Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Bonne Fête Papa

Poème Amour
Publié le 20/06/2004 00:00

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Bonne Fête Papa

Bonne fête PaPa
Mais au quel des deux je dois dire çà
A celui qui n’ai jamais là
Ou à celui qui me tent les bras

Bonne fête papa
Toi qui n’est pas là
Toi qui ne m’aime pas
Toi qui ma tant fait souffir
Toi qui as d’étruit mon avenir

Bonne fête bo-papa
Toi qui est toujours là
Toi qui maime ça se voit
Toi qui me redonne le sourrir
Toi qui embellie mon avenir

Ce sont de perdonne pour moi completement opposée
C’est la belle, et le clochard qui c’est casser
Voulant fuire la paterniter
Il a pas su m’aimer
Juste m’acheter

Ce sont de personne dans mon cœur completement opposer
C’est la belle est un ange que ma mère a rencontrer
Il est toujours la pour moi
Et pourtant il s’appelle pas papa
Et je le remercie d’être là

Pour moi le 20 juin est une fette fatale
Qui me rappellle des souvenir infernal
Qui me rappelle cette absence qui me ronge
Qui me rappelle tous ces mensonge

Mais si ton PaPa est là pour toi
Lors je lui souhaite une bonne fête
Tout le bonnoeur je lui souhaite
A tout les papa du monde
Sauf le mien si imonde
 • Pieds Hyphénique: Bonne Fête Papa

  bon=ne=fê=te=pa=pa 6
  mais=au=quel=des=deux=je=dois=dire=çà 9
  a=ce=lui=qui=nai=ja=mais=là 8
  ou=à=ce=lui=qui=me=tent=les=bras 9

  bon=ne=fê=te=pa=pa 6
  toi=qui=nest=pas=là 5
  toi=qui=ne=mai=me=pas 6
  toi=qui=ma=tant=fait=souf=fir 7
  toi=qui=as=dé=truit=mon=ave=nir 8

  bonne=fê=te=bo=pa=pa 6
  toi=qui=est=tou=jours=là 6
  toi=qui=maime=ça=se=voit 6
  toi=qui=me=re=donne=le=sour=rir 8
  toi=qui=em=bel=lie=mon=ave=nir 8

  ce=sont=de=per=donne=pour=moi=com=ple=te=ment=op=po=sée 14
  cest=la=bel=le=et=le=clo=chard=qui=cest=cas=ser 12
  vou=lant=fuire=la=pa=ter=ni=ter 8
  il=a=pas=su=mai=mer 6
  jus=te=ma=che=ter 5

  ce=sont=de=per=sonne=dans=mon=cœur=com=ple=te=ment=op=po=ser 15
  cest=la=bel=leest=un=ange=que=ma=mè=re=a=ren=con=trer 14
  il=est=tou=jours=la=pour=moi 7
  et=pour=tant=il=sap=pel=le=pas=pa=pa 10
  et=je=le=re=mer=cie=dêtre=là 8

  pour=moi=le=vingt=juin=est=une=fet=te=fa=tale 11
  qui=me=rap=pe=l=l=l=e=des=souve=nir=in=fer=nal 14
  qui=me=rap=pel=le=cetteab=sence=qui=me=ronge 10
  qui=me=rap=pel=le=tous=ces=men=songe 9

  mais=si=ton=pa=pa=est=là=pour=toi 9
  lors=je=lui=sou=haiteune=bon=ne=fête 8
  tout=le=bon=noeur=je=lui=sou=haite 8
  a=tout=les=pa=pa=du=monde 7
  sauf=le=mien=si=i=monde 6
 • Phonétique : Bonne Fête Papa

  bɔnə fεtə papa
  mεz- o kεl dε dø ʒə dwa diʁə sa
  a səlɥi ki nε ʒamε la
  u a səlɥi ki mə tɑ̃ lε bʁa

  bɔnə fεtə papa
  twa ki nε pa la
  twa ki nə mεmə pa
  twa ki ma tɑ̃ fε sufiʁ
  twa ki a detʁɥi mɔ̃n- avəniʁ

  bɔnə fεtə bo papa
  twa ki ε tuʒuʁ la
  twa ki mεmə sa sə vwa
  twa ki mə ʁədɔnə lə suʁʁiʁ
  twa ki ɑ̃bεlli mɔ̃n- avəniʁ

