens

Tu as beau me dire des mots qui me font sourire
Rien n’effacera le gout amers de ses souvenir
Tu ma thrahi une fois
Et je sui sûr que tu recommenceras

Comment puis je te faire confiance
Toi que j’aimait tant
Même si ton image me hante
Je dois faire preuve de mefiance

Qui me dit que tu m’aime vraiment
Pourquoi devrai-je recommencer
Même si je pense a toi tout le temps
Je me doit de me limiter

Car je t’ai aimer autre fois
Tu ma beaucoup deçue
Cette question me revien tant de fois
Pourquoi maintenant moi qui t’es si longtemps attendu

J’ai eu trop mal
Et beaucoup de chose ce sont passer en un année
Je crois pas pouvoir te pardonner d’avoir briser mon cœur a jamais
Si ça ce se trouve pour toi je ne suis qu’un passe temps ideale

Comemnt savoir si tu es sincere
Quand vais je arreter de pleurer
Si j’accepte d’etre avec toi vai-je echaper a cette guerre
Ou vais -je m’endormir pour dans le ciel me reposer

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

j’ai besoin de vos conseil AIDEZ MOI


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a bo mə diʁə dε mo ki mə fɔ̃ suʁiʁə
ʁjɛ̃ nefasəʁa lə ɡu ame də sε suvəniʁ
ty ma tʁai ynə fwa
e ʒə sɥi syʁ kə ty ʁəkɔmɑ̃səʁa

kɔmɑ̃ pɥi ʒə tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
twa kə ʒεmε tɑ̃
mεmə si tɔ̃n- imaʒə mə-ɑ̃tə
ʒə dwa fεʁə pʁəvə də məfjɑ̃sə

ki mə di kə ty mεmə vʁεmɑ̃
puʁkwa dəvʁε ʒə ʁəkɔmɑ̃se
mεmə si ʒə pɑ̃sə a twa tu lə tɑ̃
ʒə mə dwa də mə limite

kaʁ ʒə tε εme otʁə fwa
ty ma boku dəsɥ
sεtə kεstjɔ̃ mə ʁəvjɛ̃ tɑ̃ də fwa
puʁkwa mɛ̃tənɑ̃ mwa ki tε si lɔ̃tɑ̃z- atɑ̃dy

ʒε y tʁo mal
e boku də ʃozə sə sɔ̃ pase ɑ̃n- œ̃n- ane
ʒə kʁwa pa puvwaʁ tə paʁdɔne davwaʁ bʁize mɔ̃ kœʁ a ʒamε
si sa sə sə tʁuvə puʁ twa ʒə nə sɥi kœ̃ pasə tɑ̃z- idəalə

kɔmεmn savwaʁ si ty ε sɛ̃səʁə
kɑ̃ vε ʒə aʁəte də pləʁe
si ʒaksεptə dεtʁə avεk twa vε ʒə εʃape a sεtə ɡeʁə
u vε ʒə mɑ̃dɔʁmiʁ puʁ dɑ̃ lə sjεl mə ʁəpoze

? ? ?