Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Amandine A 23. 01

Poème Amour
Publié le 14/06/2004 00:00

L'écrit contient 112 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Pour Amandine A 23. 01

On pourrai ecrire un livre sur toi
Tu pourrait remplacer la bible
C’est fou ce que je croit en toi
Tu es une fille si sensible

J’avoue que jc il a pas compris
Parceque en lisant ton poeme je me suis éffondrer
Toi aussi tu mapporte beaucoup ma cherie
Et ton poeme ma énormement toucher

Tu c’est le secret
Et tu me comprend
Tu m’aide a mon tirer
Tu compte pour moi énormement

C’été une petite réponse a toi que j’aime deja
Depuis tres peu de temps je te connais
Tu t’ai ouvert a moi je me suis confier a toi
Merci d’etre là
 • Pieds Hyphénique: Pour Amandine A 23. 01

  on=pour=rai=e=crire=un=li=vre=sur=toi 10
  tu=pour=rait=rem=pla=cer=la=bi=ble 9
  cest=fou=ce=que=je=croit=en=toi 8
  tu=es=u=ne=fi=lle=si=sen=si=ble 10

  ja=voue=que=j=c=il=a=pas=com=pris 10
  par=ce=queen=li=sant=ton=poe=me=je=me=suis=éf=fon=drer 14
  toi=aus=si=tu=map=porte=beau=coup=ma=che=rie 11
  et=ton=poe=me=ma=é=norme=ment=tou=cher 10

  tu=cest=le=se=cret 5
  et=tu=me=com=prend 5
  tu=mai=de=a=mon=ti=rer 7
  tu=comp=te=pour=moi=é=nor=me=ment 9

  cé=té=une=pe=ti=te=ré=pon=sea=toi=que=jai=me=de=ja 15
  de=puis=tres=peu=de=temps=je=te=con=nais 10
  tu=tai=ou=vert=a=moi=je=me=suis=con=fier=a=toi 13
  mer=ci=de=tre=là 5
 • Phonétique : Pour Amandine A 23. 01

  ɔ̃ puʁʁε εkʁiʁə œ̃ livʁə syʁ twa
  ty puʁʁε ʁɑ̃plase la biblə
  sε fu sə kə ʒə kʁwa ɑ̃ twa
  ty ε ynə fijə si sɑ̃siblə

  ʒavu kə ʒi se il a pa kɔ̃pʁi
  paʁsəkə ɑ̃ lizɑ̃ tɔ̃ poəmə ʒə mə sɥiz- efɔ̃dʁe
  twa osi ty mapɔʁtə boku ma ʃəʁi
  e tɔ̃ poəmə ma enɔʁməmɑ̃ tuʃe

  ty sε lə sεkʁε
  e ty mə kɔ̃pʁɑ̃
  ty mεdə a mɔ̃ tiʁe
  ty kɔ̃tə puʁ mwa enɔʁməmɑ̃

  sete ynə pətitə ʁepɔ̃sə a twa kə ʒεmə dəʒa
  dəpɥi tʁə- pø də tɑ̃ ʒə tə kɔnε
  ty tε uvεʁ a mwa ʒə mə sɥi kɔ̃fje a twa
  mεʁsi dεtʁə la
 • Pieds Phonétique : Pour Amandine A 23. 01

  ɔ̃=puʁ=ʁε=ε=kʁiʁə=œ̃=li=vʁə=syʁ=twa 10
  ty=puʁ=ʁε=ʁɑ̃=pla=se=la=bi=blə 9
  sε=fu=sə=kə=ʒə=kʁwa=ɑ̃=twa 8
  ty=ε=y=nə=fi=jə=si=sɑ̃=si=blə 10

  ʒa=vu=kə=ʒi=se=il=a=pa=kɔ̃=pʁi 10
  paʁsə=kəɑ̃=li=zɑ̃=tɔ̃=po=ə=mə=ʒə=mə=sɥi=ze=fɔ̃=dʁe 14
  twa=o=si=ty=ma=pɔʁtə=bo=ku=ma=ʃə=ʁi 11
  e=tɔ̃=poə=mə=ma=e=nɔʁ=mə=mɑ̃=tu=ʃe 11

  ty=sε=lə=sε=kʁε 5
  e=ty=mə=kɔ̃=pʁɑ̃ 5
  ty=mε=də=a=mɔ̃=ti=ʁe 7
  ty=kɔ̃=tə=puʁ=mwa=e=nɔʁ=mə=mɑ̃ 9

  se=te=ynə=pə=ti=tə=ʁe=pɔ̃=səa=twa=kə=ʒε=mə=də=ʒa 15
  dəp=ɥi=tʁə=pø=də=tɑ̃=ʒə=tə=kɔ=nε 10
  ty=tε=u=vεʁ=a=mwaʒə=mə=sɥi=kɔ̃=fje=a=twa 12
  mεʁ=si=dε=tʁə=la 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Amandine (U)

koukou!!!!
merci et kel honneUr de me dédier 1 poême c tré touchant merci ca m fait plaisir a fond moi aussi je t’aime bien et j espère que nous nous comprendron toujours merci encor pour cette touchante attention qui me va droit au coeur