  sə sɔ̃ də pεʁdɔnə puʁ mwa kɔ̃plətəmɑ̃ ɔpoze
  sε la bεllə, e lə kloʃaʁ ki sε kase
  vulɑ̃ fɥiʁə la patεʁnite
  il a pa sy mεme
  ʒystə maʃəte

  sə sɔ̃ də pεʁsɔnə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ kɔ̃plətəmɑ̃ ɔpoze
  sε la bεllə εt- œ̃n- ɑ̃ʒə kə ma mεʁə a ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  il ε tuʒuʁ la puʁ mwa
  e puʁtɑ̃ il sapεllə pa papa
  e ʒə lə ʁəmεʁsi dεtʁə la

  puʁ mwa lə vɛ̃ ʒɥɛ̃ εt- ynə fεtə fatalə
  ki mə ʁapə εl εl εl ə dε suvəniʁ ɛ̃fεʁnal
  ki mə ʁapεllə sεtə absɑ̃sə ki mə ʁɔ̃ʒə
  ki mə ʁapεllə tus sε mɑ̃sɔ̃ʒə

  mε si tɔ̃ papa ε la puʁ twa
  lɔʁ ʒə lɥi suεtə ynə bɔnə fεtə
  tu lə bɔnœʁ ʒə lɥi suεtə
  a tu lε papa dy mɔ̃də
  sof lə mjɛ̃ si imɔ̃də
 • Pieds Phonétique : Bonne Fête Papa

  bɔ=nə=fε=tə=pa=pa 6
  mε=zo=kεl=dε=døʒə=dwa=di=ʁə=sa 9
  a=səl=ɥi=ki=nε=ʒa=mε=la 8
  u=a=səl=ɥi=kimə=tɑ̃=lε=bʁa 8

  bɔ=nə=fε=tə=pa=pa 6
  twa=ki=nε=pa=la 5
  twa=ki=nə=mε=mə=pa 6
  twa=ki=ma=tɑ̃=fε=su=fiʁ 7
  twa=ki=a=det=ʁɥi=mɔ̃=navə=niʁ 8

  bɔnə=fε=tə=bo=pa=pa 6
  twa=ki=ε=tu=ʒuʁ=la 6
  twa=ki=mεmə=sa=sə=vwa 6
  twa=kimə=ʁə=dɔ=nə=lə=suʁ=ʁiʁ 8
  twa=ki=ɑ̃=bεl=li=mɔ̃=navə=niʁ 8

  sə=sɔ̃də=pεʁ=dɔ=nə=puʁ=mwa=kɔ̃=plə=tə=mɑ̃=ɔ=po=ze 14
  sε=la=bεllə=e=lə=klo=ʃaʁ=ki=sε=kase 10
  vu=lɑ̃=fɥiʁə=la=pa=tεʁ=ni=te 8
  il=a=pa=sy=mε=me 6
  ʒys=tə=ma=ʃə=te 5

  sə=sɔ̃də=pεʁ=sɔ=nə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=kɔ̃=plə=tə=mɑ̃=ɔ=po=ze 15
  sε=la=bεlləε=tœ̃=nɑ̃ʒə=kə=ma=mε=ʁə=a=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 13
  il=ε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=mwa 7
  e=puʁ=tɑ̃=il=sa=pεllə=pa=pa=pa 9
  e=ʒə=lə=ʁə=mεʁ=si=dεtʁə=la 8

  puʁ=mwalə=vɛ̃=ʒɥɛ̃=ε=ty=nə=fε=tə=fatalə 10
  kimə=ʁa=pəεl=εl=εl=ə=dε=su=və=niʁ=ɛ̃=fεʁ=nal 13
  kimə=ʁa=pεllə=sεtəab=sɑ̃=sə=ki=mə=ʁɔ̃ʒə 9
  kimə=ʁa=pεl=lə=tus=sε=mɑ̃=sɔ̃ʒə 8

  mε=si=tɔ̃=pa=pa=ε=la=puʁ=twa 9
  lɔʁʒə=lɥi=su=εtəy=nə=bɔ=nə=fεtə 8
  tu=lə=bɔ=nœʁ=ʒə=lɥi=su=εtə 8
  a=tu=lε=pa=pa=dy=mɔ̃=də 8
  sof=lə=mj=ɛ̃=si=i=mɔ̃=də 8

PostScriptum

Comment aimer est appeller père un homme qui na aucun respect jatten vos avis positifs ou négatifs

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.