Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je M’En Vait

Poème Amour
Publié le 17/06/2004 00:00

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Je M’En Vait

Comment ai-je pu être aussi naive
Comment ai-je pu être aussi débile
Dire que j’étais amoureuse
Dire qu’avec toi j’était heureuse
Comment ai-je pu être aussi aveugle
Aveugler par l’amour dés les premier jour
Moi qui croyait au grand amour
Toi qui avait fais tes preuve
Jusq’au jour ou, j’aprend que tu m’as trahie
Que c’était un pari entre amie
Ce jour là cet aujourd’hui
Mon âme meurt et senvole mon ésprit
Tu me rejoindra au paradis
Comment ai-je pu t’aimer
Comment ai -je pu a toi m’accrocher
Toi qui voulait juste me dépuceler
Toi qui de sentiment n’a jamais éprouver
Je n’ai jamais autant pleurer
Mais c’est cette fille qui m’a dit ca
Comment puis-je lui faire confiance
Elle je ne l’a connait pas
Toi tu ma promis une aliance
Elle a trouver les bons mots
Elle conniat tout de moi
Cette fois s’en est trop
Je ne veux plus de toi
Mais si elle m’entais
Si au fond tu maimais
Si elle a toi tenait
Et que jalouse elle voulais te recurer
Tu a jurer m’aimer
Me disant qu’elle mentait
Comment puis-je te croire
Moi qui voyait en toi l’éspoir
J’ai deux solution
Je pose déja mes conclusion
Soit je la croit ou soit tu ne me mans pas
Dans tout les cas je souffre deja
De ne plus etre dans tes bras
C’ets au paradis que l’on se reverra
Au paradis du celibat

A ludo 1 ere amour
 • Pieds Hyphénique: Je M’En Vait

  comment=ai=je=pu=ê=treaus=si=naive 8
  comment=ai=je=pu=êtreaus=si=dé=bile 8
  di=re=que=jé=tais=a=mou=reuse 8
  dire=qua=vec=toi=jé=tait=heu=reuse 8
  comment=ai=je=pu=êtreaus=si=a=veugle 8
  aveu=gler=par=la=mour=dés=les=pre=mier=jour 10
  moi=qui=cro=yait=au=grand=a=mour 8
  toi=qui=a=vait=fais=tes=preu=ve 8
  jus=qau=jour=ou=ja=prend=que=tu=mas=tra=hie 11
  que=cé=tait=un=pa=ri=entrea=mie 8
  ce=jour=là=cet=au=jourd=hui 7
  mon=â=me=meurt=et=sen=vole=mon=és=prit 10
  tu=me=re=join=dra=au=pa=ra=dis 9
  com=ment=ai=je=pu=tai=mer 7
  comment=ai=je=pu=a=toi=mac=cro=cher 9
  toi=qui=vou=lait=jus=te=me=dé=puce=ler 10
  toi=qui=de=sen=timent=na=ja=mais=é=prou=ver 11
  je=nai=ja=mais=au=tant=pleu=rer 8
  mais=cest=cette=fille=qui=ma=dit=ca 8
  comment=puis=je=lui=fai=re=con=fiance 8
  el=le=je=ne=la=con=nait=pas 8
  toi=tu=ma=pro=mis=une=a=liance 8
  el=le=a=trou=ver=les=bons=mots 8
  el=le=con=ni=at=tout=de=moi 8
  cet=te=fois=sen=est=trop 6
  je=ne=veux=plus=de=toi 6
  mais=si=el=le=men=tais 6
  si=au=fond=tu=mai=mais 6
  si=el=le=a=toi=te=nait 7
  et=que=ja=louseelle=vou=lais=te=re=cu=rer 10
  tu=a=ju=rer=mai=mer 6
  me=di=sant=quel=le=men=tait 7
  com=ment=puis=je=te=croi=re 7
  moi=qui=vo=yait=en=toi=lés=poir 8
  jai=deux=so=lu=ti=on 6
  je=pose=dé=ja=mes=con=clu=sion 8
  soit=je=la=croit=ou=soit=tu=ne=me=mans=pas 11
  dans=tout=les=cas=je=souf=fre=de=ja 9
  de=ne=plus=e=tre=dans=tes=bras 8
  cets=au=pa=ra=dis=que=lon=se=re=ver=ra 11
  au=pa=ra=dis=du=ce=li=bat 8

  a=lu=do=un=e=re=a=mour 8
 • Phonétique : Je M’En Vait

  kɔmɑ̃ ε ʒə py εtʁə osi nεvə
  kɔmɑ̃ ε ʒə py εtʁə osi debilə
  diʁə kə ʒetεz- amuʁøzə
  diʁə kavεk twa ʒetε œʁøzə
  kɔmɑ̃ ε ʒə py εtʁə osi avøɡlə
  avøɡle paʁ lamuʁ des lε pʁəmje ʒuʁ
  mwa ki kʁwajε o ɡʁɑ̃t- amuʁ
  twa ki avε fε tε pʁəvə
  ʒysko ʒuʁ u, ʒapʁɑ̃ kə ty ma tʁai
  kə setε œ̃ paʁi ɑ̃tʁə ami
  sə ʒuʁ la sεt oʒuʁdɥi
  mɔ̃n- amə məʁ e sɑ̃vɔlə mɔ̃n- espʁi
  ty mə ʁəʒwɛ̃dʁa o paʁadi
  kɔmɑ̃ ε ʒə py tεme
  kɔmɑ̃ ε ʒə py a twa makʁoʃe
  twa ki vulε ʒystə mə depysəle
  twa ki də sɑ̃timɑ̃ na ʒamεz- epʁuve
  ʒə nε ʒamεz- otɑ̃ pləʁe
  mε sε sεtə fijə ki ma di ka
  kɔmɑ̃ pɥi ʒə lɥi fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  εllə ʒə nə la kɔnε pa
  twa ty ma pʁɔmiz- ynə aljɑ̃sə
  εllə a tʁuve lε bɔ̃ mo
  εllə kɔnja tu də mwa
  sεtə fwa sɑ̃n- ε tʁo
  ʒə nə vø plys də twa
  mε si εllə mɑ̃tε
  si o fɔ̃ ty mεmε
  si εllə a twa tənε
  e kə ʒaluzə εllə vulε tə ʁəkyʁe
  ty a ʒyʁe mεme
  mə dizɑ̃ kεllə mɑ̃tε
  kɔmɑ̃ pɥi ʒə tə kʁwaʁə
  mwa ki vwajε ɑ̃ twa lespwaʁ
  ʒε dø sɔlysjɔ̃
  ʒə pozə deʒa mε kɔ̃klyzjɔ̃
  swa ʒə la kʁwa u swa ty nə mə mɑ̃ pa
  dɑ̃ tu lε ka ʒə sufʁə dəʒa
  də nə plysz- εtʁə dɑ̃ tε bʁa
  sεts o paʁadi kə lɔ̃ sə ʁəveʁa
  o paʁadi dy səliba

  a lydo œ̃n- əʁə amuʁ
 • Pieds Phonétique : Je M’En Vait

  kɔ=mɑ̃=εʒə=py=ε=tʁə=o=sinεvə 8
  kɔ=mɑ̃=εʒə=py=ε=tʁəo=si=de=bilə 9
  di=ʁə=kə=ʒe=tε=za=mu=ʁøzə 8
  diʁə=ka=vεk=twa=ʒe=tε=œ=ʁøzə 8
  kɔ=mɑ̃=εʒə=py=ε=tʁəo=si=a=vøɡlə 9
  a=vø=ɡle=paʁ=la=muʁ=des=lεpʁə=mje=ʒuʁ 10
  mwa=ki=kʁwa=jε=o=ɡʁɑ̃=ta=muʁ 8
  twa=ki=a=vε=fε=tε=pʁə=və 8
  ʒys=ko=ʒuʁ=u=ʒapʁɑ̃kə=ty=ma=tʁa=i 9
  kə=se=tε=œ̃=pa=ʁi=ɑ̃tʁəa=mi 8
  sə=ʒuʁ=la=sεt=o=ʒuʁ=dɥi 7
  mɔ̃=namə=məʁ=e=sɑ̃=vɔ=lə=mɔ̃=nes=pʁi 10
  tymə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁa=o=pa=ʁa=di 8
  kɔ=mɑ̃=ε=ʒə=py=tε=me 7
  kɔ=mɑ̃=εʒə=py=a=twa=ma=kʁo=ʃe 9
  twa=ki=vu=lε=ʒys=tə=mə=de=pysə=le 10
  twa=kidə=sɑ̃=ti=mɑ̃=na=ʒa=mε=ze=pʁu=ve 11
  ʒə=nε=ʒa=mε=zo=tɑ̃=plə=ʁe 8
  mε=sε=sεtə=fi=jə=ki=ma=di=ka 9
  kɔ=mɑ̃=pɥiʒə=lɥi=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  εl=lə=ʒə=nə=la=kɔ=nε=pa 8
  twa=ty=ma=pʁɔ=mi=zynə=a=ljɑ̃sə 8
  εl=lə=a=tʁu=ve=lε=bɔ̃=mo 8
  εl=lə=kɔ=nj=a=tu=də=mwa 8
  sε=tə=fwa=sɑ̃=nε=tʁo 6
  ʒə=nə=vø=plys=də=twa 6
  mε=si=εl=lə=mɑ̃=tε 6
  si=o=fɔ̃=ty=mε=mε 6
  si=εl=lə=a=twa=tə=nε 7
  e=kə=ʒa=luzəεllə=vu=lε=tə=ʁə=ky=ʁe 10
  ty=a=ʒy=ʁe=mε=me 6
  mə=di=zɑ̃=kεl=lə=mɑ̃=tε 7
  kɔ=mɑ̃=pɥi=ʒə=tə=kʁwa=ʁə 7
  mwa=ki=vwa=jε=ɑ̃=twa=les=pwaʁ 8
  ʒε=dø=sɔ=ly=sj=ɔ̃ 6
  ʒə=pozə=de=ʒa=mε=kɔ̃=kly=zjɔ̃ 8
  swaʒə=la=kʁwa=u=swa=ty=nə=mə=mɑ̃=pa 10
  dɑ̃=tu=lε=kaʒə=su=fʁə=də=ʒa 8
  də=nə=plys=zε=tʁə=dɑ̃=tε=bʁa 8
  sεts=o=pa=ʁadikə=lɔ̃=səʁə=ve=ʁa 8
  o=pa=ʁa=di=dy=sə=li=ba 8

  a=ly=do=œ̃=nə=ʁə=a=muʁ 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/06/2004 00:00Amandine (U)

WOUHAW ! franchmen c genial et triste mé c ce ki en fé la beauté mé ta su trouvé les mot pour exprimer les sentiment merci pour ce moment intense !!!
bisous amélie !
amandine